Dansk clean-tech firma revolutionerer verdensmarkedet for skaldyr

Samarbejde mellem rederiet A.P. Møller-Mærsk og det netop børsnoterede Aqualife A/S reducerer CO2 udslip med op mod 90 procent ved at flytte transporterne fra fly til containerskibe fra Canada til Europa. Stor interesse for den dansk udviklet teknologi, siger adm. direktør Lars Nannerup, Aqualife.

Nu kan grønne danskere investere i miljørigtige transporter af skaldyr på børsen OMX Nasdaq First North: Det netop børsnoterede logistikselskab Aqualife A/S og rederiet A.P. Møller-Mærsk har succes med et samarbejde, der kan reducere CO2 udslip med op til 90 procent ved at flytte transporterne fra Canada til Europa fra fly til containerskibe.

Vi har siden udviklingen af den ny teknologi, der baserer sig på transport af levende skaldyr, herunder hummer, i særlige containere, der sikrer skaldyrene optimale forhold under både transport og opbevaring, siger adm. Direktør Lars Nannerup, Aqualife A/S (Nordic_EQ, Aqua, Id-code: 26951).

De første kommercielle transporter fandt sted i juni 2009 fra Halifax, Nova Scotia, til Rotterdam i Holland med levende hummer fra Cape Breton. Hummerne bliver tilvejebragt og sorteret af Louisbourg Seafoods Ltd. og tilføres de europæiske markeder via fiskeauktionen i den hollandske by Urk ved Rotterdam. Transporten sker på containerskibe fra Mærsk, der har deltaget i produktudviklingen af de særlige containere.

Fordelen ved at benytte skibscontainere frem for fly er indlysende: Prisen halveres og miljøbelastningen er 30 gange mindre. Det er baggrunden for, at vi i samarbejde med Mærsk arbejder på at udbygge denne transportform i de kommende år. Næste skridt tages ved byggeriet af en særlig modtagestation og terminal for skaldyr i Urk Fiskeauktionen i Holland, Aquaport, der får en fast kapacitet på 50 tons. Hele anlægget er grønt og har f.eks. et lukket vandrensningsanlæg. Byggeriet er netop startet og vil stå færdigt i løbet af tre måneder. Fiskeriauktionen i Urk er den største i Europa og vil håndtere og modtage alle hummere fra Nordamerika til det europæiske marked i vore containere, siger Lars Nannerup.

Alene transporten af hummer udgør 15.000 tons om året fra Nordamerika, svarende til op mod 3.000 fragter årligt. Skibstransport kan reducere CO2-udledningen med 51.000 tons årligt i forhold til flytransport for denne ene transportkorridor. Aqualifes system kan også håndtere andre skaldyr som muslinger, østers, kammuslinger og snekrabber et marked, der er i rivende udvikling og alene i Europa udgør mere end 1 mio. ton årligt.

Transportkorridoren mellem Nordamerika og Aquaport i Holland er udgangspunktet for en skalering af Aqualifes koncept globalt. Baggrunden for Aqualifes børsnotering er da også ønsket om at kunne udvide og udvikle det globale marked med bærerdygtige transporter af skaldyr, siger Lars Nannerup.

Med den ny containertransport er der åbnet for at sende større mængder skaldyr fra Nordamerika over Atlanterhavet og Stillehavet og ud over den mindre miljøbelastning også for at sørge for større mængder fødevarer til folkerige lande i Asien.

Det er planen, at Aqualife over de næste 24 måneder vil øge kapaciteten fra 3.000 tons til 4.500 tons.

Vi har samtidig kunnet konstatere en stigende interesse for vore aktiviteter, siger Lars Nannerup.

I 2008 blev Aqualife tildelt den internationale emballagepris, WPO Global Sustainable Packaging Award, en miljøpris, der hvert år gives til det mest bæredygtige og innovative projekt i emballage- og transportindustrien.

Læs mere her

Terminaludbygning giver plads til mere godstransport på skinner

Der bliver plads til at omlaste meget mere gods fra tog til lastbil og omvendt, når Banedanmark har gennemført en udvidelse af kombiterminalen i Høje-Taastrup.

Arbejdet på terminalen, som DB Schenker Rail Scandinavia driver som operatør, indledes nu og forventes at stå færdig sidst i juni.

Udvidelsen betyder, at terminalens kapacitet mere end ottedobles. Dermed er terminalen klar til den forventede vækst i godstransport på jernbanen i de kommende år.

Den politiske vision er, at mængden af gods på jernbanen skal fordobles frem mod 2030. Udbygningen af terminalen i Høje-Taastrup er et vigtigt element i, at den vision kan føres ud i livet. Derfor er jeg tilfreds med, at udbygningen nu kan gå i gang, siger adm. direktør Jesper Hansen, Banedanmark.

Udbygning af terminalen vil sikre den fornødne plads til vækst på kombiterminalen i Høje-Taastrup. Terminalen har i dag en kapacitet på 400 TEU (20-fodscontainere), og når den forestående udvidelse er afsluttet, vil kapaciteten være ikke mindre end 3400 TEU. Udvidelsen betyder blandt andet, at der bygges et nyt jernbanespor, og at terminalens opstillingsplads bliver øget med 26.500 m2. Den øgede opstillingsplads inkl. toldlager giver endnu bedre forudsætninger for, at terminalen bliver omdrejningspunkt for godsdistributionen i hovedstadsregionen.

DB Schenker Rail Scandinavia, som har kontrakt på at drive terminalen frem til 2020, ser frem til udvidelsen.

Den længeventede opgradering af terminalen medfører en endnu hurtigere og mere effektiv omlastning for vores kunder. Vi etablerer desuden automatisk self-gate. Men derudover er de samfundsmæssige fordele også til at få øje på. Jernbanen er den mest miljørigtige godstransportløsning, og forbedrede forhold på terminalen skaber bedre forudsætninger for at flytte gods fra lastbil til bane med færre bilkøer på indfaldsvejene og dermed mindre spildtid til følge, siger adm. direktør Stig Kyster-Hansen, DB Schenker Rail Scandinavia.

I hele perioden, hvor arbejdet med udbygningen står på, vil driften af terminalen være upåvirket, og kunderne vil forsat kunne laste og omlaste gods i terminalen som normalt. Arbejdet finansieres af en pulje på 66 mio. kroner, som Folketinget har bevilliget, til udbygningen af kombiterminalerne i Høje-Taastrup og Taulov. Banedanmark forventer, at udbygningen af kombiterminalen i Taulov starter senere på året – heller ikke her vil udbygningsarbejdet påvirke den daglige drift.

Fakta om kombiterminalen i Høje-Taastrup

Terminalen er under overdragelse fra DSB til Banedanmark med DB Schenker Rail Scandinavia som operatør på terminalen.

Udbygningen omfatter:
Udvidelse af opstillingspladsen med 26,500 m2
700 meter nyt spor
Ca. 800 meter nyt hegn
Ny adgangsport med selfgate
Ny adgangsvej

Yderlig information kan fås via Banedanmarks pressevagt på tlf. 82 34 13 13 eller DB Schenker Rail Scandinavia Stig Kyster-Hansen tlf. 88 30 09 01

Læs mere her

Q8 sørger for, at Posten kører miljørigtigt i Aalborg

Som led i byens store ARCHIMEDES miljøprojekt til bæredygtig trafik bruger 50 postbiler i Aalborg den nyeste diesel fra Q8, der har op til 20 pct. bio-indhold.

Mens ejere af dieselbiler og lastvogne landet over er ved at vænne sig til, at deres diesel nusælges med syv pct. bio-indhold, er Postens køretøjer i Aalborg allerede nået en generation videre.

Som led i Aalborg Kommunes store ARCHIMEDES miljø-projekt til bæredygtig trafikafvikling kører Posten nemlig her med op til 20 pct. indhold af biostof i dieselolien.

50 postbiler i Aalborg drives af såkaldt 2. generations biodiesel, mens den nye diesel med bioindhold, som har været standard-dieselen til vejtransport i hele Danmark siden1. juli, kun er 1. generation.

Den biodiesel, som Q8 leverer til Posten i Aalborg, er fremstillet af slagteriaffald. Q8s normale diesel med bioindhold, der sælges i resten af landet, har sine syv pct. bio-andel fra rapsolie.

Vil være med helt fremme i bio
Q8 gør en stor indsats for at bevise, at et internationalt olieselskab godt kan være miljørigtig og støtte grønne energi-initiativer.

Q8 arbejder f.eks. målrettet på at reducere sit energiforbrug i Danmark. Det sker bl.a. ved anvendelse af LED-pærer, naturligt ovenlys og genbrug af bilvaskevand på Q8-stationerne landet over, ligesom alle Q8-medarbejdere skal gennemgå en særlig klimaskole.

Q8 var derfor straks med på ideen, da virksomheden blev opfordret til at deltage i Aalborgs ambitiøse ARCHIMEDES projekt:

Vi synes, det er spændende at kunne indsamle praktiske erfaringer med brændstof, der indeholder langt større mængder bio-stof end det, vi ser til dagligt. Det stiller udfordringer til både motorer og os, der skal kunne levere biodieselen, fortæller salgschef Svend Larsen fra Q8.

Svend Larsen forklarer samtidig, at biodiesel kan være følsom ved lave temperaturer. Derfor indeholder den aalborgensiske biodiesel op til 20 pct. biokomponent om sommeren, mens bio-andelen i vinterhalvåret skrues ned til 10 pct. I overgangsperioden forår og efterår er den på 12 pct.

ARCHIMEDES indtager Aalborg
Posten har 50 af sine vogne kørende på 2. generations biodiesel i Aalborg. De får alle deres brændstof fra et biodiesel påfyldningsanlæg, som Q8 har indrettet til formålet i forbindelse med limfjordsbyens postterminal.

De biodiesel-drevne postbiler er blot ét af 20 projekter til bæredygtig trafikudvikling, som Aalborg Kommune gennemfører i disse år. Det store projekt er EU-støttet og er opkaldt efter den græske matematiker ARCHIMEDES.

ARCHIMEDES er et samarbejde mellem seks europæiske byer og indgår i EUs CIVITAS Plus program, hvis overordnede formål er at nedbringe transportens energiforbrug og forurening.

Både Aalborg Kommune og Nordjyllands Trafikselskab er involveret i ARCHIMEDES projekterne. Det samme er en række partnere som f.eks. Post Danmark og Q8, der er brændstof-leverandør til Postens køretøjer.

ARCHIMEDES projekterne blev indledt i efteråret 2009 og skal køre frem til 2013.

Læs mere her

Ny kombiterminal i Taulov styrker danske godstrafik

Banedanmark er netop gået i gang med at udvide kombiterminalen i Taulov med 5000 m2. Dermed øges mulighederne for at omlaste gods mellem tog og lastbiler.

Terminalen ligger på ubeboede arealer små halvanden km. øst for Taulov, og arbejdet, der blandt andet indebærer opførelsen af et nyt jernbanespor på ca. en lille halv km., forventes færdigt til december.

“I Banedanmark arbejder vi på at sikre gode rammer for at så meget gods som muligt kan transporteres på jernbanen. Derfor er jeg også tilfreds med, at udvidelsen af terminalen i Taulov vil medvirke til, at det er ekstra attraktivt at flytte gods via jernbanen,” siger adm. direktør Jesper Hansen, Banedanmark.

Udvidelsen vil betyde, at terminalen får en øget kapacitet på 300 TEU (20-fodscontainere) oven i de 600 TEU, som der er plads til i øjeblikket.

Miljørigtig godstransport

Terminalen bliver frem til 2020 drevet af DB Schenker Rail Scandinavia, som også forestår driften af den netop udvidede kombiterminal i Høje Taastrup. Adm. direktør Stig Kyster-Hansen, DB Schenker Rail Scandinavia ser en tæt sammenhæng mellem de to terminaler.

De to terminaler er afgørende omdrejningspunkter for den mest miljørigtige og samfundsøkonomiske tilrettelæggelse af godstransporten i og gennem Danmark. Og med udbygningen af terminalen i Taulov er fundamentet skabt for at sikre fremtidig vækst, uden at det behøver at betyde yderligere pres på den i forvejen belastede trafik på vejnettet,” siger adm. direktør Stig Kyster-Hansen, DB Schenker Rail Scandinavia.

Arbejdet finansieres af en pulje på 66 mio. kroner, som Folketinget har bevilliget til udvidelse af kombiterminalerne i Taulov og Høje-Taastrup.

Etableringen af kombiterminalen i Taulov omfatter:
Etablering af opstillingsplads på 5.000 m2
450 meter nyt spor
Ca. 500 meter nyt hegn
Ny adgangsport med selfgate
Ny adgangsvej

Læs mere her

CPH intensiverer kampen mod luftforurening

Ny rapport fastslår, at luftforureningen i Københavns Lufthavn ligger under de fastsatte grænseværdier, men rapporten bekræfter også en høj koncentration af såkaldt ultrafine partikler. CPH intensiverer derfor kampen for bedre luftkvalitet på lufthavnens område. CPH s arbejde med de ultrafine partikler har skabt internationalt fokus.

Den nye rapport opsummerer den viden, vi har opbygget gennem de seneste fem års arbejde med at kortlægge og forbedre luftkvaliteten i Københavns Lufthavn. Rapporten viser, at det i bund og grund er de ultrafine partikler, der er vores største udfordring, siger driftsdirektør Kristian Durhuus, Københavns Lufthavn, og fortsætter: Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn, og vi gør alt, vi kan, for at minimere den sundhedsmæssige risiko fra den luftforurening, der kan være forbundet med at arbejde i nærheden af fly og køretøjer.

Københavns Lufthavn har fået DMU, nu Dansk Center for Miljø og Energi (DCE), til fra 2009 til 2011 at måle og kortlægge luftforureningen på Københavns Lufthavns område. DCE s endelige rapport bekræfter målingerne fra tidligere delrapporter, og viser dermed, at koncentrationsniveauerne for hovedparten af de undersøgte luftforureningskomponenter ligger under grænseværdierne. Undtagen partikelantal (de ultrafine partikler), som ligger på et niveau, der er to til tre gange højere end på H.C. Andersens Boulevard, som er en af de meste trafikerede gader i København. Der findes dog ingen grænseværdier for ultrafine partikler. Undersøgelsen har vist, at de vigtigste kilder til luftforureningen er handlingkøretøjer, flyenes hovedmotorer og hjælpemotorer (APU).

Ingen mirakelkur
Der er desværre ingen mirakelkur, der med ét slag kan fjerne luftforureningen i en lufthavn, men vi har iværksat en række initiativer, der skal reducere partikelforureningen. Det drejer sig primært om indførelsen af mere såkaldt grønt grej , fx køretøjer med partikelfiltre og forskellige typer eldrevet udstyr, siger Kristian Durhuus.

Konkret betyder det blandt andet, at lufthavnen på det seneste har købt nye eldrevne mobile elektricitetsforsyninger til fly (GPU er), som ellers har kørt på diesel, ligesom forurenende udstyr løbende udfases til fordel for mere miljørigtige alternativer.

Internationalt fokus
Københavns Lufthavns løbende offentliggørelse af DCE s måleresultater har været med til at skabe et hidtil uset internationalt fokus på problemerne med ultrafine partikler i lufthavne, og Københavns Lufthavn vil derfor søge at sikre evt. sammen med andre europæiske lufthavne at det internationale arbejde på området styrkes.

Det kommer sandsynligvis til at gavne vores arbejde, at der er kommet internationalt fokus på problematikken. Det betyder, at vi fremadrettet ikke længere arbejder alene, men at vi forhåbentlig vil kunne komme til at samarbejde med kolleger, så der kan skabes bredere internationale erfaringer, siger Kristian Durhuus.

Københavns Lufthavn har siden 2007 arbejdet med kortlægning og reduktion af luftforureningen i lufthavnen sammen med bl.a. lufthavnens handlingselskaber og fagforbundet 3F. Senest har Københavns Lufthavn desuden indledt et samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital om en større kortlægning af arbejdsmiljøet, samt med Arbejdstilsynet om en yderligere skærpelse af den handlingsplan, som Københavns Lufthavn allerede har udarbejdet.

Læs mere her

Knasende glatførebekæmpelse

Vinteren er lige om hjørnet, og Banedanmark ruster sig sammen med operatørerne til arbejdet med at sikre, at passagererne både kan komme frem med toget og færdes sikkert på perronen, når de skal stige ind og ud. Og det sker på en såvel skridsikker som miljørigtig måde.

Sidste år benyttede Banedanmark for første gang Leca® til glatførebekæmpelse på landets perroner. Og de miljørigtige leca-flager skabte et mere skridsikkert underlag for passagererne end de produkter, Banedanmark tidligere benyttede sig af.

“Der er hver dag tusindvis af passagerer på perronerne, som skal have et sikkert underlag at stå på i frost og snevejr, og vi kan konstatere, at der sidste vinter var færre faldskader end året før. Samtidig er den brungrå farve og den knasende lyd, der kommer, når man træder på Lecaen®, med til at gøre passagererne ekstra opmærksomme på, at de skal passe på,” siger Helle Bøhl-Møller, sektionschef i Banedanmark.

Miljøvenligt
Sidste vinters forsøg med at benytte Leca® til glatførebekæmpelse på landets perroner viste sig også at være en miljømæssig succes. Der blev udledt omkring 850 ton kvælstof mindre, end hvis der var benyttet et af de mere almindelige midler til glatførebekæmpelse.

“Med anvendelsen af Leca® kommer vi i glatførebekæmpelsen så tæt på nul i udledningen af kvælstof, som det er muligt. Det passer godt til såvel Banedanmarks miljøstrategi som til de nationale mål om at reducere udledningen af kvælstof,” siger teamleder i Banedanmark Forst Mads Thostrup.

Billigere i drift
Der er også økonomiske fordele ved at benytte Leca®, viser en opgørelse fra sidste år. Her sparede Banedanmark således 20 millioner kroner på glatførebekæmpelsen.

“Det svarer til en besparelse på 200.000 kroner pr. vinterdag, og det skyldes ikke bare, at Leca® er billig. Det har også en langtidseffekt og bliver hængende i sneen på perronerne. Derfor er det ikke nødvendigt at strø nyt Leca® ud på samme station flere gange dagligt,” siger Mads Thostrup.

Læs mere her