Flere tilfredse passagerer giver bonus til busselskaber

Antallet af tilfredse buspassagerer er stigende, og det udløser bonusser hos busselskaberne. Netop nu har Trafikselskabet Movia udbetalt 8 mio. kr. til syv busselskaber. Det er 3 millioner mere end sidste år. Antallet er tilfredse kunder er nemlig stigende. Det er antallet af meget tilfredse kunder også.

Hvert år spørger Trafikselskabet Movia 25.000 buspassagerer, hvor tilfredse de er med bussen, og antallet af tilfredse og meget tilfredse kunder er stigende, så der nu er 23 procent meget tilfredse kunder og 71 procent tilfredse kunder svarende til, at 94 procent af buskunderne er enten tilfredse eller meget tilfredse.
Det udløste denne uge bonusser til syv af de busskaber, der har kontrakt med Movia.
For at give busselskaberne et ekstra incitament til at gøre det godt, udbetaler vi bonus til de busselskaber, der har en højere tilfredshed blandt kunderne, end de har lovet i deres kontrakt med os. Og denne gang er den samlede bonus knap 3 mio. kroner større end sidste år, bl.a. fordi tilfredsheden hos kunderne er steget. Så det er resultatet af et rigtig flot stykke arbejde, siger Movias kvalitetsopfølgningschef John Sørensen.
Samlet set blev der udbetalt knap otte millioner kroner til syv forskellige busselskaber.

Busselskabet De blå Omnibusser har fået en check på 816.000 kroner. Det svarer til, at selskabet har fået 5,17 kroner i bonus per time, de har haft en bus på gaden. Det er den højeste bonus per køretime for 2010.
De Blå Omnibusser har tredoblet deres bonus i forhold til året før, og det sker samtidig med, at de har fordoblet antallet af køretimer, så det er meget flot, siger John Sørensen.

I kroner og øre er det Arriva, der får den højeste bonus. De har modtaget en bonus på knap 3,8 mio. kr, hvilket svarer til en check på 3,42 kr. per køretime.
Arriva har mere end fordoblet deres bonus per kørt time i forhold til året før. Det er rigtig flot og sker endda samtidig med, at de har kørt 50 procent mere end året før , siger John Sørensen.
Også City-Trafik, De hvide busser, Fjord-bus, Netbus og Nobina har modtaget bonus.

Fakta om Movias bonusudbetaling
Hvert år bliver 25.000 passagerer interviewet i bussernes om deres tilfredshed med kvaliteten. Besvarelserne danner grundlag for kvalitetsbonussen, som skal give busselskaberne et ekstra incitament til at gøre det godt.
Movia udbetaler bonus to gange årligt. Hvornår afhænger af hvornår på året kontrakten er startet op.
Fra 2009 til 2010 er antallet af meget tilfredse kunder steget, så der nu er 23 procent meget tilfredse kunder og 71 procent tilfredse kunder, svarende til at 94 procent af buskunderne er enten tilfredse eller meget tilfredse.

Kontaktinformation:
For yderligere oplysninger kontakt Movias kvalitetsopfølgningschef John Sørensen på telefon 40593644 eller Movias kommunikationsafdeling på 36132011

Læs mere her

Danmarkshistoriens største udbud af buskørsel sænker priserne

Det største udbud af buskørsel i Danmarks historie sænker prisen per køreplantime med fire procent

Det største udbud af buskørsel i Danmarks historie er netop afgjort. Udbuddet, som kommer fra Trafikselskabet Movia, omfatter ca. en fjerdedel af den kollektive bustrafik i Østdanmark og medfører markante ændringer, hvor mange buslinjer overgår til et nyt busselskab. Udbuddet har været præget af stor konkurrence, og det afspejler sig i priserne. Samlet set er prisen per køreplantime, dvs. den gennemsnitlige pris for at have en bus på gaden i en time, nemlig faldet med fire procent i forhold til priserne i det udbud Movia afgjorde sidste år. Det svarer til en besparelse på 30 kr. per køreplantime.
Vi er meget tilfredse med udfaldet af det her udbud. Det har været vigtigt for os at lave et udbud, der gav mest mulig konkurrence og at udbyde kørslen på en måde, hvor både store og små busselskaber havde mulighed for at byde. Det er lykkedes rigtig godt. Der har været lige så mange bydere, som vi håbede på og det afspejler sig i prisen, siger Movias kontraktchef Søren Englund.
Derudover er prisen et udtryk for, at vi har været gode til at sammensætte et udbud, hvor busselskaberne har mulighed for at udnytte busserne effektivt, ved at hver bus er ude at køre det meste af tiden, siger han.

Flere kunder udløser flere penge
Når busselskaberne byder ind med kørsel, skal de angive hvor høj en kvalitet, de mener at kunne levere, herunder hvor stor en kundetilfredshed, de mener at kunne få. Og aldrig før har selskaberne budt ind med så høje kvalitetsmål som denne gang.
Det viser, at busselskaberne har et øget fokus på kunderne, og det er positivt, siger Søren Englund.
På de kontrakter, der omfatter centrale linjer med et stort kundepotentiale, er kontrakterne denne gang udformet, så busselskaberne ikke er garanteret en lige så høj betaling som tidligere. Til gengæld har de mulighed for at øge indtjeningen, hvis antallet af passagerer stiger.
Vi har positive forventninger til kontrakter, hvor busselskabernes økonomiske incitament til at gøre det godt øges. Derfor regner vi med, at de vil bidrage positivt til passagerudviklingen og tilfredsheden blandt passagererne, siger Søren Englund.

To nye selskaber bydes velkommen
Med det nye udbud bydes to nye mindre busselskaber velkommen. Det drejer sig om Anchersens Rute ApS, der har vundet kørslen på syv af Movias linjer i København og omegn. Anchersen Rute ApS udfører i dag kørsel med servicebusser, men er ny aktør ift. den almindelige buskørsel.
Det andet nye busselskab er Handicap Befordring A/S, som har vundet kørslen på 13 linjer fortrinsvis i Køge og i Høje Taastrup. Handicap Befordring A/S udfører i dag kørsel for Movia Flextrafik, men er ligeledes ny aktør ift. almindelig buskørsel.
Vi er glade for at kunne byde velkommen til to nye selskaber. Vi tror på, at det både er godt for konkurrencen og for innovationen i branchen, at der kommer nye aktører til, siger Søren Englund.
Udbuddet omfatter 1,2 mio. køreplantimer, 59 buslinjer og 337 busser.
På grund af udbuddets størrelse træder kontrakterne i kraft på tre forskellige tidspunkter den 23. oktober 2011, den 11. december 2011 og den 1. april 2012.

Faktaboks – hvem vandt kørslen
Movias linjer i København, Frederiksberg og i Københavns omegn 2A, 82N, 6A, 83N, 150S, 173E, 20E, 95N, 350S, 81N, 18, 40, 26, 85N, 68, 147, 156, 157, 158 og 159 skal fortsat køres af Arriva Skandinavien A/S. Herudover overtager Arriva Skandinavien A/S Movias linjer i København og i Københavns omegn 1A, 200S, 130, 134, 135 og 161, som i dag køres af City-Trafik A/S.
Movias linjer i København og i Københavns omegn 500S, 153E, 154E og 160 skal fortsat køres af City-Trafik A/S. Herudover overtager City-Trafik A/S Movias linje 13 i København og i Københavns omegn, som i dag køres af Arriva Skandinavien A/S, men afgiver som nævnt ovenfor linjerne 1A, 200S, 130, 134, 135 og 161 til Arriva Skandinavien A/S.

Læs mere her

Bedre vilkår for handicappede i kollektiv trafik

DSB s ledsagerordning, som er en rabatordning for handicappede til den kollektive trafik, udvides fra den 1. august i år.

Ordningen går i korte træk ud på, at brugerne af ordningen kan rejse med en ledsager til én billets pris eller rejse alene til ½ pris. Det er handicaporganisationerne, der udsteder legitimationskortene, som giver adgang til ordningen. Er man godkendt til trafikselskabernes handicapkørsel, har man også adgang til at benytte DSB s ledsagerordning.

Ledsageordningen gælder i dag kun for rejser, der går over de gamle amtsgrænser. Det betyder i praksis, at brugerne skal rejse over et takstområde for at kunne benytte ordningen. Er rejsen kortere, kan man ikke benytte ledsagerordningen.

Fra den 1. august 2011 udvides ordningen imidlertid til at omfatte alle rejser i hele landet.

Udvidelsen af ordningen er aftalt med Trafikselskaberne i Danmark, DSB, Arriva Tog og Metroselskabet.

Transportminister Hans Christian Schmidt siger i den anledning:

Det har længe været bøvlet for personer med et handicap, at ledsagerordningen kun omfatter de længere rejser. Det får vi nu rettet op på, så ordningen gælder for alle rejser i hele landet til stor gavn for personer med et handicap.

Læs mere her

Togene ruller igen mellem Langå og Skive

Mandag den 13. august kører der igen tog mellem Langå og Skive, og dermed er en af de store milepæle i renoveringen af jernbanen mellem Langå og Struer nået.

En del af skinnerne er blevet udskiftet, de gamle træsveller er udskiftet med nye af beton, og der er kommet ny ballast i sporene. Samtidig er række overkørsler blevet nedlagt, imens sikringsanlæggene er blevet forbedret i andre overkørsler.

I forbindelse med, at jernbanen har været lukket, har Banedanmark benyttet lejligheden til at renovere en lang række broer på strækningen.

Vi åbner nu den første del af en fornyet bane, der, når vi er helt færdige, giver passagererne en mere komfortabel rejse og flere rettidige tog. Et så stort sporarbejde kan ikke undgå at påvirke trafikanter og naboer, og vi er meget taknemmelige for den forståelse og tålmodighed, de har udvist i forbindelse med arbejdet, siger projektleder Khaled Ghizzaui

Selv om togene er begyndt at køre, resterer der stadig en del arbejde på strækningen. Det skyldes blandt andet, at der i løbet af sommeren stod klart, at sporet flere steder på strækningen var i dårligere stand end forventet.

Folk vil stadig opleve, at vi arbejder i sporene mellem Langå og Skive, men der er tale om arbejder, der primært vil blive udført om natten uden at påvirke togdriften i nævneværdig grad, siger Khaled Ghizzaui.

Skive-Struer
Mens trafikken nu er genoptaget mellem Langå og Skive, bliver der stadig arbejdet på den sidste del af strækningen fra Skive mod Struer.

Vi mangler blandt andet at udskifte skinner og sveller på stationerne og på en del af strækningen, men arbejdet skrider planmæssigt frem, og vi regner med at åbne denne del af banen mandag den 1. oktober som planlagt, siger Khaled Ghizzaui.

For at komme så tæt på sporarbejdet som muligt flytter sporprojektet også hele sit hovedkvarter den skurby, der hidtil har stået ved Viborg Station – til Struer i næste uge.

Yderligere informationer via Banedanmarks pressevagt på tlf. 82 34 13 13

Sådan kører busserne mellem Skive og Struer
Arriva har indsat togbusser mellem Skive og Struer. Alle togbusserne standser i Vinderup, der er eneste station mellem Struer og Skive. Arriva har udsendt en særlig køreplan for togbusserne.

Sporfornyelse Langå-Struer
– Af strækningens 100 kilometer spor ombygges de 70 kilometer – jævnt fordelt over hele strækningen
– Skærver renses og suppleres med 96.000 ton nye skærver
– Over 100.000 træsveller erstattes med nye sveller af beton
– 15 sporskifter fjernes, fem sporskifter udskiftes og to nye sættes op
– 21 overkørsler og 25 perronovergange ombygges
– 20 overkørsler nedlægges, sikringsanlægget i 4 overkørsler opgraderes
– Der etableres 4 kilometer dræn og udføres 11 kilometer grøftearbejder
– 26 broer på strækningen renoveres

Banedanmark er i disse år i gang med en omfattende fornyelse af jernbanen rundt omkring i landet, hvilket blandt andet de midt- og vestjyske baner nyder godt af. I 2010 var der sporombygning mellem Herning og Holstebro, i år sker det på strækningerne Skanderborg-Herning og Langå-Struer.

Læs mere her

Igen tog i Midtjylland

Der er udsigt til flere rettidige tog mellem Skanderborg og Herning. Banedanmark afslutter søndag sommerens store renovering af den 75 km. lange strækning, og mandag vender Arrivas tog tilbage en ny og bedre jernbane.

Mandag den 13. august kører togene igen mellem Skanderborg og Herning. Banedanmark er som planlagt færdig med sommerens store sporfornyelse, og Arriva kan køre togbusserne i garage og lade togene rulle ud på helt nye skinner.

Alt er gået efter planen, og med mindre et eller andet helt uforudset skulle dukke op over weekenden, så genåbner vi banen på mandag. Herefter vil der kun være mindre restarbejder og rydning af pladserne, som bliver gjort færdigt i løbet af den næste måneds tid, og i oktober skal skinnerne justeres endnu engang. Derfor vil naboer til banen desværre stadig kunne opleve støj fra enkelte arbejder om natten. Med de nye skinner kan togene igen køre den fulde hastighed på strækningerne, og banen vil dermed være mere robust over for forsinkelser , siger en tilfreds direktør for anlæg og fornyelse i Banedanmark, Jørgen Thomsen.

Flere tog til tiden

Også togdirektør Ivan Skødt Andersen fra Arriva Danmark er glad for, at sporfornyelsen slutter som planlagt.

Vi glæder os rigtig meget til at komme på skinner igen og ser frem til at byde vores passagerer velkommen tilbage i vores tog. Det bliver en fornøjelse at køre på helt nyrenoverede skinner, der gør os i stand til at køre uden hastighedsnedsættelser på hele strækningen. Det vil give vores passagerer endnu flere tog til tiden i mange år fremover , siger Ivan Skødt Andersen.

Arriva fejrer med små morgenoverraskelser

Banedanmark har brugt de seneste fire måneder på at renovere 22 broer, ombygge 33 overkørsler og udskifte 44 kilometer skinner på den 75 kilometer lange strækning.

Arriva fejrer åbningen af strækningen med små overraskelser til passagererne i Herning, Silkeborg og Aarhus mandag 13. august fra klokken 6.30 til 8.30.

Køreplanen er den samme som før sporarbejdet: http://www.mitarriva.dk/rejser-indland/koreplaner

Læs mere her

Omfattende sporfornyelse skal give bedre togtrafik mellem Skanderborg og Herning

Efter påske starter Banedanmark en gennemgribende renovering af jernbanen mellem Skanderborg og Herning. Spor og skinner fornyes, sporarealerne ved stationerne optimeres, og 33 overkørsler ombygges. Resultatet bliver en bedre og mere robust togdrift i fremtiden.

14. april og fire måneder frem gennemgår den 75 km lange strækning mellem Skanderborg og Herning en omfattende sporrenovering. Gamle træsveller udskiftes med nye betonsveller, der lægges nye skinner på dele af strækningen, eksisterende skærver renses, og der tilføres 66.000 ton nye skærver. Desuden genetableres dræn og afvanding langs det nye spor.

33 jernbaneoverkørsler og 22 broer fornyes
Samtidig med sporfornyelsen ombygges 33 jernbaneoverkørsler med ny og bedre belægning, og for at udnytte sporspærringsperioden optimalt renoverer Banedanmark også 22 broer på strækningen.

Der er tale om en omfattende sporrenovering til 280 millioner, og i perioder vil der være gener for både passagerer og omgivelserne, mens renoveringen foregår.

Når vi er færdige med sporfornyelsesprojektet, vil vi have en total istandsat jernbanestrækning, som giver en bedre togdrift med færre forsinkelser og en mere behagelig rejse for passagererne, fortæller projektleder i Banedanmark, Helene Granhøj.

Færrest mulige gener
Arbejdet vil blive delt op i to etaper, hvor det fra 14. april og frem til 12. august er strækningen mellem Herning og Silkeborg, der ombygges. Herefter kommer turen til banen mellem Silkeborg og Skanderborg i perioden 23. juni til 12. august.

Vi planlægger det sådan, at vi forstyrrer togdriften mindst muligt, mens vi arbejder. Det gør vi blandt andet ved at udføre flere projekter samtidig, og ved at lægge det meste af arbejdet i sommerferien. Om sommeren er der typisk færre passagerer, og da vi ikke kan undgå at skulle lukke for togtrafikken i perioder, gør vi det på det tidspunkt, hvor der er færrest passagerer, siger Helene Granhøj.

Lidt længere rejsetid i bus
I de to perioder, hvor der arbejdes på strækninger, bliver togene erstattet med busser, fortæller kunde- og kvalitetschef Lasse Rask Jørgensen fra Arriva Danmark.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at bringe vores kunder hurtigt og behageligt frem med bus, mens sporarbejdet står på, men alle må være indstillet på, at rejsen kommer til at tage længere tid i de kommende måneder. Vi glæder os til gengæld rigtig meget til at ønske vores kunder velkommen tilbage på nyrenoverede skinner i august, siger kunde- og kvalitetschef Lasse Rask Jørgensen fra Arriva Danmark.

Arriva udgiver en særlig køreplan, hvor alle skift mellem bus og tog fremgår.

I den særlige køreplan kan vore mange rejsende se de ændringer, vi har været nødt til at foretage og de kan samtidig få svar på, om det bliver nødvendigt at tage et tidligere tog for at være fremme til normal tid, siger Lasse Rask Jørgensen.

Læs mere her