Karakteristisk bro skiftes ud

Nu bliver broen over Brede Å ved Bredebro erstattet af en bredere og stærkere bro. Men det karakteristiske udseende bevares. Broarbejdet vil give trafikale gener

Bredebros kendetegn, broen ved Brogade, skal skiftes ud. En ny, mere robust og bredere bro med vej og cykel/gangsti afløser den nuværende forbindelse over Brede Å. Men broens karakteristiske udseende bevares, for gitterdragene fra den eksisterende bro bliver genbrugt på den nye bro.

Arbejdet med udskiftning af broen udføres i perioden fra uge 31-44, dvs. fra slutningen af juli til udgangen af oktober. Men allerede i uge 27, den første uge i juli går forberedelserne til det omfattende broarbejde i gang, oplyser vejingeniør Miroslav Guzina fra Tønder Kommune.

– De første par uger med forberedelserne vil ikke påvirke trafikafviklingen. Til gengæld vil der være gener for trafikken bl.a. med omkørsel, mens det egentlige broarbejde står på. Det kan ikke undgås med så stort et arbejde, og vi håber på forståelse fra borgerne i Bredebro og andre trafikanter i området, siger Miroslav Guzina.

I hele anlægsperioden fra mandag den 29. juli til mandag den 4. november vil Brogade være spærret for biltrafik. Der etableres derfor omkørsel for bilisterne via Hovedgaden, Langagervej, Visbyvej, Abterpvej og Harresvej. Cyklisterne og gående kan derimod krydse åen via en midlertidig stilladsbro, som opsættes i vejens sydøstside.

I forbindelse med broudskiftningen etableres der en ny dobbeltrettet cykelsti langs Brogade fra rundkørslen ved rute 11 til Harresvej. Cykelstien bliver 2,5 meter bred. Der kommer også en ny stikrydsning øst for Harresvej, hvor den nye cykelsti tilsluttes den eksisterende cykelbane på modsatte side af Brogade.

Den nye bro over Brede Å bliver væsentlig stærkere end den nuværende, og det betyder, at den eksisterende vægtbegrænsning på max. 10 ton akseltryk kan ophæves.

Projektet er tilrettelagt i dialog og tæt samarbejde med Lokalrådet i Bredebro og initiativgruppen, der også hjælper med at informere i lokalområdet om projektet og de trafikale ændringer.

Større virksomheder, maskinstationer og lignende er informeret direkte om arbejdet.

Læs mere her

Nu går renoveringen af jernbanebroen over Remstrup Å i gang

Banedanmark er i fuld gang med at forny jernbanen mellem Skanderborg og Herning. I den forbindelse renoveres 22 broer på strækningen, hvoraf jernbanebroen over Remstrup Å er en af dem.

Fredag den 1. juni starter første fase af renoveringen af jernbanebroen, som leder togtrafikken hen over Remstrup Å. I opstartsfasen vil der blive etableret et stillads ved stålbroen, hvorefter broen pakkes ind i plastik af miljømæssige hensyn.

Dernæst skal skinner og brotømmer afmonteres, stålkonstruktionen afrenses og broen males på oversiden. Til sidst genetableres sporet med nyt brotømmer og nye skinner.

Hensyn til sejladsen på åen
Renoveringen af stålbroen er opdelt i to etaper for at tage størst mulig hensyn til de mange sejlende på åen.

“Første etape af renoveringen ligger i højsommeren, og derfor har vi tilpasset projektet, så det fortsat bliver muligt at sejle under broen i dag- og aftentimerne frem til kl. 23:00. Der vil også blive taget særlige hensyn under den kommende jazzfestival, hvor der holdes åbent for sejlads døgnet rundt,” forklarer Marianne Rasmussen, projektleder i Banedanmark.

I anden fase, som går i gang den 10. september og løber frem til 1. oktober, er det nødvendigt at spærre for sejltrafikken under broen, da det her er undersiden af stålbroen, som skal renoveres og males.

“Af sikkerhedsmæssige årsager er vi nødt til at holde lukket for sejlads i den periode, men der vil blive etableret en smal passage så kanoer, kajakker og små robåde fortsat vil kunne komme ind og ud af havnen i Silkeborg,” forklarer Marianne Rasmussen

Mange interessenter
Der er mange interessenter at tage hensyn til i projektet, da arbejdet både påvirker vejtrafikken, togtrafikken og sejltrafikken.

“Vi er i tæt dialog med de forskellige parter, så projektet kan afvikles med færrest mulige gener for omgivelserne og samtidig holde sig inden for tidsplanen. Men vi undgår selvfølgelig ikke, at folk både vil kunne se og høre os undervejs i renoveringen,” siger projektleder Marianne Rasmussen fra Banedanmark.

Læs mere her