Fremgang i Billund i februar måned

Efter et vanskeligt år lysner det for trafikken i Billund.

Billund Lufthavn havde i februar et samlet passagertal på 161.096.
Det svarer til en fremgang på 11,8 % i forhold til februar 2009.

Der var i alt 95.414 passagerer på udenrigsruterne, hvilket er en stigning på 15,8 % i forhold til samme måned i fjor.

Top 5 på udenrigsruterne var:

1. London
2. Amsterdam
3. Frankfurt
4. Oslo
5. München

Indenrigsrutetrafikken havde i februar måned i alt 12.056 passagerer, hvilket svarer til en fremgang på 48,4 %.

Norwegian landede første gang i Billund medio februar. Denne kendsgerning kombineret med betydelig fremgang i passagertallet for Cimber Sterling er de væsentligste forklaringer på væksten. Men der er også fremgang for Ryanair og helt ny rutetrafik udført af Transavia.
Samtidig har de store netværksselskaber KLM og Lufthansa fortsat en stabil, god udvikling i Billund.

De kommende måneder står i ruteindvielsernes tegn. Billund står over for indvielse af følgende otte nye ruter: Antalya, Brindisi, Dublin, Faro, Mallorca, Marseille, Prag, Trapani. Det kan kun give anledning til optimisme.

Chartertrafikken transporterede i februar 52.888 passagerer hvilket er stort set uændret i forhold til februar 2009.

De fem største charterdestinationer var:

1. Las Palmas
2. Tenerife
3. Hurghada
4. Sharm el Sheik
5. Fuerteventura

Også for chartertrafikken ser sommeren lys ud. Det blev senest bekræftet på Ferie for Alle-messen i Herning i weekenden.

Cargo Center Billund ekspederede i februar i alt 4.060 tons gods. Der er tale om en fremgang på 26,8 %.

Billund, den 1. marts 2010
Jørgen Krab Jørgensen

Læs mere her

Øget kundeorientering i fjerntogstrafikken

Transportministeriet har som et led i udarbejdelsen af en samlet fremtidig jernbanestrategi bedt konsulentfirmaet Incentive Partners undersøge, hvad der kan få flere passagerer til at vælge toget, og hvor potentialerne for vækst i togtrafikken er størst. Resultaterne fra denne analyse understøtter satsningen på en udvikling i fjerntrafikken gennem fri konkurrence på pris og kvalitet mellem to operatører.

Analyserne udført af konsulentfirmaet Incentive Partners viser bl.a. følgende:

Der er et stort potentiale for vækst i fjerntrafikken mellem Øst- og Vestdanmark.
Det vil være dyrt at sætte taksterne ned for alle, men øget prisdifferentiering f.eks. gennem konkurrence – kan give muligheder for et at tiltrække flere kunder.
Lav rejsetid er vigtig – den kollektive trafiks markedsandel er således størst, hvor rejsetiden ikke er ret meget længere end rejsetid i bil.
På stationerne vil kunderne især gerne have bedre information om, hvornår næste tog afgår, og især realtidsinformation ved uregelmæssig drift.

De to analyser, Potentialevurdering og Togets konkurrenceevne kan læses på Transportministeriets hjemmeside under publikationer.

Transportministeren har den 24. september 2010 lanceret en ny strategi for DSB, hvor der er sat et mål om, at DSB om få år skal kunne drive fjerntrafikken mellem København og Fyn/Jylland som en forretning uden kontrakttilskud fra staten. Når driften alene skal baseres på billetindtægterne, får DSB den maksimale tilskyndelse til at tilbyde de produkter, som kunderne efterspørger, og til den rette pris.

Når trafikken drives som en forretning, bør der også sikres konkurrence for at undgå et monopol. En direkte konkurrence mellem to operatører, som slås om kunderne, vil effektivt sikre, at kunderne kommer i fokus, og at togtrafikken mellem landsdelene kan vokse, blandt andet til gavn for aflastning af det overordnede vejnet i det store H.
I praksis er banekapaciteten i dag ikke tilstrækkelig stor til at nye operatører frit kan påbegynde togdrift i konkurrence med DSB. Det kan først forventes efter åbning af en ny bane København Ringsted samt en fast forbindelse over Femern Bælt dvs. fra omkring 2020.

På kort sigt vil det dog være muligt at introducere en vis konkurrence i fjerntrafikken gennem en auktion over retten til en del af den banekapacitet som DSB benytter i dag. En sådan model vil både kunne afprøve, om en dygtig forretningsorienteret jernbaneoperatør vil kunne få mere ud af markedet for hurtige tog København Århus end DSB, og på samme tid sikre direkte konkurrence mellem to forskellige operatører til gavn for passagererne.
DSB skal fortsat varetage intercity- og regionaltrafikken som offentlig service ligesom i dag. Disse tog vil udgøre en rygrad i fjerntrafikken uanset konkurrenceudsættelsen. DSB skal leve op til et takstloft og forpligtelsen til at betjene trafikken med en tilstrækkelig kapacitet, men skal derudover have fuld frihed til at konkurrere med den nye operatør.

Transportminister Hans Chr. Schmidt udtaler:

– Jeg har et klart mål om, at togtrafikken skal gøres mere attraktiv. Vi har på luftfartsområdet set, at konkurrencen har udløst lavere priser, flere afgange og kraftigt stigende passagertal, men også et mere broget betjeningsmønster, mere differentierede priser og udfordringer for etablerede operatører.

– Jeg vil gerne overføre de positive effekter af en konkurrence på pris og kvalitet til togtrafikken.

– Øget prisdifferentiering vil betyde, at mange passagerer kan få billigere billetpriser, som operatøren vil udbyde for at fylde togene op. Samtidig vil der også være passagerer, der kan få en endnu bedre service, hvis de er villige til at betale en højere pris.

– I samspil med en øget prisdifferentiering vil togoperatørerne i en konkurrenceudsat fjerntrafik også få mere naturlige incitamenter til at tilpasse antallet af siddepladser, så det bedre matcher efterspørgslen. Konkurrencen vil føre til færre halvtomme og færre overfyldte tog.

– Jeg lægger stor vægt på at sikre en ordentlig trafikforsyning i landsdelstrafikken hele ugen igennem og ud på yderstrækningerne. Jeg mener, vi kan forene de forskellige hensyn ved en konkurrence mellem DSB, der fortsat varetager en offentlig servicebetjening, og en anden operatør, som har frihed til at tilpasse pris og kvalitet efter hvad passagererne efterspørger.

Læs mere her

Movia sender 150 mio. kroner tilbage til kommuner og regioner

Flere passagerer og lavere driftsomkostninger har givet et overskud på budgettet for 2010.

Kommuner og regioner på Sjælland og øerne kan se frem til en forsinket julegave. Der er nemlig 150 millioner kroner på vej tilbage til dem fra Movia.

Ved udgangen af 2010 har Movia foretaget en opgørelse, der viser, at de 45 kommuner og to regioner i trafikselskabets område har penge til gode. En stigning i passagertallet og et fald i omkostningerne primært til busdriften har betydet, at årsregnskabet for 2010 er faldet mere positivt ud end forventet. Derfor skal kommuner og regioner heller ikke betale så meget, som det oprindeligt blev fastlagt i september 2009.

Vi er glade for, at det går den rigtige vej for kommunerne og regionerne, og at de får penge tilbage. Det er især glædeligt, at en stor del af tilbagebetalingen skyldes, at vi har haft stor passagerfremgang i 2010. Da vi principielt budgetterer passagertallet forsigtigt, har vi altså dette flotte resultat, siger direktør Dorthe Nøhr Pedersen fra Movia.

Ikke alle får del i tilbagebetalingen. Enkelte kommuner vil få en efterregulering og skal indbetale til Movia typisk som følge af en udvidet service. De endelige beløb kendes først, når regnskabet gøres op til foråret.

Læs mere her

Banen mellem Lejre og Holbæk åbner den 3. september

Sommeren over har Banedanmark arbejdet intensivt på etableringen af et ekstra spor mellem Lejre og Vipperød. Det kommende dobbeltspor hører til ét af Banedanmarks helt store anlægsprojekter, og når banen er færdig i 2014, vil den levere et vigtigt bidrag til målsætningen om at fordoble passagertallet i 2030.

Mandag den 3. september åbner Banedanmark igen for togtrafik mellem Lejre og Holbæk. DSB har betjent strækningen med togbusser i hele perioden siden den 2. juni, men nu er det slut med at skifte til bus. Alle passagerer kan vende tilbage til toget frem til næste sommer, hvor banen atter lukker.

“I løbet af de tre måneder banen har været lukket for trafik, er vi nået et stort stykke. Mange broer er blevet færdige, de erstatningsanlæg, som skal erstatte de eksisterende jernbaneoverkørsler er godt i gang, og meget af det øvrige arbejde, som kun kan foregå, mens der ikke kører trafik, er på plads, siger projektchef i Banedanmark Martin Lose.

“Folk har taget det pænt at skulle køre med bus, og det er vi glade for,” siger strækningsansvarlig i DSB Peter Witthøft-Rasmussen. På trods af besværligheder er bustrafikken blevet afviklet tilfredsstillende. “Små byer som f.eks. Lejre er jo ikke indrettet til busdrift i den størrelse, men vi har brugt lang tid på at planlægge ruterne, så det kunne lade sig gøre.”

Banedanmark og DSB takker alle passagerer for tålmodigheden i de tre måneder, banen har været lukket.

Nu fortsætter arbejdet med aktiviteter ved siden af sporet, der ikke kræver en lukket jernbane.

“Vi planlægger nu i detaljer, hvad vi skal nå ifølge planen inden næste sommer. Måske bliver det nødvendigt at spærre banen i nogle mindre perioder. Men som udgangspunkt vil banen være åben for togtrafik,” siger Martin Lose.

Når banen næste år igen lukker i tre måneder, anlægges det nye spor mellem Lejre og Hvalsø, og i 2014 gøres dobbeltsporet færdigt helt til Vipperød.

Læs mere her

Passagerrekord og godt regnskab

En passagervækst på 5,7 procent sikrede Københavns Lufthavne A/S (CPH) et solidt 2011. Omsætningen steg som følge af passagervæksten samt en øget omsætning pr. passager i shoppingcentret. Korrigeret for særlige forhold steg resultatet efter skat med 1,6 procent. Fortsat vækst på de interkontinentale ruter styrker Københavns Lufthavns position som Nordeuropas knudepunkt. CPH forventer fortsat passagervækst i 2012.

Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn steg til 22,7 mio. i 2011, svarende til en stigning på 5,7 procent i forhold til året før. Passagertallet er det højeste i lufthavnens historie. Udviklingen ligger i den høje ende af forventningerne, idet den rapporterede omsætning steg med 3,2 procent til DKK 3.343,8 mio., hvilket primært skyldes stigningen i passagertallet. Til sammenligning var 2010 positivt påvirket af højere indtægter fra den solgte aktivitet i Mexico samt opsigelsen af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo. Endvidere medførte askeskyen lavere indtægter i 2010. Når der tages hensyn til dette og korrigeres for særlige forhold, steg den underliggende omsætning med 7,1 procent. Resultatet efter skat korrigeret for særlige forhold steg 1,6 procent til DKK 775,8 mio.

CPH har leveret et solidt regnskab. Stigningen i antallet af rejsende har givet os en stigende omsætning, og korrigeret for særlige forhold er resultatet efter skat også steget, siger Thomas Woldbye, administrerende direktør, Københavns Lufthavne A/S.

Interkontinental vækst
De aeronautiske indtægter er steget med 8,5 procent til DKK 1.835,9 mio. primært på grund af stigningen i passagertallet og prisindeksregulering af trafiktaksterne pr. 1. april 2011. Takket være styrkelsen af den interkontinentale trafik gennem nye ruter til Bahrain, Dubai og Phuket samt opgradering af en række andre oversøiske ruter, steg antallet af interkontinentale passagerer med 8,5 procent i 2011, og de interkontinentale passagerer udgjorde 8,4 procent af det samlede passagerantal.

Lavprisvækst og CPH Go bag international hæder
Det samlede antal lavprispassagerer i Københavns Lufthavn steg i 2011 med 6,2 procent i forhold til året før. Lavprisselskabernes markedsandel lå ved udgangen af 2011 på 17,9 procent, hvilket svarer til markedsandelen i 2010.

Nøjagtig 13 måneder efter åbningen af Københavns Lufthavns lavprisfinger, CPH Go, nåede passagertallet op på 1 mio. CPH Go var også den primære årsag til, at Københavns Lufthavn i september 2011 blev kåret som verdens bedste lavprislufthavn ved World Low Cost Airline Congress. Med easyJets annoncering af nye ruter til henholdsvis Lissabon og Madrid fortsætter væksten i CPH Go i 2012, siger Thomas Woldbye.

Stigning i shoppingcentret
De ikke-aeronautiske indtægter faldt med 1,8 procent til DKK 1.484,3 mio., hvilket primært skyldes opsigelsen af lejekontrakten med SAS Cargo i 2010. Dette blev delvist modsvaret af en stigning i shoppingcentrets og parkeringens omsætning, hvilket hovedsagligt er drevet af de stigende passagertal samt øget omsætning pr. passager.

Ny strategi og store investeringer
CPH lancerer nu sin nye strategi for de kommende fem år, kaldet World Class Hub. Det er en ambitiøs vækststrategi, der skal sikre, at Københavns Lufthavn styrker sin position som den vigtigste indgang til Nordeuropa. Strategien sætter kunderne flyselskaber og passagerer i centrum og tager udgangspunkt i deres behov, idet gode vilkår for flyselskaber sammen med en høj passagertilfredshed skal sikre fortsat vækst. I tæt samarbejde med flyselskaberne vil CPH derfor arbejde for at blive et trafikknudepunkt, et hub, i verdensklasse, hvor faciliteter, logistik og omkostninger gør det nemt at operere effektivt, og hvor det er attraktivt at samle sine aktiviteter.

Samarbejdet med SAS om at flytte deres finske datterselskab Blue1 s feeder-trafik fra Helsinki til København er et godt eksempel, der viser, at vi sammen med vores samarbejdspartnere er i stand til at styrke knudepunktet til gavn for både danske og udenlandske rejsende, siger Thomas Woldbye.

I de kommende år vil CPH investere betydelige summer i ny kapacitet og endnu bedre forhold for passagerer og flyselskaber, så der bliver optimale forhold for det stadig stigende antal passagerer.

Forventninger til 2012
På baggrund af det forventede trafikprogram for 2012 forventes en stigning i det samlede antal passagerer. Helårseffekten af de nye ruter i 2011 vil have en positiv effekt i 2012 sammen med forventede nye ruter, men trafikken kan dog blive påvirket i negativ retning af den fortsatte økonomiske usikkerhed i euroområdet og lukkede ruter som følge af indskrænkninger hos flyselskaberne.

Stigningen i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på hele omsætningen. Driftsomkostningerne forventes også at være højere end i 2011 primært på grund af den forventede passagervækst samt omkostningsinflation. I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt. CPH forventes at investere væsentligt mere i 2012. Dertil kommer andre kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer, hvilket vil medføre en tilsvarende stigning i afskrivningerne. Finansieringsomkostningerne forventes at være lavere i 2012 end i 2011. Samlet set forventes resultat før skat at være højere end i 2011, når der tages højde for særlige forhold.

Læs mere her