Når AMU-uddannelsen sikrer dig jobbet

Hos Transport UddannelsesCenteret A/S, som udbyder AMU-transportuddannelsesforløb, bliver kursisterne ikke overladt til sig selv, når uddannelsen er gennemført. Arbejdsledige får tilbudt hjælp til jobsøgning, så de hurtigst muligt kommer i gang med at anvende de nye færdigheder i praksis. Der er nemlig arbejde til chaufførerne men jobbet kan være svært at finde på egen hånd.

En af landets største udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, Transport UddannelsesCenteret A/S
(Tidligere Dansk UddannelsesCenter A/S), tilbyder nu sine kursister gratis rådgivning om jobsøgning umiddelbart efter den seks uger lange uddannelse til chauffør.
Vi vil gerne sikre, at vi ikke blot uddanner folk, men også opfylder det egentlige mål med uddannelsen, nemlig at chaufførerne får et arbejde. Det er vores erfaring, at der er job til vores kursister, men også at der er nogle barrierer i forbindelse med jobsøgning. Derfor har vi valgt at gå nye veje for at hjælpe vores nyuddannede chauffører over tærsklen til et nyt job, siger Morten Mathiesen, bestyrelsesformand for TUC DK.
Typiske udfordringer er eksempelvis at skrive ansøgninger og opstille et CV eller der kan være spørgsmål til, hvordan man bedst takler en jobsamtale.

Stillinger slås ikke op

Det er ikke kun hos Transport UddannelsesCenteret A/S at kursisterne tilbydes noget ekstraordinært, men også hos 3 andre AMU-centre, som er med i fællesskabet TUC DK. TUC DK s kursister kan finde inspiration i den jobsøgningsbog, de får udleveret, eller de kan benytte sig af den gratis, telefoniske hotline og få individuel professionel vejledning. Det kan fx handle om, hvilke typer job de nye kompetencer kan anvendes i, eller hvor man kan finde de ledige stillinger eller hvordan man udarbejder/præsenterer sit CV. Netop det at finde frem til stillingerne kan være vanskeligt, da mange ledige chaufførjob ikke bliver slået op. I stedet formidles arbejdet ofte gennem chauffører, der allerede er ansat i en virksomhed.
Det betyder, at jobcentrene og de ledige chauffører ikke ser noget jobopslag, selv om der er et job. Eksempelvis har TUC DK i et fælles projekt med DTL og Foreningen for Nydanskere fundet 150 nye chaufførstillinger til personer med anden etnisk baggrund på blot få uger og her var størstedelen af stillingerne ikke opslåede , fortæller Morten Mathiesen.

Stor udskiftning i branchen

Dertil kommer, at jobmarkedet for chauffører i det hele taget kan være svært at gennemskue, fordi der blandt andet er store, sæsonmæssige udsving og der derfor opstår flaskehalse i skiftende brancher. I en periode kan der være mangel på taxachauffører, men ikke ret mange job på busområdet og omvendt. Generelt er der dog stor udskiftning inden for transportbranchen, og derfor er der løbende nye job at finde, understreger Morten Mathiesen:
Taxabranchen i København udskifter op imod en tredjedel af sin chaufførstand hvert år, fordi mange bruger branchen som springbræt til andre typer job. Et andet eksempel er busbranchen, hvor gennemsnitsalderen er så høj, at op imod hver tredje buschauffør i Danmark skal udskiftes inden for få år.

Om TUC DK

Foreløbig er fire skoler med i projektet, som er initieret af TUC DK-samarbejdet (som er et samarbejde mellem AMU-centre rundt omkring i Danmark) om at tilbyde ledige kursister hjælp til jobsøgning. De fire skoler, som tilsammen har en årlig gennemstrømning på flere end 25.000 kursister, er:

Transport UddannelsesCenteret A/S
Strandens UddannelsesCenter ApS
TUC Syd A/S
Vestjysk Storvognskole ApS

Her ud over, så er yderligere 2 offentlige skoler med i TUC DK som for indeværende afventer resultater fra de 4 skoler før end de træffer beslutning om tilslutning til konceptet.

Læs mere her

Enigt regionsråd lobbyer for grønne transportløsninger

Letbane, ny Øresundsforbindelse og højhastighedstog skal på dagsordenen.

Enstemmigt regionsråd vil have grønnere trafik
Et enigt regionsråd har på mødet d. 21. september 2010 vedtaget en politisk tilkendegivelse om, at der skal satses på grønne transportkorridorer.

Langsigtet trafik-investeringersplan bør fokusere på tre projekter
Regionsrådet peger på tre projekter, som er med til at sikre et bæredygtigt transportsystem for både person- og godstransport, og som derfor bør prioriteres højt i en langsigtet investeringsplan for hovedstadsregionen.

Letbane langs Ring 3, Ring 5 med vej og bane og højhastighedstog fra Hamborg over København til Oslo
Det drejer sig om en letbane langs Ring 3, en ny Ring 5 for vej og bane og en fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg samt en højhastighedsforbindelse for tog, der binder København og Københavns lufthavn sammen med Oslo, Stockholm og Hamborg.

Vil have Folketingets trafikpolitikere i tale
Den holdning har regionsrådet bekendtgjort over for transportminister Hans Christian Schmidt, Folketingets Trafikudvalg og folketingsmedlemmer valgt i hovedstadsområdet.

Kommuner, trafiksselsskaber og interesseorganisationer kontaktes også
Derudover har regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen på vegne af regionsrådet sendt breve til bl.a. regionens borgmestre, Øresundskomiteen, Region Skåne, regionens trafikselskaber og en lang række erhvervsorganisationer og fagbevægelsen.

Langsigtet planlægning bør starte nu
I de kommende år foretages der store investeringer i ny infrastruktur som fx Femern Bælt-forbindelsen og ny baneforbindelse mellem København og Ringsted. Men skal den fulde nytte af disse investeringer udløses til gavn for alle, så skal der allerede nu tages stilling til, hvad der skal til for at skabe udvikling i Region Hovedstaden i de kommende 10 til 20 år.

Effektiv infrastruktur har stor betydning for konkurrence-evnen
En velfungerende infrastruktur i hovedstadsregionen har stor betydning for mobiliteten for borgerne og er en afgørende for et konkurrencedygtigt erhvervsliv og et fleksibelt arbejdsmarked, ikke bare i hovedstadsregionen, men i hele Øresundsregionen.

Miljøvenlighed er i højsæde
Regionsrådet vil arbejde for, at planlægningen har et markant fokus på en bæredygtig udvikling i hovedstadsregionen, hvor høj mobilitet for både gods og personer balanceres i forhold til en bæredygtig udvikling med fokus på nedbringelse af CO2 udslippet og miljøet i regionen. Og med fokus på bevarelse af naturskønne områder.

Læs mere her