Ændringer i to togoverkørsler i Silkeborg kommune

Den landsdækkende screening af de sikrede overkørsler, som en task force under Banedanmarks ledelse har gennemført, er nu færdig.

Samtidig har Banedanmark afsluttet sin dialog med kommunerne om de overkørsler, hvor der skal sættes ind med yderligere tiltag, der skærper de bløde trafikanters opmærksomhed. Disse tiltag vil være gennemført med udgangen af 2012.

I Silkeborg Kommune prioriteres der tiltag i to af overkørslerne.

I overkørslen på Ærøvej bliver der etableret en sluse, så direkte færdsel ind i overkørslen ikke længere er muligt. Som en følge af etableringen af slusen bliver der opsat hegn og flyttet vejsignaler.

I overkørslen ved Ådalsvej i Funder opsættes et hegn, så det ikke er muligt at komme til overkørslen bagom bomdrevet. Desuden opsættes et ekstra vejsignal mod parkeringspladsen ved stationen.

“Det drejer sig om at øge antallet af forhindringer og sikre, at forhindringerne er synlige for at skærpe fodgængernes, cyklisternes og bilisternes opmærksomhed i overkørslerne – og det er det, Banedanmark og Silkeborg Kommune gør ved de to overkørsler. Samtidig skal der tages hensyn til, at overkørslerne ikke er ens, så det er ikke nødvendigvis de samme tiltag, der er de rette i alle overkørsler,” siger områdechef i Banedanmark Jørgen Thomsen.

Generelt højt sikkerhedsniveau
I den landsdækkende screening har man i hver enkelt sikret overkørsel set på de forskellige forhindringer, der er i overkørslen, og som skaber opmærksomhed hos særligt de bløde trafikanter. Generelt er der lagt vægt på overkørsler i områder med tæt bymæssig bebyggelse, hvor der samtidig er mange fodgængere, herunder nærheden til blandt andet skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Den landsdækkende screening blev udført i samarbejde med kommunerne og lokalt politi, og den viste, at sikkerhedsniveauet i de sikrede overkørslerne generelt er høj. Der er ikke under screeningen af de 426 sikrede overkørsler fundet overkørsler, der på væsentlige punkter skiller sig ud fra det generelle sikkerhedsniveau i sikrede overkørsler. Ud over kommunerne og det lokale politi er også operatører og lokomotivførerne blevet hørt.

Trafikanternes opmærksomhed
Som led i task forcens arbejde er der også blevet igangsat en undersøgelse af, hvilke tiltag der kan introduceres for at få trafikanterne til at være mere opmærksomme på overkørslerne. Lige nu er Banedanmark i gang med at indhente erfaringer fra udlandet. Dette arbejde afsluttes i 2013.

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressevagt på tlf. 82 34 13 13.

Læs mere her