DTM kører med teknik fra Bosch

Bosch udvikler styreenhed med motorstyringssoftware specielt til DTM-serien. Hele DTM kører også i 2014 med motorstyring, display og andre komponenter fra Bosch. Viden overføres mellem motorsport og serieproduktion. Brølende motorer, hvinende dæk og spænding lige til målstregen. Alle de biler, der stiller op til dette års DTM, vil igen være udstyret med teknik fra Bosch. Motorstyreenhed, display, startere, generatorer og mange andre komponenter kommer fra Bosch. Hver komponent er en kulmination af mange års erfaring fra motorsporten: Vibrationer, ekstrem acceleration og opbremsning, temperatursvingninger, permanent topydelse over tusinder af kilometer i hver sæson. Dertil kommer knowhow og præcision fra virksomhedens serieproduktion i stor målestok. Vi kombinerer vores udviklingskompetence fra bilområdet med kravene fra motorsporten og leverer komponenter til DTM, der er tilpasset, så de leverer maksimal ydelse, forklarer Dr. Klaus Böttcher, leder af Bosch Motorsport.

Teknologi til motorsport og serieproduktion
En motorstyreenhed til DTM adskiller fra styreenheder fra serieproduktion i stor målestok. De er specialfremstillet og udvikles fra bunden. Allerede udefra er de lette at genkende på det sorte, temperaturresistente hus, der desuden er støv- og vandtæt. Særlige stikforbindelser sikrer en optimal elektrisk forbindelse ved ekstreme vibrationer på motorbanen.

Kernen i hver styreenhed er motorstyringssoftwaren, forklarer Böttcher.
Ved hjælp af denne kan alle team individuelt fastlægge talrige motorfunktioner inden for DTM’s regler – funktioner, der ikke kan ændres i seriefremstillede modeller. Herunder hører f.eks. indstilling af indsprøjtnings- og tændingstidspunkt med millisekunders præcision for at optimere motorydelsen. Kraftige processorer og koblingsanordninger og specialudviklede platiner garanterer den nødvendige computerydelse og –hastighed. Andre funktioner fra seriefremstillede biler, som aircondition og cruise control, er derimod overflødige i DTM-bilerne. En anden forskel mellem styreenheder til DTM og dem til serieproduktion er dataregistrering. Alle relevante motor- og chassisdata gemmes i DTM-bilerne under løbet. De udlæses og analyseres i pitten, og de enkelte team får værdifulde informationer om, hvordan bilen optimeres yderligere.

Detaljeret førerinformation
En anden komponent, der er specialudviklet til motorløb, er DTM-bilernes display. Mens reglerne fastsætter, at alle team skal have det samme standarddisplay, er det forskelligt, hvad den enkelte fører ser. Alle førere har adgang til op til 12 frit programmerbare sidevisninger under løbet for at se alle relevante bildata. Også for displayet er det softwaren, der er nøglen: Til forskel fra serieproducerede modeller kan hvert team individuelt programmere informationerne på displaysiderne med en medleveret software. Inde i kabinen skifter bilens fører mellem siderne på displayet ved et tryk på en knap.

Bosch Motorsport leverer et bredt spektrum af andre komponenter til DTM-biler inkl. startere, generatorer, ledningsnet, direkte viskerdrev og power box. Bortset fra standardkomponenter bruger de enkelte team også sensorer, tændingskomponenter og indsprøjtningsventiler fra Bosch Motorsport. Disse er ganske vist hovedsagelig baseret på den teknik, der anvendes ved serieproduktion, men er tilpasset motorsportens høje krav. Vi arbejder i den forbindelse tæt sammen med de specialiserede Bosch-fabrikkers prototypeafdelinger. De enkelte team kan således drage fordel af knowhow fra den førende leverandør til bilindustrien i hver enkelt komponent, siger Böttcher. Samtidig overføres viden om komponenternes robusthed og holdbarhed under motorsportens ekstreme forhold ofte til udviklingsarbejdet inden for serieproduktion. Videnoverførsel mellem motorsport og serieproduktion er ikke en ensrettet vej, sådan beskriver Böttcher samarbejdet med virksomhedens udviklingsafdelinger.

Motorstyring i alle serier
Fra Volkswagen Scirocco R-Cup og Porsche Carrera Cup Deutschland til FIA Formel 3 europamesterskabet: Alle supportserier for DTM kører med motorstyring fra Bosch og talrige andre komponenter fra denne leverandør.
Bosch Motorsport er en del af Bosch Engineering GmbH, et datterselskab med speciale i udviklingsservice. Virksomheden kan se tilbage på en lang tradition inden for motorsport: Allerede i 1901 blev teknik fra Bosch for første gang anvendt med succes ved motorløb.

###

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. Ifølge foreløbige regnskabstal for 2013 havde koncernen ca. 281.000 ansatte og en omsætning på 46,4 mia. euro. (Bemærk: På grund af ændringer i lovgivningen om konsolidering er 2013-resultatet kun delvis sammenligneligt med tallene for 2012). Bosch-koncernen er opdelt i fire forretningsområder: Autoteknik, Industriteknik, Forbrugsgoder og Energi- og bygningsteknik. Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og ca. 360 datter- og regionalselskaber i ca. 50 lande. Inkl. salgs- og servicepartnere er Bosch repræsenteret i ca. 150 lande. Dette globale netværk af udvikling, produktion og salg er forudsætningen for yderligere vækst. I 2013 anmeldte Bosch omkring 5.000 patenter på verdensplan. Bosch-koncernens produkter og serviceydelser er designet, så de er attraktive og forbedrer livskvaliteten med løsninger, der er innovative og nyttige. På den måde tilbyder Bosch teknologi over hele verden, der er ”Invented for life”.

Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som ”Værksted for finmekanik og elektroteknik”. Robert Bosch GmbH's virksomhedsstruktur sikrer Bosch-koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at foretage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalandelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Læs mere her

H. Folmer & Co renset i arbejdsmiljø-sag om dødfald på Danica Red

Rederiet H. Folmer & Co har fået besked fra Københavns Politi om, at det har besluttet at indstille efterforskningen af sagen om en 22–årig ubefaren skibsassistent, der døde ombord på coasteren Danica Red den 23. august 2005. Begrundelsen er, at der ikke er rimelig grund til at antage, at et strafbart forhold er begået.

Efterforskningen blev indledt, efter at Søfartsstyrelsen anmeldte det bestyrende rederi H. Folmer & Co., skibets kaptajn samt skibets ejere Partrederiet INVEST III for at have overtrådt arbejdsmiljøreglerne i forbindelse med dødsfaldet.

"Det er naturligvis utroligt trist, at en sømand dør i en ung alder, og vi har den dybeste medfølelse for hans efterladte. Men det er en stor lettelse, at det nu efter så lang tid står klart, at rederiet ikke var ansvarligt for hans død," siger skibsreder Jørgen J. Folmer.

Rederiet overvejer nu, om det vil søge erstatning fra Søfartsstyrelsen for uberettiget anmeldelse, da denne sag var et af kammeradvokatens væsentligste punkter i den nylige ankesag, hvor rederiet blev frakendt retten til at have et "Document Of Compliance" (DOC).

Dette dokument udstedes af Søfartsstyrelsen til rederier, der påtager sig ansvaret for, at skibene drives efter den internationale ISM–kode (International Safe Management), som er et lovpligtigt kvalitetsstyringssystem.

For H. Folmer & Co. er konsekvensen af det manglende DOC, at vi har været nødt til at overdrage arbejdet med sikkerhedsgodkendelsen til rederiet Erria a/s, mens rederiaktiviteterne dvs. befragtning, administration samt reparation og vedligeholdelse af skibene fortsat varetages af os.

Med venlig hilsen

H. Folmer & Co.
Bestyrende reder
 

Læs mere her

Øget kundeorientering i fjerntogstrafikken

Transportministeriet har som et led i udarbejdelsen af en samlet fremtidig jernbanestrategi bedt konsulentfirmaet Incentive Partners undersøge, hvad der kan få flere passagerer til at vælge toget, og hvor potentialerne for vækst i togtrafikken er størst. Resultaterne fra denne analyse understøtter satsningen på en udvikling i fjerntrafikken gennem fri konkurrence på pris og kvalitet mellem to operatører.

Analyserne udført af konsulentfirmaet Incentive Partners viser bl.a. følgende:

Der er et stort potentiale for vækst i fjerntrafikken mellem Øst- og Vestdanmark.
Det vil være dyrt at sætte taksterne ned for alle, men øget prisdifferentiering f.eks. gennem konkurrence – kan give muligheder for et at tiltrække flere kunder.
Lav rejsetid er vigtig – den kollektive trafiks markedsandel er således størst, hvor rejsetiden ikke er ret meget længere end rejsetid i bil.
På stationerne vil kunderne især gerne have bedre information om, hvornår næste tog afgår, og især realtidsinformation ved uregelmæssig drift.

De to analyser, Potentialevurdering og Togets konkurrenceevne kan læses på Transportministeriets hjemmeside under publikationer.

Transportministeren har den 24. september 2010 lanceret en ny strategi for DSB, hvor der er sat et mål om, at DSB om få år skal kunne drive fjerntrafikken mellem København og Fyn/Jylland som en forretning uden kontrakttilskud fra staten. Når driften alene skal baseres på billetindtægterne, får DSB den maksimale tilskyndelse til at tilbyde de produkter, som kunderne efterspørger, og til den rette pris.

Når trafikken drives som en forretning, bør der også sikres konkurrence for at undgå et monopol. En direkte konkurrence mellem to operatører, som slås om kunderne, vil effektivt sikre, at kunderne kommer i fokus, og at togtrafikken mellem landsdelene kan vokse, blandt andet til gavn for aflastning af det overordnede vejnet i det store H.
I praksis er banekapaciteten i dag ikke tilstrækkelig stor til at nye operatører frit kan påbegynde togdrift i konkurrence med DSB. Det kan først forventes efter åbning af en ny bane København Ringsted samt en fast forbindelse over Femern Bælt dvs. fra omkring 2020.

På kort sigt vil det dog være muligt at introducere en vis konkurrence i fjerntrafikken gennem en auktion over retten til en del af den banekapacitet som DSB benytter i dag. En sådan model vil både kunne afprøve, om en dygtig forretningsorienteret jernbaneoperatør vil kunne få mere ud af markedet for hurtige tog København Århus end DSB, og på samme tid sikre direkte konkurrence mellem to forskellige operatører til gavn for passagererne.
DSB skal fortsat varetage intercity- og regionaltrafikken som offentlig service ligesom i dag. Disse tog vil udgøre en rygrad i fjerntrafikken uanset konkurrenceudsættelsen. DSB skal leve op til et takstloft og forpligtelsen til at betjene trafikken med en tilstrækkelig kapacitet, men skal derudover have fuld frihed til at konkurrere med den nye operatør.

Transportminister Hans Chr. Schmidt udtaler:

– Jeg har et klart mål om, at togtrafikken skal gøres mere attraktiv. Vi har på luftfartsområdet set, at konkurrencen har udløst lavere priser, flere afgange og kraftigt stigende passagertal, men også et mere broget betjeningsmønster, mere differentierede priser og udfordringer for etablerede operatører.

– Jeg vil gerne overføre de positive effekter af en konkurrence på pris og kvalitet til togtrafikken.

– Øget prisdifferentiering vil betyde, at mange passagerer kan få billigere billetpriser, som operatøren vil udbyde for at fylde togene op. Samtidig vil der også være passagerer, der kan få en endnu bedre service, hvis de er villige til at betale en højere pris.

– I samspil med en øget prisdifferentiering vil togoperatørerne i en konkurrenceudsat fjerntrafik også få mere naturlige incitamenter til at tilpasse antallet af siddepladser, så det bedre matcher efterspørgslen. Konkurrencen vil føre til færre halvtomme og færre overfyldte tog.

– Jeg lægger stor vægt på at sikre en ordentlig trafikforsyning i landsdelstrafikken hele ugen igennem og ud på yderstrækningerne. Jeg mener, vi kan forene de forskellige hensyn ved en konkurrence mellem DSB, der fortsat varetager en offentlig servicebetjening, og en anden operatør, som har frihed til at tilpasse pris og kvalitet efter hvad passagererne efterspørger.

Læs mere her