Stor tilfredshed med Movias patientkørsel

Movia Flextrafik kører med ca. 10.000 patienter om måneden til og fra tre hospitaler i Region Hovedstaden.

Ni ud at ti er tilfredse
Trafikselskabet Movia har siden den 1. oktober 2012 varetaget den siddende patienttransport i den sydlige del af Region Hovedstaden.

En ny brugerundersøgelse viser, at 88 procent af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med at blive kørt af Flextrafik.

Alle ture til og fra Amager, Glostrup og Hvidovre hospitaler samt de psykiatriske centre Amager, Glostrup (herunder også Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center) Hvidovre og Sct. Hans er håndteret af Flextrafik.

Udvalgsformand: Serviceniveauet holdt
– Det gode resultat viser, at serviceniveauet, som vi lovede borgerne før omlægningen, stadig er på det samme høje niveau. Transporten til og fra hospitalerne ligger os meget på sinde og skal være i orden. Jeg er især glad for, at borgerne er så glade for chaufførerne, for de er repræsentanter for den gode service, vi gerne vil tilbyde, siger Flemming Pless (S), formand for Patientudvalget i Region Hovedstaden.

Glæde i Movia
Dorthe Nøhr Pedersen, administrerende direktør for Trafikselskabet Movia glæder sig også over resultatet.

– Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Region Hovedstaden og hospitalerne både før Flextrafik gik i drift, og efter vi kom i gang, og vi kan se, at det nu bærer frugt, og det er vi rigtig glade for. Mange mennesker, der skal på hospitalet, har ikke mulighed for at benytte de almindelige busser og er afhængige af, at kørselsordningen fungerer og er en betryggende service. Derfor glæder det os, at brugerne i så høj grad er tilfredse med det, de oplever i Flextrafikordningen, siger Dorte Nøhr Pedersen.

80 procent ved, hvad de skal gøre ved forsinkelse
Undersøgelsen viser også, at 80 procent af brugerne ved, hvad de skal gøre, hvis vognen er forsinket eller udebliver, og at stort set alle brugere er i forhold til deres seneste tur helt/delvist enige i, at:

Vognen fremstod vedligeholdt, ren og sikker (93%)
Chaufføren fremtrådte velsoigneret og imødekommende (94%)
Chaufføren kørte forsvarligt (95%)
Chaufføren var villig til at hjælpe passagererne ind og ud af vognen (94%)
Chaufføren fastspændte passagererne korrekt og sikkert (99%)
83% af brugerne synes i høj/meget høj grad, at Flextrafik er gode til at hjælpe ved forsinkelser/udeblivelser.
For yderligere information:
Flemming Pless (S), formand for Patientudvalget i Region Hovedstaden, mobil 21 65 23 60, Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88.
Fakta om undersøgelsen:

Megafon har i perioden fra den 28. 30. maj 2013 interviewet brugere, der har anvendt patientbefordringen i Region Hovedstaden min. 1 gang inden for den seneste måned op til undersøgelsen. Megafon har gennemført en repræsentativ undersøgelse i forhold til fordelingen på køn og bopælsområde blandt disse. Der er i alt gennemført 207 interview.

Fakta:

Flextrafik er en samlebetegnelse for en række forskellige kørselsordninger, der ligger ud over den traditionelle kollektive trafik. Der er tale om individuel transport af enkeltpersoner fra en adresse til en anden adresse. Flextrafik omfatter bl.a. siddende patientbefordring, Flextur, handicapkørsel, kommunernes visiterede kørsel til læge mm samt kørsel til institutioner og specialskoler.
Movia varetager den kollektive trafik med busser og lokalbanedrift i Regionstog A/S og Lokalbanen A/S på Sjælland og øerne i tæt samarbejde med 45 kommuner og to regioner i Østdanmark.

Læs mere her

Bedre fremkommelighed og sikkerhed på Øresundsmotorvejen

A/S Øresund et selskab under Sund & Bælt Holding A/S har i dag, som ejer af Øresundsforbindelsens landanlæg, indgået kontrakt med entreprenørselskabet Arkil A/S, Haderslev, om udbygning af Øresundsmotorvejen på en 1.8 km lang strækning mellem Ørestaden og Tårnbytunnelen. Kontraktsummen er på 39 mio. kroner. Ordren blev vundet blandt tre prækvalificerede tilbudsgivere.

Motorvejsfrakørslen til Englandsvej ved Tårnbytunnelen bliver forlænget bagud i retning mod Ørestad, så bilkøer fjernes fra selve motorvejen ved at blive ledt ind i det nye, forlængede spor. Tilsvarende forlænges motorvejstilkørslen fra Englandsvej i retning mod Ørestad for at sikre bedre indfletning med den vestgående trafik.

Den valgte løsning giver trafikanterne bedre fremkommelighed på motorvejsstrækningen samtidig med at trafiksikkerheden øges. Udbygningen sker ved inddragelse af eksisterende siderabatter og skråningsfod til kørebane og nyt nødspor og dermed uden behov for erhvervelse af nye arealer.

Arbejdet gennemføres fra april til oktober 2011. Hastighedsgrænsen vil i denne periode blive nedsat til 90 km i timen. Trafikken afvikles i byggeperioden fortsat i to spor i begge retninger.

Forlængelsen af ramperne gennemføres som forløber for udførelse af nyt støjreducerende asfaltslidlag forår og sommer 2012 på hele Øresundsmotorvejen ( fra Amagermotorvejen til lufthavnen). Dette arbejde er ikke omfattet af den aktuelle kontrakt.

Illustration af motorvejen med det nye frakørselsspor mod Englandsvej samt yderligere information om projektet findes på Sund & Bælts hjemmeside.

Læs mere her

Trafikreguleringer på Øresundsmotorvejen

Trafikanter som anvender Øresundsmotorvejen på Amager vil de kommende seks måneder opleve trafikreguleringer og krav om hastighedsreduktion til 90 km/t i begge kørselsretninger på strækningen mellem Ørestad og Tårnbytunnelen. En ombygning af Øresundsmotorvejen skal sikre, at trafikken fremover kan afvikles mere sikkert og smidigt.

De fysiske arbejder starter mandag den 4. april om aftenen, hvor der etableres indsnævring af vejbanerne og hastighedsbegrænsning. Trafikken på strækningen afvikles fortsat i to spor men med reduceret bredde.

A/S Øresund, der ejer og driver motorvejsstrækningen, har afsat DKK 39 millioner til ombygningen, så vejstandarden bliver udbygget til også at kunne klare fremtidens forventede trafikvækst. Arbejdet bliver færdigt til oktober.

Nye længere rampespor

Ombygningen af vejanlægget i begge retninger mellem Ørestad og Tårnbytunnelen resulterer i, at rampesporene nu bliver gennemgående. I retning mod lufthavnen og Sverige forlænges rampesporet fra Ørestad helt frem til Tårnbytunnelen. Og i vestgående retning forlænges rampesporet ved nedkørslen til motorvejen ved Tårnbytunnelen helt frem til Ørestad.

Der har gennem længere tid i spidsbelastningsperioder været situationer med trafikophobninger ved frakørslen til Englandsvej ved Tårnbytunnelen i østgående retning. Desuden har trafikanter i vestgående retning oplevet problemer med at flette ind i motorvejstrafikken. Disse forhold bliver nu mærkbart forbedret.

– Vi kan desværre ikke undgå, at trafikanterne bliver berørt af ombygningen. Vi appellerer til dem om at respektere hastighedsbegrænsningen på strækningen og passe godt på de folk, der skal gennemføre ombygningen af motorvejen , siger teknisk chef i A/S Øresund Ole Christensen .

Ombygningen af motorvejsstrækningen sker inden for de eksisterende vejskråninger og kræver derfor ikke erhvervelse af naboarealer.

Yderligere arbejde
I forbindelse med arbejdet på Øresundsmotorvejen gennemføres en mindre ombygning ved afkørsel 16 Lufthavn Ø. Her bygges et kraftigt autoværn, som skal sikre evt. vildfarne biler mod at komme ned på Øresundsbanens togskinner.

I 2010 udskiftes asfaltslidlaget på hele Øresundsmotorvejen med en ny, støjreducerende belægning. Forlængelsen af ramperne udføres derfor nu, så der ikke skal graves i den nye belægning. De to projekter kan ikke udføres i sammenhæng, da det rent tidsmæssigt ikke er en overkommelig opgave

Interesserede kan følge ombygningen af Øresundsmotorvejen via Sund & Bælts hjemmeside www.sundogbaelt.dk. Trafikinformation vil være tilgængelig fra opstart af arbejdet på Trafikken.dk. eller via DR Trafik og Radio Malmøhus.

Visualisering af det færdige projekt og tidsplan kan downloades her : http://bit.ly/ekdobs

Læs mere her