Nyt forsøg med overhalingsforbud for lastbiler

Et nyt etårigt forsøg på Østjyske Motorvej skal sætte en stopper for de såkaldte elefantvæddeløb , hvor lastbiler foretager langvarige overhalinger til gene og utryghed for de øvrige trafikanter.

Når lastbiler foretager de såkaldte elefantoverhalinger på motorvejene, nedsætter det fremkommeligheden og skaber utryghed for de øvrige trafikanter. Derfor indleder Vejdirektoratet i december 2010 et etårigt forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på Østjyske Motorvej.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler i den forbindelse:

– Jeg synes, at det er vigtigt, at vi udnytter vores veje, således vi kan få den bedst mulige fremkommelighed for alle trafikanter. Jeg har derfor taget initiativ til at gennemføre et etårigt forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på en længere sammenhængende strækning på Østjyske Motorvej.

– Forsøget skal give os mere viden om de effekter, som et overhalingsforbud for lastvogne over en længere vejstrækning har på fremkommelighed, udnyttelsen af den eksisterende vejkapacitet og på trafiksikkerheden.

Strækningen vil være cirka 60 km lang og være fra Skærup syd for Vejle til lidt nord for tilslutningsanlæg Skanderborg V.

Forbuddet vil gælde fra kl. 06.00 til 20.00 på hverdage (mandag til fredag). Dog vil det forsat være tilladt lastbilerne at overhale et andet køretøj, hvis der lovligt kan opnås en hastighedsforskel på 20 km/t mellem lastbilen og det overhalede køretøj (eksempelvis en særtransport, der kun må køre 60 km/t.)

En arbejdsgruppe bestående af Dansk Transport og Logistik, Danske Busvognmænd, 3F Transportgruppen, FDM, Rigspolitiet, Trafikstyrelsen, International Transport Danmark, Sydøstjyllands politi, Dansk Industri (DI), Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL) og Vejdirektoratet vil følge forsøget tæt.

Læs mere her

CPH intensiverer kampen mod luftforurening

Ny rapport fastslår, at luftforureningen i Københavns Lufthavn ligger under de fastsatte grænseværdier, men rapporten bekræfter også en høj koncentration af såkaldt ultrafine partikler. CPH intensiverer derfor kampen for bedre luftkvalitet på lufthavnens område. CPH s arbejde med de ultrafine partikler har skabt internationalt fokus.

Den nye rapport opsummerer den viden, vi har opbygget gennem de seneste fem års arbejde med at kortlægge og forbedre luftkvaliteten i Københavns Lufthavn. Rapporten viser, at det i bund og grund er de ultrafine partikler, der er vores største udfordring, siger driftsdirektør Kristian Durhuus, Københavns Lufthavn, og fortsætter: Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn, og vi gør alt, vi kan, for at minimere den sundhedsmæssige risiko fra den luftforurening, der kan være forbundet med at arbejde i nærheden af fly og køretøjer.

Københavns Lufthavn har fået DMU, nu Dansk Center for Miljø og Energi (DCE), til fra 2009 til 2011 at måle og kortlægge luftforureningen på Københavns Lufthavns område. DCE s endelige rapport bekræfter målingerne fra tidligere delrapporter, og viser dermed, at koncentrationsniveauerne for hovedparten af de undersøgte luftforureningskomponenter ligger under grænseværdierne. Undtagen partikelantal (de ultrafine partikler), som ligger på et niveau, der er to til tre gange højere end på H.C. Andersens Boulevard, som er en af de meste trafikerede gader i København. Der findes dog ingen grænseværdier for ultrafine partikler. Undersøgelsen har vist, at de vigtigste kilder til luftforureningen er handlingkøretøjer, flyenes hovedmotorer og hjælpemotorer (APU).

Ingen mirakelkur
Der er desværre ingen mirakelkur, der med ét slag kan fjerne luftforureningen i en lufthavn, men vi har iværksat en række initiativer, der skal reducere partikelforureningen. Det drejer sig primært om indførelsen af mere såkaldt grønt grej , fx køretøjer med partikelfiltre og forskellige typer eldrevet udstyr, siger Kristian Durhuus.

Konkret betyder det blandt andet, at lufthavnen på det seneste har købt nye eldrevne mobile elektricitetsforsyninger til fly (GPU er), som ellers har kørt på diesel, ligesom forurenende udstyr løbende udfases til fordel for mere miljørigtige alternativer.

Internationalt fokus
Københavns Lufthavns løbende offentliggørelse af DCE s måleresultater har været med til at skabe et hidtil uset internationalt fokus på problemerne med ultrafine partikler i lufthavne, og Københavns Lufthavn vil derfor søge at sikre evt. sammen med andre europæiske lufthavne at det internationale arbejde på området styrkes.

Det kommer sandsynligvis til at gavne vores arbejde, at der er kommet internationalt fokus på problematikken. Det betyder, at vi fremadrettet ikke længere arbejder alene, men at vi forhåbentlig vil kunne komme til at samarbejde med kolleger, så der kan skabes bredere internationale erfaringer, siger Kristian Durhuus.

Københavns Lufthavn har siden 2007 arbejdet med kortlægning og reduktion af luftforureningen i lufthavnen sammen med bl.a. lufthavnens handlingselskaber og fagforbundet 3F. Senest har Københavns Lufthavn desuden indledt et samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital om en større kortlægning af arbejdsmiljøet, samt med Arbejdstilsynet om en yderligere skærpelse af den handlingsplan, som Københavns Lufthavn allerede har udarbejdet.

Læs mere her