Banedanmark etablerer byggeplads ved Rungsted Station

Banedanmark er i gang med at forbedre afvandingen langs jernbanen på en strækning mellem Helsingør og Snekkersten. I den forbindelse er vi nødt til at anvende et areal ved Rungsted Station som midlertidig byggeplads, da det på grund af et større sporarbejde ved Helsingør ikke har været muligt at placere byggepladsen tættere på arbejdsstedet.
Byggepladsen ved Rungsted Station vil blive benyttet til af- og pålæsning af materialer, som køres til og fra pladsen med lastbil. Transport mellem byggeplads og arbejdssted sker via sporene.

Sådan gør vi
I perioden fra søndag den 21. til og med lørdag den 27. juli udfører vi drænarbejdet om natten. Vi er derfor nødt til at transportere materialer via jernbanen til og fra byggepladsen i tidsrummet kl. 23.00 06.00.
Fra søndag den 28. juli til og med søndag den 11. august vil drænarbejdet og aktiviteten på byggepladsen som udgangspunkt finde sted mellem kl. 07.00 og kl. 18.00 alle ugens dage. Vi kan dog blive nødt til også at arbejde om aftenen og natten.
Transport med lastbil til og fra byggepladsen vil foregå i dagtimerne mellem kl. 07.00 og kl.18.00 ad Østre Stationsvej.

Undskyld vi forstyrrer
Vi kan desværre ikke helt undgå at støje, når vi arbejder, men vi forsøger at minimere generne. For at begrænse støjgenerne opsættes mobilt støjhegn. Omlæsning af jord kan give støvgener, hvis jorden er tør. Er dette tilfældet, vil jorden blive vandet for at begrænse disse gener.
Banedanmark beklager de gener, du som nabo kan opleve, og håber på din tålmodighed.

Yderligere information
Har du spørgsmål i forbindelse med arbejdet, kan du kontakte byggeledelsen på tlf. 4177 5968 eller e-mail psta@bane.dk. Samme telefonnummer kan benyttes uden for normal arbejdstid.

Læs mere her

Drænarbejde langs sporene mellem Snekkersten og Helsingør

Banedanmark går om kort tid i gang med at etablere nye dræn langs skinnerne på ca. 920 meter af jernbanestrækningen mellem Snekkersten og Helsingør fra ca. 150 m syd for Hobrovej til begyndelsen af baneterrænet ved Helsingør Station. Vi går i gang søndag den 21. juli, og vi forventer at være færdige midt i august.

Hvorfor nye dræn
Drænene skiftes ud, fordi afvandingen ikke fungerer godt nok. Det betyder, at der til tider står vand i sporene, så togene må sætte hastigheden ned for at kunne passere. Med nye dræn og drænrør skaber vi igen et stabilt underlag for skinnerne. I forbindelse med arbejdet anlægger vi byggeplads på et areal ved Rungsted Station. Dette areal vil blive brugt til omlæsning af materialer.

Hvad betyder drænfornyelsen for dig som nabo
Arbejdet med at forny dræn og lægge nye drænrør vil i perioden 21. 27. juli foregå i tidsrummet mellem kl. 23.00 og kl. 06.00. Fra den 28. juli til den 12. august vil vi som udgangspunkt arbejde i dagtimerne mellem kl. 07.00 og kl. 18.00 alle ugens dage. Vi kan dog blive nødt til også at arbejde om aftenen og natten.

Undskyld vi forstyrrer
Vi kan desværre ikke helt undgå at støje, når vi graver og lægger nye drænrør, men vi forsøger vi at minimere generne. Banedanmark beklager de gener, du som nabo kan opleve, og håber på din tålmodighed.

Yderligere information
Har du spørgsmål i forbindelse med arbejdet, er du velkommen til at kontakte byggeledelsen på e-mail psta@bane.dk eller telefon 4177 5968. Samme nummer kan benyttes, hvis du får behov for at komme i kontakt med os uden for normal arbejdstid.

Læs mere her

Ny køreplan på Kystbanen skal give mere robusthed i trafikken

Søndag den 15. august træder en ny køreplan i kraft på Kystbanen. Samtidig indsættes der i hverdagene reservetog i Kastrup, Nivå og Helsingør, og planen for myldretidstogene bliver justeret. Målet er at sikre større robusthed i trafikken på Kystbanen.

Den nye køreplan er et resultat af det igangværende samarbejde mellem Banedanmark, DSBFirst, DSB og Trafikstyrelsen for at skabe en bedre rettidighed for passagererne på strækningen.

Større robusthed i afviklingen af togtrafikken
Den nye køreplan og brugen af reservetog i både Kastrup, Nivå og Helsingør vil give mulighed for større robusthed i afviklingen af trafikken ved at:

En del af forsinkelserne fra Sverige kan isoleres ved at indsætte reservetoget i Kastrup, når et tog ankommer forsinket til Danmark. Dette muliggør, at toget kan afgå rettidigt fra Kastrup, selvom der er opstået en forsinkelse under kørsel i Sverige.

Togene får længere vendetider i Helsingør og Nivå, så toget holder længere tid, før det returnerer. Det giver mulighed for, at toget kan afgå rettidigt fra stationerne, selvom det ankommer med en mindre forsinkelse. Alternativt kan reservetoget i Helsingør eller Nivå indsættes.

Ved situationer med større trafikal uorden er Banedanmark og DSBFirst klar med en række planer for, hvordan trafikken hurtigst muligt kan genoprettes, så generne for passagererne kan minimeres mest muligt.

For passagererne betyder den nye køreplan mere konkret, at der i myldretiden er seks afgange i timen fra Helsingør, og at Rungsted Kyst igen får seks afgange i timen mod København. Uden for myldretiden vil der være tre afgange i timen mod København fra Helsingør og Rungsted Kyst.

Hele køreplanen og de konkrete afgangstider kan findes på www.dsbfirst.dk eller ses på stationerne.

“Den nye køreplan og reservetogene giver os flere og bedre muligheder for at absorbere forsinkelserne. Så selvom vi ikke med ét kan fjerne alle forsinkelser i et så kompliceret system som Kystbanen, så er dette helt sikkert et skridt i den rigtige retning,” siger administrerende direktør i DSBFirst, Karsten Røn Andersen.

Alle led i produktionskæden efterses
Samtidig med ny køreplan, reservetog og disponeringsplaner er der fuld gang i at efterse alle led i produktionskæden for at se, hvor der kan optimeres og vindes tid.

“Det er vores klare forventning, at den nye køreplan og de ekstra reservetog vil være med til, at flere tog kan komme til tiden. Vi er sammen klar til at afvikle trafikken efter den nye plan, men det vil i sagens natur tage lidt tid, før de fulde fordele slår igennem. Men vi ved, at mange passagerer hilser disse initiativer velkommen,” siger Banedanmarks administrerende direktør, Jesper Hansen, der også er formand for Rettidighedsorganisationen, og fortsætter:

“Samtidig fortsætter vi – på tværs af alle aktører – med at gennemgå hele den kæde af forskellige led, der bidrager til, at stadigt flere tog kan afgå og ankomme til tiden. Og så sætter vi ind alle de steder, hvor vi kan vinde sekunder og skabe yderligere robusthed i trafikken – til gavn for passagererne. Og vi arbejder i fællesskab frem mod målet om, at 9 ud af 10 tog er rettidige med udgangen af 2010,” slutter Jesper Hansen.

Fakta
I Rettidighedsorganisationen arbejder Banedanmark, DSBFirst, DSB og Trafikstyrelsen på at sikre en bedre rettidighed for passagerne på Kyst- og Øresundsbanen. Målet er, at 90 procent af togene på Kyst- og Øresundsbanen kører og ankommer til tiden ved udgangen af 2010.

Som led i dette arbejde blev køreplanen indledningsvist justeret i juni, og der er indført perronmanagers på Hovedbanegården i København og i Københavns Lufthavn Kastrup, som guider passagererne og hjælper til med at sikre, at togene kommer af sted til tiden. Endelig vil beredskabsplanerne for at genoprette trafikken også være med til, at passagererne kan få bedre information undervejs.

Læs mere på www.bane.dk/90

Yderligere oplysninger via :
Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313
DSBFirst Kommunikation på tlf. 2468 8800

Læs mere her

Alle kræfter sat ind på at få Kystbanen tilbage til normal togdrift

Banedanmark er i fuld gang med at udbedre skaderne på dæmningerne mellem Skodsborg og Rungsted Station efter sidste uges skybrud. Og alle kræfter er sat ind, så banen hurtigst muligt bliver klar til trafik i begge spor.

Siden natten til søndag har der været stor aktivitet. Der er blevet gravet ud efter jordskredene, materialerne er kommet frem og udbedringen af de tre mindre og to store dæmningsskred hhv. syd for Rungsted Station og mellem Skodsborg og Vedbæk er i gang.

Dæmningsskredene er sket langs det østlige spor, og de er sket på steder med vanskelige adgangsforhold. Trods det, er der sket rigtig meget i de seneste døgn.

Vi fik hurtigt etableret de nødvendige adgangsveje trods de vanskelige forhold, og vi har lavet base ved Vedbæk Station, fortæller områdechef Klaus Bergman: Herfra omlæsser vi alt materiale til godsvogne og kører dem ud til de forskellige steder, hvor vi arbejder langs det lukkede spor.

Der laves dæmninger og dræn
Syd for Vedbæk er et 16 meter langt dæmningsskred nu helt udbedret. Og ved det sydligste skred umiddelbart nord for Skodsborg Station er Banedanmark i fuld gang med at opbygge dæmningen igen. Den forventes færdig sent fredag aften.

Ved de tre sidste dæmningsskred omkring 600 meter syd for Rungsted Station, er dæmningerne gravet ud, og skrænterne er i fuld gang med at blive genopbygget med sand og grus. Derefter bliver der lavet såkaldte stikdræn ind de mest kritiske steder omkring skreddene, hvor der for hver 10 til 20 meter bliver fjernet skærver under sporene. Bagefter lægges der drænledninger og nye skærver.

Tog hver 20. minut
Siden mandag har togene på Kystbanen afgået hver 20 minut på strækningen Helsingør-København i begge retninger. Og det er sårbart at køre trafikken på kun et spor.
Banedanmark og DSBFirst arbejder tæt sammen om, hvordan vi kan afvikle trafikken så godt som muligt i denne situation. Vi fortsætter med at køre med så lange togsæt som muligt, særlig i myldretiden, men der har desværre været enkelte undtagelser. Vi ved også, at der trækkes på passagerernes tålmodighed i denne helt særlige situation, siger Klaus Bergman og fortsætter:
Netop derfor er alle kræfter også sat ind på at få udbedret skaderne så hurtigt som muligt, samtidig med, at vi sikrer, at sporet bliver stabilt til fuld drift, siger Klaus Bergman. Arbejdet skrider rigtigt godt frem, og vi forventer senest, at der kan åbnes op for fuld trafik i slutningen af næste uge.

Læs mere her

Enigt regionsråd lobbyer for grønne transportløsninger

Letbane, ny Øresundsforbindelse og højhastighedstog skal på dagsordenen.

Enstemmigt regionsråd vil have grønnere trafik
Et enigt regionsråd har på mødet d. 21. september 2010 vedtaget en politisk tilkendegivelse om, at der skal satses på grønne transportkorridorer.

Langsigtet trafik-investeringersplan bør fokusere på tre projekter
Regionsrådet peger på tre projekter, som er med til at sikre et bæredygtigt transportsystem for både person- og godstransport, og som derfor bør prioriteres højt i en langsigtet investeringsplan for hovedstadsregionen.

Letbane langs Ring 3, Ring 5 med vej og bane og højhastighedstog fra Hamborg over København til Oslo
Det drejer sig om en letbane langs Ring 3, en ny Ring 5 for vej og bane og en fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg samt en højhastighedsforbindelse for tog, der binder København og Københavns lufthavn sammen med Oslo, Stockholm og Hamborg.

Vil have Folketingets trafikpolitikere i tale
Den holdning har regionsrådet bekendtgjort over for transportminister Hans Christian Schmidt, Folketingets Trafikudvalg og folketingsmedlemmer valgt i hovedstadsområdet.

Kommuner, trafiksselsskaber og interesseorganisationer kontaktes også
Derudover har regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen på vegne af regionsrådet sendt breve til bl.a. regionens borgmestre, Øresundskomiteen, Region Skåne, regionens trafikselskaber og en lang række erhvervsorganisationer og fagbevægelsen.

Langsigtet planlægning bør starte nu
I de kommende år foretages der store investeringer i ny infrastruktur som fx Femern Bælt-forbindelsen og ny baneforbindelse mellem København og Ringsted. Men skal den fulde nytte af disse investeringer udløses til gavn for alle, så skal der allerede nu tages stilling til, hvad der skal til for at skabe udvikling i Region Hovedstaden i de kommende 10 til 20 år.

Effektiv infrastruktur har stor betydning for konkurrence-evnen
En velfungerende infrastruktur i hovedstadsregionen har stor betydning for mobiliteten for borgerne og er en afgørende for et konkurrencedygtigt erhvervsliv og et fleksibelt arbejdsmarked, ikke bare i hovedstadsregionen, men i hele Øresundsregionen.

Miljøvenlighed er i højsæde
Regionsrådet vil arbejde for, at planlægningen har et markant fokus på en bæredygtig udvikling i hovedstadsregionen, hvor høj mobilitet for både gods og personer balanceres i forhold til en bæredygtig udvikling med fokus på nedbringelse af CO2 udslippet og miljøet i regionen. Og med fokus på bevarelse af naturskønne områder.

Læs mere her

Realdania præsenterer ny Loop City-vision for politikere i Hovedstaden

En letbane fra Herlev Station mod syd over Øresundsbroen til Malmø, op langs den svenske kyst til Helsingborg, over til Helsingør og retur til Herlev. Det kan blive virkelighed om 30-50 år, hvis en ny Ringbyvision for byområderne langs Ring 3 løftes hele vejen. Visionen for Loop City er udarbejdet for Realdania af BIG – Bjarke Ingels Group m.fl. og præsenteres for politikere i ti Hovedstadskommuner ved en event på Herlev Hospital onsdag den 1. december 2010.

Ti kommuner, Region Hovedstaden, By- og Landskabsstyrelsen og Transportministeriet er gået sammen med Realdania om at udarbejde en ambitiøs og langsigtet vision af en kaliber som Fingerplanen, og som peger fremad ved at have fokus på de største bymæssige udfordringer i fremtidens byer det grønne , det sociale og på mangfoldighed i moderne byer.

Det foreløbige resultat ligger nu klar som en samlet vision, der fortæller, hvordan man kan skabe et attraktivt, bæredygtigt by-bælte fra Lundtofte i nord via Lyngby, Gladsaxe, Herlev og Glostrup til Ishøj, Brøndby og Avedøre Holme i syd. En ringby, der har en kommende letbane som trafikal rygrad. I det godt 30 kilometer lange bælte er der masser af plads og masser af spændende strukturer, der kan genanvendes som fremtidige byområder over de næste mange år. Ringbyvisionen angiver, hvordan områderne omkring letbanens stationer kan udvikles til levende, selvstændige og mangfoldige byområder. Områder, hvor bæredygtige løsninger og livskvalitet er i højsædet.

Ringbyvisionen er udarbejdet af BIG og indeholder en analyse og research af Hovedstadens bærende byplan, Fingerplanen. Visionen formulerer big bets (bærende udfordringer) for fremtidens byudvikling og en vision for hovedstadsområdets udvikling (Loop City). Den omfatter også forslag til lokale udviklingsprogrammer for de byområder, der kommer i spil, hvis der etableres en letbaneforbindelse langs Ring 3.

Realdania igangsatte visionsarbejdet i januar 2010 i samarbejde med Ringbysekretariatet, der står for koordineringen af de 10 kommuners arbejde med Ring 3 projektet.

Ringbyvisionen overdrages nu som en gave til de ti kommuner. Overdragelsen markeres med en event på Herlev Hospital onsdag den 1. december 2010. Herefter vil Ringbyvisionen danne afsæt for det videre politiske arbejde med konkrete udviklingsplaner for byområderne langs Ring 3.

BIG s Ringbyvision samles i en bog og en mindre udstilling. Bogen kan rekvireres hos Dansk Arkitektur Center og Dansk Bygningsarv. Udstillingen vil fra medio december kunne ses i Lyngby Taarbæk Kommune i en afgrænset periode.

Karin Søjberg Holst, Formand for Ringby Letbanesamarbejdet og Borgmester i Gladsaxe glæder sig til at modtage visionen: Noget af det, der glæder mig mest er, at visionen tager afsæt både i lokale og i globale udfordringer. Jeg synes, det er fantastisk spændende, hvis vi med de lokale programmer, kan være med til at håndtere de store udfordringer i Hovedstadssregionen, og fortsætter: Jeg håber og tror, at beslutningstagere i hele Hovedstadsområdet vil tage visionen til sig. Det er ikke ofte, at så mange politikere og embedsmænd har chancen for at mødes om et stort frivilligt samarbejdsprojekt, hvor ikke alt ligger fast på forhånd. Med den fælles Ringbyvision får vi efter min vurdering et vigtigt pejlemærke for de kommende års politiske arbejde.

Flemming Borreskov, adm. Direktør i Realdania, ser et stort potentiale i Ringbyvisionen: Vi håber, at Byvisionen vil være med at klargøre, hvordan hovedstadens byudvikling fremover kan sikres, så udviklingen baseres på bæredygtige løsninger og med mulighed for at udvikle gode, velfungerende og mangfoldige byområder, baseret blandt andet på let og miljøvenlig transport. Fremtidens byudvikling ligger i forstadsområderne, hvor mange tidligere erhvervsområder skal genanvendes til nye formål, og mange boligområder opdateres og integreres bedre i en samlet byformation. Det er vigtigt at vi allerede nu kommer med kvalificerede og realistiske bud på, hvordan vi løser forstædernes udfordringer. Ikke kun her i hovedstaden, men også generelt har vi et ansvar for at tage de store spørgsmål op og komme med konkrete løsningsforslag.

Yderligere oplysninger
Karin Søjberg Holst, borgmester, Gladsaxe,
tlf. 39 57 50 04
Flemming Borreskov, adm. direktør, Realdania, tlf. 70 11 66 66

Fakta
Ringbyen dækker over et cirka 30 kilometer langt område fra Lundtofte i nord til Ishøj, Brøndby og Avedøre Holme i syd.

Ringbyvisionen er en ambitiøs og langsigtet vision for byudviklingen langs Ring 3; en ringby med en kommende letbane som trafikal rygrad.

Realdania har sammen med de ti kommuner udpeget et internationalt rådgivningsteam, der har udarbejdet visionen. Teamet er tværfagligt sammensat af førende eksperter. Teamet er:
BIG – Bjarke Ingels Group
Tom Nielsen, arkitekt MAA, lektor, ph.d. og byplankonsulent
ReD Associates
ARUP

Advisory board for rådgivningsteam:
– stadsarkitekt Gøsta Knudsen
– forskningschef Gertrud Jørgensen
– projektchef Svend Erik Rolandsen.

De ti kommuner, som deltager i samarbejdet er:
Lyngby-Taarbæk Kommune
Gladsaxe Kommune
Herlev Kommune
Rødovre Kommune
Albertslund Kommune
Glostrup Kommune
Vallensbæk Kommune
Ishøj Kommune
Brøndby Kommune
Hvidovre Kommune

Desuden deltager Region Hovedstaden, Miljøcenter Roskilde, Transportministeriet og By- og Landskabsstyrelsen.

Økonomi:
Realdania har afsat godt 3 mio. kr. til at udarbejde byvisionen. Udover dét bidrager de ti kommuner med ca. 1,5 mio.kr., som dækker drift af sekretariat, workshops og politiske seminarer, som har været afholdt som en del af visionsarbejdet.

Bog om Ringbyvisionen:
Bogen kan hentes gratis fra primo uge 49 i DACs boghandel eller hos Dansk Bygningsarv.

Bogen kan også bestilles via www.dacbookshop.dk eller på www.bygningsarv.dk eller ved at sende en mail til ln@bygningsarv.dk for et administrationsgebyr på 25 kr. plus fragt.

Pressemateriale:
Omfattende pressemateriale med kort og illustrationer af Ringbyvisionen udleveres ved overdragelseseventen på Herlev Hospital onsdag den 1. december. Materialet kan downloades på www.realdania.dk fra onsdag den 1. december fra kl.16.

Pressen har mulighed for interview ved overdragelseseventen med projektets parter. Blandt andre:
– Bjarke Ingels, direktør og partner, BIG Bjarke Ingels Group
– Hans Peter Svendler, direktør, Realdania
– Karin Søjberg Holst, formand for Ringby Letbanesamarbejdet og borgmester i Gladsaxe

Læs mere her

Flere busser får automatisk annoncering af stoppesteder

Navne på stoppesteder bliver nu automatisk læst højt i en række buslinjer i Storkøbenhavn.

Cirka 200.000 daglige brugere af A-busserne og knap 100.000 passagerer på andre buslinjer i Storkøbenhavn får nu samtlige stoppesteder annonceret via en højttaler i busserne. En automatisk stemme fortæller navnet på det næste stoppested, efterhånden som bussen kører ruten. Det sker som et supplement til de digitale displays, som viser navnet på stoppestederne.

Siden 2007 har vi testet automatisk stoppestedsannoncering i nogle af vores buslinjer, blandt andet på linje 350S. Undersøgelser har vist, at kunderne generelt er meget tilfredse med denne service, så derfor har vi valgt at brede ordningen ud, siger Torsten Rasmussen, områdechef for Storkøbenhavn, Movia.

Samtlige A-busser samt linje 150S, linje 173E og servicebusserne i Helsingør har nu automatisk stoppestedsannoncering, og planen er at udvide servicen til flere linjer, efterhånden som Trafikselskabet Movia indgår nye kontrakter med busselskaberne.

De digitale displays er ikke altid synlige, da andre passagerer kan dække for skærmene. Derfor er højttalerne et godt supplement særligt for blinde og svagtseende. Samtidig er det en hjælp til chaufførerne, som ikke længere behøver annoncere stoppestederne, siger Torsten Rasmussen.

Fakta
Automatisk stoppestedsannoncering (voice announcement) fungerer ved, at Movia leverer data om stoppestedsnumre, GPS-positioner og zoner. Data downloades til operatøren, som formidler navne på stoppestederne ud i bussen.

Læs mere her

Regionsrådsformand ønsker større perspektiv på Femern-debat

Folketingspolitikerne bør interessere sig mere for, hvordan vi undgår, at Sjælland bliver oversvømmet af trafik.

Sjælland oversvømmes af trafik uanset om det bliver en bro eller en tunnel
Bro eller tunnel Sådan diskuterer Folketingspolitikerne i dag om Femern Bælt, men de skulle hellere begynde at interessere sig for, hvordan Sjælland undgår at blive oversvømmet af al den trafik, som den faste forbindelse kommer til at medføre.

Kommunerne og regionerne kigger længere frem for at skabe arbejdspladser
– Mens folketingspolitikerne diskuterer om det skal være en bro eller en tunnel, så er vi i kommunerne og regionerne sammen med vores svenske kolleger for længst begyndt at se længere frem i tid. Femern-forbindelsen har potentialet til at skabe enorm økonomisk vækst og flere arbejdspladser, men det kræver at vi ikke drukner i trafikken.

Femern-forbindelse fordobler antallet af biler og lastbiler over Øresund
Sådan siger regionsrådsformand i Hovedstaden, Vibeke Storm Rasmussen (S). Hun henviser til, at antallet af biler over Øresundsbroen og antallet af lastbiler på regionens veje forventes fordoblet over de næste 30 år. Derudover vil behovet for godstransport over sundet blive tredoblet til 11 mio. tons pr. år eller hvad der svarer til 50.000 godstog årligt i begge retninger.

Ekspertudregning afdækker de næste 20 års infrastrukturbehov
Det fremgår af den hidtil største ekspertudredning af de næste 20 års behov for infrastruktur i Øresundsregionen. IBU-undersøgelsen som hovedstadsregionen har fået foretaget sammen med Region Sjælland og Region Skåne samt en række både danske og svenske kommuner.

På tide at træffe beslutninger – grundlaget er på plads
– Med IBU-udredningen har vi i regionerne og kommuner sådan set taget hånd om den faglige og saglige side af sagen, så der er ingen grund til at udskyde beslutningerne. Det er på tide, at folketingspolitikerne foretager de nødvendige investeringer i Danmarks fremtidige arbejdspladser, siger Vibeke Storm Rasmussen.

Behov for ny øresundsforbindelse, Ring 5 og bedre togforbindelser til Kastrup
For at imødegå det øgede pres peger ekspertudredningen bl.a. på behovet for en jernbane- og biltunnel mellem Helsingør og Helsingborg, en Ring 5 forbindelse med både motorvej og jernbane fra Helsingør til Køge og bedre togforbindelser til Kastrup Lufthavn.

Yderligere oplysninger :
Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen telefon 4364 2521
Pressevagt i Region Hovedstaden telefon 7020 9588

Læs mere om ekspertudredningen her :
http://www.regionh.dk/cgi-bin/MsmGo.exe grab_id=0&page_id=71998&query=ibu&hiword=ibu%20

Læs mere her

Halvårsregnskab fra DSB

DSB har i 1. halvår 2012 oplevet kundevækst og bedre økonomi primært som resultat af en forbedret rettidighed. Og det er netop tog til tiden og en styrket økonomi, der er vores absolutte fokus – og nødvendigt for at genvinde tilliden til DSB , siger administrerende direktør Jesper Lok.

Omkostninger og resultat påvirket af fratrædelser
DSB s resultat før skat udgjorde i 1. halvår 2012 et underskud på 125 mio. kr. sammenlignet med et underskud på 69 mio. kr. i 2011. Resultatet før skat for 2. kvartal var isoleret set et underskud på 32 mio. kr. i forhold til et underskud på 50 mio. kr. året før.

Resultatet er markant påvirket af de igangværende effektiviseringsbestræbelser. Således er der alene til fratrædelsesomkostninger indeholdt 183 mio. kr. Herudover er resultatet påvirket af højere afskrivninger og finansielle omkostninger, samt øgede pensionsomkostninger til udlånte tjenestemænd (40 mio. kr.).

Korrigeret for poster, der mere har karakter af engangsforhold, udgjorde resultatet i 1. halvår 2012 et overskud på 38 mio. kr.

Effektiviseringsprogrammet Sundt DSB og forbedret rettidighed er med andre ord begyndt at vise resultater.

Rettidighed er afgørende

Fokus på at reducere forsinkelser forbedrede rettidigheden i 1. halvår 2012 med over fire procentpoint til 94,9 procent i fjern- og regionaltrafikken og med halvanden procentpoint i S-togstrafikken, hvor rettidigheden i 1. halvår var 96,6 procent. Den positive udvikling har blandt andet baggrund i en robust køreplan, fokuseret indsats i lokale præcisionsgrupper og færre materielfejl.

Passagertallet steg med 4 procent til 89,6 mio. rejsende, ligesom kundetilfredsheden i fjern- og regionaltrafikken steg til 7,0 i 1. halvår 2012, hvilket er en forbedring i forhold til 1. halvår sidste år og 1. kvartal i år. Kundetilfredsheden for S-tog er fortsat 7,3. Omdømmetallene steg svagt i forhold til 1. kvartal 2012, men der er ingen tvivl om, at det vil tage tid at genvinde tilliden til DSB. Vi arbejder på det.

IC4 og Rejsekortet
DSB søgte om tilladelse til at genindsætte IC4-tog umiddelbart efter, at Danmarks Tekniske Universitet (DTU) den 20. juni offentliggjorde rapporten om togenes bremsesystem. Trafikstyrelsen gav den 2. juli tilladelse til, at IC4-togene igen kunne køre med passagerer. Togene indsættes gradvist som regionaltog på strækningerne mellem Aarhus H og Esbjerg, Aarhus H og Aalborg og som lyntog mellem Aarhus H og København. Statsrevisorerne udtalte den 20. juni 2012 på baggrund af en beretning fra Rigsrevisionen kritik af, at IC4- og IC2 togene endnu ikke har givet forbedringer af fjern- og regionaltogstrafikken. DSB anerkender hovedkonklusionerne i denne kritik, og at DSB tilbage i 2009 påtog sig en opgave, der har vist sig at være større end antaget.

Rejsekortet åbnedes pr. 1. juli for landsdækkende rejser og vinder stigende accept. Visionen for Rejsekortet har fra start været at skabe sammenhængende kollektiv trafik og gøre det nemmere at rejse. Kortet vil også gradvist udvides til at omfatte periodekort og andre rabatterede produkter. I den mellemliggende tid vil det desværre være muligt at finde priseksempler, der kan virke ulogiske.

Øgede omkostninger til udbredelse af Rejsekortet, grounding af IC4 samt forsinket levering af IC4-togsættene påvirker resultatet i 1. halvår negativt.

DSB Øresund
I 1. halvår 2012 havde DSB Øresund 11,7 mio. kunder, hvilket var en smule mindre end samme periode i 2011. Sporarbejde syd for København H og forberedende arbejder af den nye bane til Køge og Ringsted betød hen over sommeren ændret køreplan med 20 min. drift mellem Helsingør og Malmö C. DSB Øresund forsøgte at imødekomme kundernes berettigede kritik af rettigheden ved at ændre køreplan og havde i 1. halvår 2012 en operatørrettidighed på 98,4 procent.

Udland
DSB Väst trafikken i og omkring Göteborg blev den 1. maj 2012 overdraget til SJ. I 1. halvår 2012 er der anvendt 230 mio. kr. af hensættelsen på 303 mio. kr. vedrørende DSB Väst, som blev indregnet i årsregnskabet for 2011. Efterfølgende er der tilbageført 60 mio. kr. Hensættelsen udgjorde herefter 13 mio. kr. pr. 30. juni 2012. Den endelige opgørelse afventer endelig afhændelse af selskabet.

I 1. halvår 2012 er der hensat 10 mio. kr. til tab vedrørende DSB Småland og DSB Uppland, der begge fortsat har utilfredsstillende resultater. DSB arbejder på at finde en løsning på den økonomiske situation i disse to svenske operationer.

I Tyskland udgjorde indtægter fra trafikkontrakter 103 mio. kr. i 1. halvår 2012. Resultat før af- og ned-skrivninger udgjorde 4 mio. kr., mens resultat af primær drift udgjorde 1 mio. kr.

Organisationsændringer
DSB arbejder målrettet med at forbedre rettidigheden og selskabets økonomi og dermed sikre en robust rygrad i den kollektive trafik.

Pr. 1. juli har vi foretaget ændringer i ledelsen og organisationsstrukturen. Ændringerne søger at skabe mere enkle og fokuserede arbejdsgange, hvilket er en forudsætning for et konkurrencedygtigt DSB. Vi håber, at det – sammen med vores fokus på kerneproduktet også vil gøre det nemmere for vores kunder at rejse med DSB.

Læs mere her