DSB får en kundernes ombudsmand

Transportminister Hans Christian Schmidt har i dag på møde med ledelsen i DSB drøftet den række enkeltsager, der har været henover sommeren, hvor DSB s kunder har fået en uheldig oplevelse.

– Det er vigtigt, at DSB’s kunder ved, at DSB’s ejer og DSB selv tager sommerens episoder meget alvorligt, og at der derfor tages nye initiativer. Jeg har derfor bedt DSB om at oprette en uvildig ombudsmand, som kunderne gratis kan klage til. Ombudsmanden refererer direkte til ledelsen og kan af egen drift tage sager op. Hans afgørelser offentliggøres på DSB’s hjemmeside, og jeg har samtidig bedt om, at han laver en statusrapport hvert halve år. DSB vender inden en måned tilbage med en plan for den hurtigst mulige indførelse, siger Hans Christian Schmidt

– Jeg er meget optaget af, at medarbejderne i DSB får den fornødne opbakning til at sikre en god kundebetjening. Jeg har derfor bedt DSB om en status for fremdriften i virksomhedens træningsprogram for medarbejdere og mellemledere i de kundevendte funktioner. Især også ledelsen skal sikre, at medarbejderne i yderste led hurtigt og præcist nok får den fornødne information, som kan gives videre til kunderne i særlige og uforudsete situationer.

Formanden for DSB s bestyrelse Mogens Granborg udtaler:

– Jeg synes, at en kundernes ombudsmand er en rigtig god idé, som jeg er overbevist om kan medvirke til en hurtigere og smidigere klagebehandling. DSB’s medarbejdere gør dagligt en kæmpe indsats for at yde en god kundeservice. Med den nye ordning bliver vi bedre i stand til at samle op på og lære af de heldigvis få kedelige situationer, vi har oplevet.

For yderligere oplysninger: kontakt særlig rådgiver Søren Lauridsen, mobiltlf. 30 63 77 23

Læs mere her

Trafikselskabet Movia forlænger muligheden for brug af klippekort i busserne i Vestsjælland

Har en forbruger købt et klippekort, skal den erhvervsdrivende levere transporten. Det har Forbrugerombudsmanden meddelt Movia efter, at selskabet besluttede, at klippekort ikke længere kunne bruges på Vestsjælland efter indførelse af rejsekortet. Movia har derfor afgivet tilsagn om, at selskabet afhjælper situationen over for kunderne.

Fra den 1. oktober 2011 kunne Movias kunder på Vestsjælland ikke længere benytte ubrugte klippekort til trafikselskabets busser, da det nye rejsekort skulle erstatte klippekortene. Samtidig ville det kun være muligt for forbrugere at få refunderet ubrugte klip til købsprisen.

Men med købet af et klippekort indgås der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse en bindende aftale om levering af transport, der vil være gældende, indtil klippekortet er brugt, eller indtil kravet på transportydelse forældes. En erhvervsdrivende kan derfor ikke blot se bort fra eller ændre aftalen til egen fordel.

På et møde mellem Forbrugerombudsmanden og Movia blev det aftalt, at det skulle være muligt at bruge ubenyttede klip i en længere fastsat periode eller at få refunderet et beløb for hvert klip, som svarer til den pris, som samme rejse koster i det nye system på refunderingstidspunktet.

Den løsning er Forbrugerombudsmanden tilfreds med på forbrugernes vegne.

– Et trafikselskab kan ikke pålægge forbrugeren ekstra omkostninger for at benytte bussen eller toget, når han eller hun én gang har betalt for transportydelsen ved køb af et klippekort. Forbrugerne skal kunne stole på, at en aftale er bindende for begge parter. Jeg er glad for, at Movia nu tager de nødvendige skridt for at sikre, at overgangen til rejsekortet bliver så lempelig som muligt for forbrugerne, udtaler forbrugerombudsmand Henrik Øe.

Efter mødet afgav Movia tilsagn over for Forbrugerombudsmanden om følgende:

1. At drage omsorg for, at klippekort kan benyttes i busserne i en periode på 12 måneder fra afgivelsen af nærværende tilsagn.

2. At gøre det muligt for ihændehaveren af et allerede købt, men ikke forældet klippekort, at få udbetalt et beløb for hvert ubenyttet klip, som svarer til den pris, som samme rejse koster med rejsekortet på refunderingstidspunktet. Denne mulighed skal gælde i 3 år fra købsdatoen.

Hvad er et tilsagn
Et tilsagn er en bindende aftale, der indgås mellem Forbrugerombudsmanden og en erhvervsdrivende.

Hvis en erhvervsdrivende tilsidesætter et tilsagn afgivet over for Forbrugerombudsmanden, kan Forbrugerombudsmanden nedlægge de nødvendige påbud for at sikre tilsagnets overholdelse.

Tilsidesættelse af sådanne påbud kan straffes med bøde.

Læs mere her