Screeningen af sikrede overkørsler fortsætter nu i Jylland

Banedanmark er sammen med kommuner og lokal politi i gang med at undersøge om et antal sikrede overkørsler kan sikres yderligere. Task forcen er nu færdige med at screene strækningerne på Sjælland, på Fyn og på Grenåbanen, og nu er screeningen i gang i det øvrige Jylland.

Banedanmark er sammen med kommuner og lokal politi i gang med at undersøge om et antal sikrede overkørsler kan sikres yderligere. Task forcen er nu færdige med at screene strækningerne på Sjælland, på Fyn og på Grenåbanen, og nu er screeningen i gang i det øvrige Jylland.

Der er blevet stillet skarpt på, hvad der med fordel kan gøres yderligere i en række bestemte overkørsler på de strækninger, der er screenet, og det arbejde fortsætter nu på de resterende strækninger. I anden halvdel af marts vil den landsdækkende screening være afsluttet.

Med udgangen af april vil der ligge en indstilling til, hvilke overkørsler vi mener, der skal gøres noget ved frem mod 2014. Der vil være overkørsler, hvor vi skal øge synligheden, og andre hvor det er nødvendigt med tiltag, der skærper fodgængernes opmærksomhed, siger områdechef i Banedanmark Jørgen Thomsen.

Task forcen blev nedsat i december, hvor der fra politisk side blev afsat en pulje på 40 millioner kroner til at øge sikkerheden yderligere i en række sikrede overkørsler. Task forcen ledes af Banedanmark og har deltagelse af kommuner og lokalt politi. Det er Trafikstyrelsen, der er myndighed på området.

Øget opmærksomhed
Desværre oplever både Banedanmark og operatørerne i stigende grad, at mange trafikanter prøver at passere en overkørsel, når advarselssignalerne lyder, og bommene er nede. Det kan eksempelvis være fodgængere, cyklister eller knallertkørere, der tager chancen og zigzagger sig gennem en overkørsel, hvor bommene er nede eller på vej ned.

Generelt vil vi gerne understrege, hvor vigtigt det er, at den sikkerhed, der er, også respekteres. Det gør den ikke alle steder og her ser vi på, om der kan gøre yderligere for, at folk er opmærksomme på og respektere sikkerheden i overkørslen. siger Jørgen Thomsen.

Som en del af task force-arbejdet er der igangsat en undersøgelse af, hvilke tiltag der kan introduceres for at få bilister og andre vejtrafikanter til at være mere opmærksomme på overkørslerne. Dette arbejde strækker sig frem til udgangen af 2013.

Oplysningskampagner
Banedanmark sætter desuden løbende ind med oplysningskampagner i samarbejde med DSB om risikoen ved at krydse sporene. Kampagnerne sættes målrettet ind på strækninger, hvor der er mange, der krydser jernbanen uden for de autoriserede overgange, og tilbagemeldingerne fra lokomotivførerne viser, at disse kampagner nedbringer antallet af sporkrydsere. Disse kampagner vil fortsætte i 2011.

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressevagt på 82 34 13 13

Læs mere om screeningen af de sikrede overkørsler og se, hvornår der screenes på de forskellige strækninger på www.bane.dk

Læs mere her

Landsdækkende screening af sikrede overkørsler er færdig

Den landsdækkende screening af de sikrede overkørsler, som en task force under Banedanmarks ledelse har udført sammen med kommuner og lokalt politi, er nu færdig.

Formålet med screeningen var at identificere de sikrede overkørsler, hvor yderligere sikkerhedsmæssige tiltag kan overvejes særlig med fokus på de bløde trafikanter.

Screeningen har vist, at sikkerhedsniveauet i overkørslerne generelt er høj, og der er ikke under screeningen fundet overkørsler, der på væsentlige punkter skiller sig ud fra det generelle sikkerhedsniveau i sikrede overkørsler.

Screening viser, at de sikrede overkørsler generelt har en god sikkerhed, og at der i en række allerede sikrede overkørsler kan overvejes yderligere tiltag til at skærpe de bløde trafikanters opmærksomhed, fortæller områdechef i Banedanmark Jørgen Thomsen.

Vi fortsætter nu dialogen med kommunerne om det videre samarbejde og har sideløbende møder med bl.a. operatører og lokoførere, hvor vi får deres indspil.

Herefter forventes den endelige prioritering af, i hvilke sikrede overkørsler der vil blive iværksat yderligere tiltag, at ligge klar.

426 overkørsler er screenet
Task forcen har siden december 2010 screenet samtlige sikrede overkørsler på det statslige jernbanenet, hvor der i dag kører passagertog. Under screeningen har man i hver enkel overkørsel set på de forskellige forhindringer, der er for at sikre særligt de bløde trafikanter. Hvis der tidligere er sket hændelser i en overkørsel, er det indgået i task forcens screening. Generelt er der lagt vægt på overkørsler i områder med tæt bymæssig bebyggelse, hvor der samtidig er mange fodgængere, herunder nærheden til blandt andet skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Der er ikke to overkørsler, hvor forholdene er 100 procent ens. De steder, hvor vi vurderer, at der kan ske yderligere tiltag, kan det ske på flere måder. Fælles er, at det er et spørgsmål om at øge antallet af forhindringer og lave flere tiltag, der kan skærpe fodgængernes opmærksomhed, siger Jørgen Thomsen.

Task forcen har i alt gennemgået 426 sikrede overkørsler i 35 forskellige kommuner.

Opmærksomhed ved krydsning af overkørsler
Som led i task forcens arbejde er der videre blevet igangsat en undersøgelse af, hvilke tiltag der kan introduceres for at få bilister og andre vejtrafikanter til at være mere opmærksomme på overkørslerne. Dette arbejde fortsætter frem til udgangen 2013.

Banedanmark og operatørerne oplever desværre i stigende grad, at mange trafikanter prøver at passere en overkørsel, når advarselssignalerne lyder, og bommene er nede. Det kan eksempelvis være fodgængere, cyklister eller knallertkørere, der tager chancen og zigzagger sig gennem en overkørsel, hvor bommene er nede eller på vej ned.

“Vi kan ikke stærkt noget understrege, hvor vigtigt det er, at respektere bomme, signaler og klokker. Desværre oplever både Banedanmark og operatørerne alt for ofte, at der bliver taget farlige chancer,” slutter Jørgen Thomsen.

Læs mere her