Beretning om DSB og Waterfront offentliggjort

Advokatfirmaet Bruhn & Hjejle har afsluttet deres uvildige advokatundersøgelse, som DSB sammen med transportministeren iværksatte i januar 2013. Der er som led i undersøgelsen fremkommet forhold, som har givet anledning til kritik en kritik DSB tager alvorligt:

Den uvildige undersøgelse peger på arbejdsmetoder, som er helt uacceptable og som DSB på det kraftigste tager afstand fra. Undersøgelsen bygger på frivillighed, og der kan være forhold, som ikke er belyst, men beretningen giver rigelig med information til at drage de nødvendige konsekvenser og iværksætte de nødvendige forbedringstiltag i DSB, udtaler Peter Schütze, bestyrelsesformand i DSB.

DSB s bestyrelse har tilsluttet sig de anbefalinger, den administrerende direktør har fremlagt som følge af den uvildige advokatundersøgelse. Det betyder blandt andet at:

DSB igangsætter en revurdering af selskabets etiske regler
DSB igangsætter et arbejde for at forbedre de interne processer herunder i forhold til offentlighedsloven
DSB etablerer en whistleblower -ordning
Der må ikke herske tvivl om, at DSB ønsker at have en åben, ærlig og direkte dialog med alle interessenter. Vi vil ligesom andre virksomheder benytte os af ekstern rådgivning, men det skal stå klart, at kun DSB repræsenterer DSB og at vi forventer, at regler om god adfærd overholdes af enhver medarbejder, leverandør eller rådgiver. , udtaler administrerende direktør Jesper Lok og fortsætter:

Sammen med ministeriet vil vi udarbejde klare retningslinjer og spilleregler, der sikrer det .
Som følge af undersøgelsens konklusioner er der nu taget skridt til at gennemføre en opsigelse af underdirektør Peder Nedergaard Nielsen. Peder Nedergaard Nielsen har været suspenderet, siden undersøgelsen blev indledt i januar.

Læs mere her

Udkast til Kommissorium for advokatundersøgelse offentliggjort

Der er i dag præsenteret et udkast til kommissorium for den advokatundersøgelse, som DSB vil iværksætte i samarbejde med Transportministeriet.

Undersøgelsen omhandler sagen om DSB’s samarbejde med PR-bureauet Waterfront. Undersøgelsen skal afdække den sag, hvor PR-bureauet ifølge DR-programmet 21Søndag har haft en DSB-kritisk journalist ansat i årene omkring 2009 med det formål at sikre, at han havde travlt med andre opgaver end at skrive artikler om DSB. Ifølge DR skulle Waterfront være betalt af DSB under den daværende DSB-ledelse for at holde journalisten beskæftiget.

Kommissoriet er blevet præsenteret for Folketingets transportordførere og vil nu blive gennemgået af Kammeradvokaten med henblik på at sikre, at man med undersøgelsen indfrier målene herfor.

Undersøgelsen kommer til at omfatte e-mails og andet materiale fra og interviews med både nuværende og tidligere DSB-ansatte og er planlagt til at være færdig senest 15 marts. Advokatfirmaet Bruun & Hjejle skal foretage undersøgelsen og aflevere en beretning, som DSB vil offentliggøre.

Vi ønsker at komme til bunds i denne sag så hurtigt og grundigt som muligt. Vi er tilfredse med den brede politiske opbakning til undersøgelsen. Vi tager endnu en gang kraftigt afstand fra de metoder, der er beskrevet i medierne de sidste dage, siger Jesper Lok, administrerende direktør i DSB.

Læs mere her

Advokatundersøgelse om DSBFirst

DSB s bestyrelse iværksatte straks efter afskedigelsen af administrerende direktør Søren Eriksen den 17. marts 2011 en uvildig advokatundersøgelse for at komme til bunds i sagen om DSBFirst.

Advokatfirmaet Bruun & Hjejle har den 29. marts 2012 afgivet en redegørelse om advokatundersøgelsen. Advokatundersøgelsen bygger på en omfattende gennemgang af bestyrelsesmateriale fra DSB SOV, DSBFirst, interne DSB-dokumenter og møder med bestyrelsesmedlemmer samt andre centrale personer i forhold til DSBFirst. Redegørelsen kan læses på DSB s hjemmeside.

I redegørelsen anbefaler advokaterne følgende:

At DSB ikke tager yderligere ansættelsesretlige eller erstatningsretlige skridt over for tidligere administrerende direktør Søren Eriksen ud over den allerede gennemførte afskedigelse.
At bestyrelsen overvejer tiltag, der er egnede til at sikre et øget fokus i DSB s organisation på efterlevelse af gældende regnskabsregler, herunder transaktioner mellem koncernforbundne virksomheder.

Bruun & Hjejles redegørelse konkluderer følgende om direktionens rapportering til bestyrelsen:

DSB s bestyrelse blev ikke før april 2011 orienteret om en betydelig og vedvarende mellemregning mellem DSB og DSBFirst. Direktionen burde tidligere have oplyst bestyrelsen om mellemregningen og udviklingen heri.
Direktionen burde tillige have oplyst bestyrelsen om risikoen for, at rentesatsen for mellemregningen kunne være i strid med gældende regler.
Bestyrelsen i DSB havde fået et mere retvisende billede af den økonomiske situation i DSBFirst, hvis DSB s direktion ikke blot havde informeret om, at udviklingen i DSBFirsts økonomi i det væsentlige fulgte budgettet, men også havde suppleret med oplysninger om de betydelige afvigelser på væsentlige underliggende poster.

Redegørelsen kritiserer også på andre punkter direktionens dispositioner i forhold til DSBFirst.

Redegørelsen klarlægger, at Søren Eriksens adfærd trods den ovennævnte kritik ikke har en sådan alvorlig karakter, at DSB kan undlade at udbetale hans fratrædelsesgodtgørelse på 3,9 mio. kr.

Advokatundersøgelsen har efter aftale med Transportministeriet været forelagt Kammeradvokaten, der var enig i, at der var saglig grund til at afskedige Søren Eriksen, men at der ikke er grundlag for at fratage Søren Eriksen hans fratrædelsesgodtgørelse.

Bestyrelsen må på grundlag af redegørelsens resultater konkludere, at til trods for, at bestyrelsen løbende har haft særlig fokus på samhandelsforhold og transfer pricing mellem DSB og DSBFirst har den tidligere direktion ikke levet op til sin informationspligt og sædvanlige principper for god governance.

Dette bekræfter, at det var korrekt at opsige samarbejdet med den tidligere administrerende direktør for DSB, Søren Eriksen, og at det var velbegrundet, at bestyrelsen i efteråret 2010 tog initiativ til at styrke DSB s økonomifunktion ved at ansætte en ny økonomidirektør og senere en ny regnskabschef for DSB.

Bestyrelsen har i samarbejde med DSB s daglige ledelse taget initiativer, som vil styrke selskabets økonomistyring, interne kontroller og økonomirapportering. I den forbindelse nedsætter bestyrelsen et revisionsudvalg med særlig fokus på dette område.

DSB s bestyrelse, København, april 2012.

Læs mere her