Adgang til transport for mennesker med et handicap

I dag offentliggør Transportministeriet publikationen Transportministeriets tilgængelighedspolitik – transportpolitik for mennesker med et handicap .

Transportministeriets tilgængelighedspolitik beskriver de principper, der lægges til grund for inddragelsen af handicaphensyn på tværs af Transportministeriets område. Den giver også et overblik over, hvordan der konkret arbejdes med tilgængelighed i det danske transportsystem.

– Det er centralt, at tilgængelighed i bred forstand dvs. alle borgergrupper – tænkes ind i nye tiltag i transportsystemet, så det sikres, at der fremadrettet sker forbedringer på bedste og billigste vis, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

– For at fremme samarbejde og udveksling af viden på handicapområdet vil jeg nedsætte et dialogforum for tilgængelighed med deltagelse af relevante myndigheder, handicaporganisationer og transportudbydere, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

Tilgængelighedspolitikken skal generelt understøtte politiske drøftelser af, hvordan udfordringerne med at forbedre adgangen til transportsystemet for mennesker med et handicap gribes an uden, at dette sker på bekostning af det samlede transporttilbuds effektivitet og konkurrencedygtighed. Den skal ligeledes lægge rammerne for, hvordan tilgængelighedshensyn helt systematisk og naturligt inddrages i arbejdet inden for Transportministeriets ressortområde.

Læs publikationen

Se temaet om handicaptilgængelighed

Læs mere her

Øget kundeorientering i fjerntogstrafikken

Transportministeriet har som et led i udarbejdelsen af en samlet fremtidig jernbanestrategi bedt konsulentfirmaet Incentive Partners undersøge, hvad der kan få flere passagerer til at vælge toget, og hvor potentialerne for vækst i togtrafikken er størst. Resultaterne fra denne analyse understøtter satsningen på en udvikling i fjerntrafikken gennem fri konkurrence på pris og kvalitet mellem to operatører.

Analyserne udført af konsulentfirmaet Incentive Partners viser bl.a. følgende:

Der er et stort potentiale for vækst i fjerntrafikken mellem Øst- og Vestdanmark.
Det vil være dyrt at sætte taksterne ned for alle, men øget prisdifferentiering f.eks. gennem konkurrence – kan give muligheder for et at tiltrække flere kunder.
Lav rejsetid er vigtig – den kollektive trafiks markedsandel er således størst, hvor rejsetiden ikke er ret meget længere end rejsetid i bil.
På stationerne vil kunderne især gerne have bedre information om, hvornår næste tog afgår, og især realtidsinformation ved uregelmæssig drift.

De to analyser, Potentialevurdering og Togets konkurrenceevne kan læses på Transportministeriets hjemmeside under publikationer.

Transportministeren har den 24. september 2010 lanceret en ny strategi for DSB, hvor der er sat et mål om, at DSB om få år skal kunne drive fjerntrafikken mellem København og Fyn/Jylland som en forretning uden kontrakttilskud fra staten. Når driften alene skal baseres på billetindtægterne, får DSB den maksimale tilskyndelse til at tilbyde de produkter, som kunderne efterspørger, og til den rette pris.

Når trafikken drives som en forretning, bør der også sikres konkurrence for at undgå et monopol. En direkte konkurrence mellem to operatører, som slås om kunderne, vil effektivt sikre, at kunderne kommer i fokus, og at togtrafikken mellem landsdelene kan vokse, blandt andet til gavn for aflastning af det overordnede vejnet i det store H.
I praksis er banekapaciteten i dag ikke tilstrækkelig stor til at nye operatører frit kan påbegynde togdrift i konkurrence med DSB. Det kan først forventes efter åbning af en ny bane København Ringsted samt en fast forbindelse over Femern Bælt dvs. fra omkring 2020.

På kort sigt vil det dog være muligt at introducere en vis konkurrence i fjerntrafikken gennem en auktion over retten til en del af den banekapacitet som DSB benytter i dag. En sådan model vil både kunne afprøve, om en dygtig forretningsorienteret jernbaneoperatør vil kunne få mere ud af markedet for hurtige tog København Århus end DSB, og på samme tid sikre direkte konkurrence mellem to forskellige operatører til gavn for passagererne.
DSB skal fortsat varetage intercity- og regionaltrafikken som offentlig service ligesom i dag. Disse tog vil udgøre en rygrad i fjerntrafikken uanset konkurrenceudsættelsen. DSB skal leve op til et takstloft og forpligtelsen til at betjene trafikken med en tilstrækkelig kapacitet, men skal derudover have fuld frihed til at konkurrere med den nye operatør.

Transportminister Hans Chr. Schmidt udtaler:

– Jeg har et klart mål om, at togtrafikken skal gøres mere attraktiv. Vi har på luftfartsområdet set, at konkurrencen har udløst lavere priser, flere afgange og kraftigt stigende passagertal, men også et mere broget betjeningsmønster, mere differentierede priser og udfordringer for etablerede operatører.

– Jeg vil gerne overføre de positive effekter af en konkurrence på pris og kvalitet til togtrafikken.

– Øget prisdifferentiering vil betyde, at mange passagerer kan få billigere billetpriser, som operatøren vil udbyde for at fylde togene op. Samtidig vil der også være passagerer, der kan få en endnu bedre service, hvis de er villige til at betale en højere pris.

– I samspil med en øget prisdifferentiering vil togoperatørerne i en konkurrenceudsat fjerntrafik også få mere naturlige incitamenter til at tilpasse antallet af siddepladser, så det bedre matcher efterspørgslen. Konkurrencen vil føre til færre halvtomme og færre overfyldte tog.

– Jeg lægger stor vægt på at sikre en ordentlig trafikforsyning i landsdelstrafikken hele ugen igennem og ud på yderstrækningerne. Jeg mener, vi kan forene de forskellige hensyn ved en konkurrence mellem DSB, der fortsat varetager en offentlig servicebetjening, og en anden operatør, som har frihed til at tilpasse pris og kvalitet efter hvad passagererne efterspørger.

Læs mere her

Ny rapport om udvidelser af den østjyske motorvej (E45)

Som led i aftalerne om En grøn transportpolitik i 2009 blev det besluttet at gennemføre strategiske analyser om den langsigtede indretning af vej- og baneinfrastrukturen. Et hovedtema i analyserne er kapacitetsbehovet for den nord-/sydgående vejtrafik i Jylland.

Der arbejdes i den forbindelse med to overordnede strategier: En videre udbygning af kapaciteten i den østjyske motorvejskorridor (E45) eller etablering af en ny midtjysk motorvejskorridor, som også kan aflaste E45. Vejdirektoratet har nu afsluttet en screening, der belyser de langsigtede anlægsmuligheder i E45-korridoren.

Screeningen omfatter desuden foreløbige beregninger af muligheden for at aflaste E45 ved andre strategier, herunder ved anlæg af en midtjysk motorvejskorridor eller en ny Lillebæltsforbindelse. Screeningen udgør ikke et egentligt beslutningsgrundlag, men vil være grundlaget for at debattere perspektiverne for det videre analysearbejde.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

– Udviklingen af det overordnede vejsystem i Jylland er et af de store spørgsmål for Danmarks infrastruktur for de kommende år. Det står klart, at vi står over for store udfordringer for vejkapaciteten på lang sigt.

– Jeg er glad for, at vi nu får lavet disse strategiske analyser, så vi kan få et godt grundlag for at træffe en strategisk beslutning om, hvordan vi skal indrette det jyske vejsystem i fremtiden.

Rapporten kan findes her.
Yderligere information om de strategiske analyser kan findes her.

Læs mere her

Transportministeren sætter fokus på produktivitet og vækst

I udspillet Danmark som Transportland der offentliggøres i dag, sætter Transportministeriet fokus på Danmarks rolle i det internationale transportsystem og de udfordringer transportsektorens står overfor i de kommende år.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

– Danmark har en unik position indenfor logistik og transport. Danske virksomheder har dygtige medarbejdere, og disse kompetencer giver os en konkurrencefordel i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Mit budskab er, at vi med en stadig stigende international konkurrence bliver nødt til at sætte ekstra fokus på dette område for at opretholde vores position.

– Det er i høj grad erhvervet selv, som skal imødegå disse udfordringer, men som minister vil jeg gøre, hvad jeg kan for at sikre så gode rammevilkår for erhvervet som muligt. Derfor vil det også blive et emne, som ministeriet vil sætte på dagsordenen under det danske EU-formandskab i 2012.

– Det er vigtigt at skabe fælles regler og vilkår for godstransporten for at sikre en god og effektiv konkurrence. Det gælder ikke mindst spørgsmålet om kontrol og håndhævelse af reglerne. Det skal ikke være muligt at skabe sig en uretmæssig konkurrencefordel ved at overtræde reglerne.

Læs rapporten og initiativerne her

Læs mere her

Vejdirektoratet gør status over trafiksikkerhedsprojekter

Seks indsatsområder med et væld af projekter er blevet gennemført for de 196,9 mio. kr. I en netop udgivet publikation gør Vejdirektoratet status over alle trafiksikkerhedsprojekterne.

​Vejdirektoratet modtog i forbindelse med den politiske aftale om En grøn transportpolitik fra 2009.

Pengene fra den grønne transportpolitik er blevet givet til forbedringer på statsvejnettet, bedre ulykkesstatistik, kampagner og som tilskud til årets trafiksikkerhedsbyer, og igennem de seneste fire år har Vejdirektoratet gennemført en lang række tiltag, der alle har haft til formål at højne trafiksikkerheden på statens veje.

Forbedring af grå strækninger kan spare ca. 40 personskader om året
Et af de største tiltag har været udbedring af de såkaldte grå strækninger.

Ingeniører fra Vejdirektoratet har analyseret og forbedret knap 60 grå strækninger med en samlet længde på ca. 1.100 km til gavn for trafiksikkerheden.

Forventningen er, at der kan spares ca. 40 personskader om året, hvilket svarer til en årlig besparelse på ca. 100 millioner kr. i ulykkesomkostninger.

Mange af strækningerne er f.eks. blevet forsynet med rumleriller. Bilister på vej over i den modsatte kørebane eller på vej ud over kanten bliver vækket af rumlerillerne og dermed reduceres risikoen for frontkollisioner og eneulykker.

Styrket indsats mod højresvingsulykker
Et andet fokuspunkt har været at forebygge de frygtede højresvingsulykker så ulykkerne minimeres og cyklister og chauffører får bedre mulighed for at færdes sikkert.

Højresvingsulykker med cyklister og lastbiler er ikke hyppige men ofte meget alvorlige og derfor føler mange cyklister sig utrygge i mødet med lastbiler. Alle signalregulerede kryds på statens veje er gennemgået, og 55 kryds er bygget om. Projektet er afsluttet med en kampagne målrettet cyklister og lastbilschauffører.

Læs mere om de øvrige projekter i publikationen Pulje til bedre trafiksikkerhed .

Yderligere oplysninger:
Winnie Hansen, Fagkoordinator Vejdirektoratet, tlf. 72 44 32 76

Læs mere her

Transportministeren vil skabe et stærkt personbefordringserhverv

Transportminister Henrik Dam Kristensen nedsætter nu et udvalg, der skal se på, hvordan der kan skabes et stærkt personbefordringserhverv til gavn for forbrugere, erhvervet og indkøbere af trafik. Konkret ser udvalget på rammerne for taxierhvervet, limousine-kørsel og sygetransporter.

Udvalget er nedsat for at undersøge, hvordan der kan sikres et højt serviceniveau for forbrugerne og en fleksibel forretningsdrift, der kan skabe et stærkt og effektivt erhverv med fair konkurrence. Forslagene skal også sikre, at der vil være en ordentlig taxibetjening i landdistrikterne.

Transportminister Henrik Dam Kristensen siger:

– Jeg er glad for, at vi nu får nedsat dette udvalg, der skal se på, hvordan der kan findes nogle langsigtede løsninger, så vi kan blive ved med at have en god betjening på taxiområdet og området for sygetransport og offentlig kørsel af bl.a. handicappede, patienter og lægekørsel.

– Jeg håber udvalget kan være med til at pege på, at vi kan skabe mere fleksible rammer for erhvervet og sikre fair konkurrence. Det vil være til glæde for både branchen og forbrugerne. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at have en høj service samtidig med, at markedet kan fungere effektivt. Det er også vigtigt, at vi skaber rammer for en god betjening i landdistrikter.

– Det har været afgørende for mig, at det er branchen, forbrugerrepræsentanter og de faglige organisationer, der selv kommer med løsninger. Jeg er samtidig klar over, at det er et område med mange modsatrettede interesser, hvor der godt kan være temaer, man ikke kan nå til fuld enighed om.

– Jeg er også glad for, at der er fuld opbakning hos partierne i Folketinget til at nedsætte det her udvalg. Det lover godt for den efterfølgende politiske drøftelse.

Udvalget sammensættes bredt med deltagere fra alle dele af erhvervet, brancheorganisationer, de faglige organisationer samt DI og Dansk Erhverv. Endvidere vil bl.a. også Forbrugerrådet, Det Centrale Handicapråd, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner samt flere ministerier deltage.

Kommissoriet kan downloades her

Læs mere her

Ny rapport fra Cowi viser at trængslen er steget i hovedstaden

En ny rapport fra COWI viser, at trængslen i hovedstadsregionen inden for de seneste 10 år er steget.

I 2001 holdt bilisterne i hovedstadsområdet i kø i knap 100.000 timer pr. hverdagsdøgn, mens dette tal ifølge COWI i 2010 lå på knap 130.000 timer. Trængslen er således steget dobbelt så meget som trafikken i samme periode. De spildte timer som bilisterne er forsinkede i trafikken svarer til et samfundsøkonomisk tab på 8,5 mia. kr. Omregnet svarer det til omkring 22.000 fuldtidsstillinger om året.

COWIs rapport viser, at det er de store indfalds- og ringveje, samt København og Frederiksberg Kommuner, der er hårdest ramt af trængsel. De fleste forsinkelsestimer forekommer endvidere i myldretiden – især i forbindelse med pendlertrafikken om morgenen.

Vores viden om trængsel i hovedstadsområdet har hidtil i stor udstrækning været baseret på det såkaldte Projekt Trængsel fra 2004. Transport-ministeriet har bedt COWI om at udarbejde en opdatering af resultaterne fra dengang så vidt muligt med udgangspunkt i de samme metoder. Det er det arbejde, der har mundet ud i rapporten Trængselsindikatorer i hovedstadsregionen , som nu foreligger og sætter fokus på omfang og udvikling i trængsel i og omkring hovedstaden i de senere år. Regeringen har samtidig nedsat en Trængselskommission, som arbejder med at opgøre trængsel og mulige tiltag for at reducere dens omfang i hovedstadsregionen.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

– Rapportens resultater er klare. Der er et trængselsproblem i Hovedstadsområdet og det er stigende. Tusindvis af mennesker spilder allerede i dag alt for meget tid i trafikkøer, så rapporten viser jo med al tydelighed, at der er behov for en målrettet indsats, hvis vi skal komme den stigende trængsel i Hovedstadsområdet til livs.

– Regeringen har nedsat en Trængselskommission, som er i fuld gang med at se på, hvordan vi kan reducere trængslen til gavn for både borgere og erhvervsliv, som til dagligt er afhængige af en velfungerende infrastruktur i og omkring hovedstadsregionen. Jeg håber, at Trængselskommissionen kan få glæde af den nye rapport som et relevant indspark i deres videre arbejde, og jeg ser frem til at kommissionen allerede i januar fremlægger deres første resultater, som regeringen kan gå videre med.

Læs Cowis rapport om trængsel i hovedstaden her

Læs mere her

Et effektivt og konkurrencedygtigt dansk luftfartserhverv

Formanden for Luftfartsudvalget, Henning Christophersen, overrakte i går redegørelsen fra udvalget om dansk luftfart til transportminister Henrik Dam Kristensen. Formanden understregede luftfartens betydning for dansk erhvervsliv samt behovet for global og europæisk tilgængelighed.

Transportminister Henrik Dam Kristensen var tilfreds med udvalgets store analysearbejde, som nu vil blive studeret mere i detaljen. Det var formand Henning Christophersens opfattelse, at der nu er skabt et meget bedre grundlag for at træffe beslutninger af betydning for dansk luftfarts rammevilkår.

I den forbindelse udtaler transportminister Henrik Dam Kristensen:

– Jeg synes, at Luftfartsudvalget har gjort et stort og grundigt stykke arbejde. Jeg glæder mig til at læse redegørelsen. Allerede nu har jeg noteret mig flere interessante forslag.

– Forslaget om et nyt safety-tillæg på cirka 6 kr. per afrejsende passager er interessant. Forslaget vil betyde, at danske luftfartsselskaber, lufthavne, flyejere, pilotelever og flyskoler under ét får nedsat deres nuværende betaling til Trafikstyrelsen, samt at udenlandske luftfartsselskaber vil komme til at bidrage til de tilsynsydelser, som de også nyder godt af.

– Jeg er desuden glad for anbefalingen om at etablere en såkaldt stakeholder komité, som forslås ledet af Københavns Lufthavn. Jeg vil meget gerne bidrage til, at dette arbejde bliver en succes, så lufthavnens position kan styrkes endnu mere i fremtiden.

– Det er også vigtigt med en stærk indenrigsluftfart, som hænger sammen med gode bus- og baneforbindelser, herunder i forhold til bussernes køreplaner. Jeg vil gerne drøfte, hvordan vi sikrer dette mål med de regionale trafikselskaber.

Se udvalgets redegørelse og formand Henning Christophersens kommentarer til redegørelsen her: http://trm.dk/da/publikationer/2012/redeg%C3%B8relse+fra+udvalget+om+dansk+luftfart/

Læs mere her