Tabt gods er livsfarligt i trafikken

Business Danmark og FDM vil have gjort noget ved det stigende antal genstande, der hvert år tabes på motorvejene.

Business Danmark foreslår, at reglerne om fastsurring strammes, så det bliver lovpligtigt at dække trailere og ladvogne til med en presenning, så godset får sværere ved at falde af.
FDM vil have skærpet indsatsen for at få fjernet tabte genstande og havarerede biler med hurtigere udrykning

Begge organisationer er enige om, at der skal gøres noget nu, før det koster menneskeliv.

En tung genstand som en palle eller et tabt møbel i overhalingsbanen er naturligvis farligt i sig selv, men de farligste situationer opstår, når bilister per refleks laver pludselige undvigemanøvrer med høj fart for at undgå at ramme genstande på vejene..

– Der er alt for mange, der ikke surrer deres gods ordentlig sammen, hvilket gør, at de taber diverse ting fra deres ladvogne og trailere, når de enten kører arbejdskørsel eller privat til genbrugspladsen og sommerhuset, siger Børge Agerbæk, der er formand for Vej- og trafikpolitisk udvalg i Business Danmark.

Fik bjælke gennem ruden
Genstandene, der tabes fra bilerne på specielt motorvejene og skaber farlige situationer, omfatter alt fra stiger murerspande/baljer, cykler, paller, sofaer, tømmer og haveredskaber.

– Jeg har selv prøvet at komme kørende mod en varebil med tømmer på taget, da en bjælke på 7,5×7,5 cm tykkelse rev sig løs og fløj direkte mod mig som et projektil. Den ramte min bil med et ordentligt brag cirka 25 cm fra mit ansigt og gik lige gennem bilen. Da jeg så den komme, tænkte jeg, at mine dage var omme. Jeg tør ikke tænke på, hvad den havde ramt mig, siger Børge Agerbæk.

– Forleden talte jeg med en bilist, som kom kørende på den jyske motorvej, da den forankørende varebil tabte et stort stykke plastik. Til alt held ramte det ikke forruden, hvilket ville have gjort, at føreren ikke kunne se noget, og med en hastighed på 110 km/t kunne det have fået katastrofale følger. Det røg op under bilen og satte sig fast i hjulet, hvilket i sig selv er farligt.

Tidligere på året offentliggjorde Vejdirektoratet, at danskerne taber stadigt flere genstande på de danske veje, og det kan få alvorlige konsekvenser for de øvrige trafikanter. Den tendens vil Business Danmark gerne have stoppet.

Forslag om overdækning af trailer
Derfor foreslår Børge Agerbæk, at man gør det lovpligtigt at bruge presenning, når man kører en tur med traileren.

Og den tanke er medlem af Folketingets trafikudvalg, Karsten Nonbo (V), helt på linje med.
– Det er ved at være ret groft, og hvis det her fortsætter, så er vi nået til det punkt, hvor vi må gribe ind. Det vil jeg gerne arbejde på. For vi må konstatere, at den nuværende lovgivning om, at gods skal være forsvarligt fastgjort, ikke fungerer, selv om den i sig selv burde være fyldestgørende, siger Karsten Nonbo.

– Hvis den lov, vi har, blev overholdt, så faldt der jo aldrig noget af. Men folk kan ikke forstå, at hynderne blæser af sofaen, når man kører ud på motorvejen.

– Man kan ikke dømme for at køre med gods, der ikke er forsvarligt fastsurret, før det er røget af, for indtil da er det jo forsvarligt fastsurret.

– Hvis vi havde en lov om, at det skal tildækkes, så var det nemmere for politiet at gribe ind, og så var vi også ude over det værste svineri fra folk, der kører med haveaffald og gammelt skrammel til genbrugspladsen.

Tabt gods skal hurtigt væk
Også FDM er opmærksomme på problemet med det tabte gods. Men politisk chef i FDM, Torben Kudsk, peger på, at Færdselsloven allerede påbyder trafikanter at fastgøre godset forsvarligt.

– Var det ikke også en ide at opgradere den service, vi har på vejene Der er i forvejen tre aktører, Vejdirektoratet har kontrakt med om akut oprydning, når der tabes gods på vejene. Det er Falck, NCC og Dansk Autohjælp. Vi foreslår, at disse vejhjælpsfirmaer får kørende hjælpekøretøjer; deciderede vejhjælpspatruljer med både skiltevognsfunktion og udstyr til at bjærge havarerede køretøjer og genstande, siger Torben Kudsk.

– Der er jo stor forskel på, om de først skal til at finde nøglen til bilen, eller de allerede er ude at køre. I myldretiden går det nemt i stå, bare der vælter en orange kegle på Ring 3.

Fakta:
Færdselsloven § 82, stk. 3: Gods skal være anbragt således, at det ikke kan frembyde fare for personer eller medføre skade på ejendom. Det må endvidere ikke kunne slæbe eller falde af på vejbanen, forårsage forstyrrende støvdannelse eller lignende ulempe, vanskeliggøre færdslen eller volde unødig støj.

I 2009 sendte Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) 6001 gange folk ud for at fjerne blandt andet murerspande, juletræer, cykler og paller på de danske motorveje. Det er en svag stigning i forhold til året før, hvor tallet var 5954. Dermed fortsætter de seneste års tendens med mere tabt gods på vejene. I 2007 var tallet 4813 gange.

Her tabes godset: http://www.trafikken.dk/imageblob/image.asp objno=158341

Børge Agerbæk, trafikpolitisk formand i sælgernes fagforening Business Danmark 40116443.
Torben Kudsk, politisk chef i FDM. 2011 2924
Karsten Nonbo (V) 33374535

Læs mere her

Nye aftaler skal skabe større fleksibilitet og bedre økonomi i DSB

DSB s ledelse har siden efteråret arbejdet intensivt på at finde løsninger, der skal forbedre DSB s økonomi med en milliard kroner på årsplan inden 2015.

Det er nu lykkedes DSB’s ledelse at indgå aftale med flere af de faglige organisationer om en række tiltag, der samlet skal resultere i en markant forbedring af DSB s økonomi for perioden 2012-2014. Samlet set har DSB planer, der skal forbedre økonomien med 440 millioner kroner på årsplan i løbet af de næste tre år og nedlægge omkring 1.000 stillinger, hvoraf hovedparten vil ske via naturlig afgang, frivillig fratrædelse eller omplacering i DSB. Herudover vil der løbende skulle drøftes yderligere besparelser og effektiviseringer.

Før jul blev der desuden indført en ny indkøbspolitik samt besluttet et salg af DSB s hovedsæde i København, og med de nye aftaler er der taget et stort skridt i retning mod at skabe en mere robust og bæredygtig økonomi i DSB, vurderer Jacob Kjær, økonomidirektør og konstitueret administrerende direktør i DSB:

DSB har en presset økonomi, hvilket blandt andet skyldes et for højt omkostningsniveau. Med de nye aftaler har vi rammerne til at kunne reducere omkostningerne og skabe bedre balance i DSBs økonomi, siger han og fortsætter: Det har været vigtigt for DSB s ledelse og faglige organisationer at finde løsninger, der ikke går ud over kunderne og togdriften, og det mener vi i store træk er lykkes, siger han. Allerede i tirsdags blev der indgået en aftale mellem DSB og FO Jernbanedrift om effektiviseringer og besparelser for i alt 75 millioner kroner over de næste tre år, hvilket omfatter en nedlæggelse af i alt 166 stillinger.

Nu er der blevet underskrevet en 1-årig aftale med den største fagforening i DSB, Dansk
Jernbaneforbund (DJ), der repræsenterer cirka 4.400 af DSB s godt 10.000  edarbejdere,
heriblandt lokomotivførere, stationsbetjente og togpersonale. Ifølge aftalen skal der reduceres for 167 millioner kroner i 2012, hvilket omfatter 368 stillinger. Dette vil ske gennem naturlig afgang, frivillig fratrædelse og omplacering, hvor medarbejdere tilbydes job andre steder i DSB. Samtidig skal der forhandles om en ny aftale med DJ for 2013-2014.

Aftalen med Dansk Jernbaneforbund omfatter en række nye og fleksible arbejds- og
produktionsgange i den daglige togdrift. Det betyder blandt andet, at samme person i fremtiden skal billettere og sælge varer fra en ny og moderniseret salgsvogn i toget. I forhandlingerne har det været vigtigt at skabe nye og fleksible arbejdsgange, fortæller DSB s direktør for HR og Organisation, Lone Lindsby:

“Den nye aftale giver DSB en mere fleksibel og effektiv brug af personale og betyder, så vi kan arbejde enklere og smartere. På den måde kan vi være med til at udvikle DSB i en positiv og moderne retning, siger hun.

Der skal også nedlægges stillinger og skabes bedre økonomi inden for det administrative område i DSB, hvor det samlede mål for de næste tre år er en forbedring af økonomien for cirka 200 millioner kroner, svarende til cirka 500 stillinger. Det vil ske ved en række tiltag, der skal skabe mere effektive processer og samlet set opnå en slankere administration. Samtidig er det blevet besluttet at reducere antallet af betjente salgssteder, da flere og flere kunder køber billet via DSB s hjemmeside eller bruger mobilbilletter.

På det administrative område har DSB indgået en aftale med AC DSB (Akademikernes
Centralorganisation), der repræsenterer 475 medarbejdere i DSB. Ifølge aftalen skal der redueres med 38 millioner kroner, hvilket omfatter nedlæggelse af 62 stillinger.

Det er ikke lykkes at få en aftale med HK Trafik & Jernbane. Det ændrer dog ikke ved, at der over de næste tre år forventeligt skal nedlægges 400-430 HK-stillinger og opnås besparelser for 157 millioner kroner. Vi beklager, at det ikke er lykkedes at få en aftale med HK. Med DSB’s økonomiske situation skal vi finde løsninger, der giver de nødvendige besparelser også på det administrative område,  siger Lone Lindsby.

Læs mere her