Fire tilbudsgivere på nyt digitalt radiosystem til jernbanen

En mere moderne jernbane og flere tog til tiden for de mange passagerer, som
dagligt rejser med toget. Det bliver resultatet, når et nyt digitalt
radiosystem bliver indført på jernbanen.

Banedanmark har netop prækvalificeret fire leverandører til at byde på det
nye system, kaldet GSM-R.

Indførelsen af det nye radiosystem er ikke alene til brug for kommunikation
mellem lokomotivførerne og komandoposterne, hvor det erstatter de nuværende
ældre radiosystemer, men er også en forudsætning for den senere udskiftning
af alle signaler på jernbanen til det højteknologiske signalsystem ERTMS. En
udskiftning, som vil give en langt mere stabil togdrift, da en meget stor
del af forsinkelserne på jernbanen i dag skyldes signalfejl.

GSM-R-systemet gør det muligt at kommunikere data og tale til og fra alle
europæiske tog på tværs af landegrænser ved hjælp af ét fælles radiosystem.
GSM-R er en del af det såkaldte European Rail Traffic Management System
(ERTMS), som er et EU-støttet initiativ til forbedring af kommunikation og
signalering inden for europæisk togdrift. Et EU-direktiv foreskriver, at
EU-lande skal implementere GSM-R, når de udskifter deres systemer, for at
effektivisere togtrafikken og muliggøre radiokommunikation og signalering på
tværs af landegrænserne.

De fire leverandører, som Banedanmark har prækvalificeret til at byde på
ordren, er:

  • Nokia Siemens Networks
  • Huawei Technologies
  • Thales med Huawei som underleverandør
  • Alcatel-Lucent & Bravida med Nortel som underleverandør

Leverandørerne skal afgive deres forhandlingsbud senest d. 2. oktober kl.
14, og Banedanmark forventer at indgå kontrakt med den kommende leverandør i
midten af januar 2010. Det digitale radiosystem forventes at være indført i
begyndelsen af 2012, mens videre udbygning til landsdækkende ERTMS
forventes at foregå i forbindelse med udskiftningen af signalsystemet fra
2015-16.

Yderligere information hos Banedanmarks pressemedarbejder på telefon 8234
1313

Læs mere her

VBG vil møde kunderne i marken

Efter en tid med rationalisering er VBG klar til atter at øge aktivitetsniveauet i Danmark. Med udvidet produktprogram og ny salgsstrategi bliver der nu sat ekstra fokus på den personlige kundekontakt.

VBG Group Sales A/S i Ejby, som indgår i den børsnoterede svenske VBG-koncern, afsætter bl.a. sammenkoblings- og sikkerhedsudstyr til last- og påhængsvogne på det danske marked. Det drejer sig hovedsagelig om gruppens egne mærker VBG, OnSpot, Armaton, Edscha og Sesam. Sortimentet er netop blevet udvidet med de to sidstnævnte varemærker inden for forskydelige tag til forvogne og påhængskøretøjer, og man er tæt på at være klar med næste generation af nøgleproduktet MFC en effektivitetsfremmende koblingsanordning, som muliggør tilkobling af påhængsvogne, uden at chaufføren forlader lastbilens førerhus.

Den ny version muliggør samtidig tilslutning af hydraulik. Således kan det komplette påhængskøretøj med både elektricitet, pneumatik og hydraulik tilkobles hurtigt, enkelt og sikkert fra førerhuset, lyder det fra Per Mikkelsen, adm. direktør for VBG Group Sales A/S, som lige nu tæt følger den afsluttende feltprøvning af produktet.

Ifølge direktøren har hele VBG gennemgået en rationaliseringsproces, som både har indebåret sammenlægninger og personalereduktioner. På koncernniveau er fire produktionssteder slået sammen til to, og i de enkelte salgsselskaber har vi gennemført omkostningsreduktioner, fortæller han.

Ekstra rådgivning nødvendig
Per Mikkelsen vurderer, at det udvidede produktprogram samt EU s harmoniseringskrav til lastvognsopbygning, som mange medlemslande allerede har implementeret, vil nødvendiggøre en ekstra rådgivningsindsats samt en mere udadvendt kommerciel strategi i Danmark. I den forbindelse har man konkluderet, at især den direkte kundekontakt skal vægtes højere.
Det er væsentligt at være opmærksom på, hvilke retningslinjer der skal overholdes ved opbygning, hvis en lastvogn senere problemfrit skal kunne eksporteres til andre EU-lande. Samtidig har vi et mere omfattende og avanceret sortiment end hidtil, og med en forstærket produktvifte vil vi være en attraktiv partner for endnu flere, forklarer VBG-direktøren, som derfor i det nye år vil bruge ekstra ressourcer på at vedligeholde og udbygge relationerne til opbyggere og forhandlere af last- og varevogne samt til VBG s servicepartnere. Det bliver simpelthen nødvendigt at bruge mere tid på flere kunder, fortsætter han.

Organisationen styrkes
Direktøren vurderer, at de nye opgaver vil kræve en styrket organisation. Vi skal, både i vores nuværende kultur og gennem kommende nyansættelser, yderligere forankre værdier som proaktivitet, optimisme og empati, så vi sætter kunderne i centrum og giver dem markedets bedste service og support, siger Per Mikkelsen, der igennem nogen tid har bearbejdet virksomhedens rolle som rendyrket afsætnings-, og kundeserviceorganisation. I 2010 vil vi arbejde videre med at frigøre tid til kunderettede aktiviteter, slutter han.

Billedtekster:

VBGMKM1.JPG: Salgskonsulent Uffe Klinkby er sammen med resten af VBG’s organisation trukket i arbejdstøjet for at imødekomme de nye markedsforhold.

VBGMKM2.JPG: Det udvidede produktprogram og EU s harmoniseringskrav nødvendiggør en ekstra rådgivningsindsats. Derfor er VBG klar til at styrke organisationen.

Læs mere her

Transportminister Hans Christian Schmidt drøftede i dag konsekvenserne af askeskyen i det europæiske luftrum med sine kollegaer i EU

Ministrene konstaterede med tilfredshed, at sikkerheden havde haft højeste prioritet under krisen, og at der ikke var sket nogle uheld som følge af aske.

Ministrene var tilfredse med, at de nødvendige videnskabelige analyser var sat i værk med henblik på at tilvejebringe mere præcis viden om konsekvenser af at flyve i aske og dermed kunne vedtage fremtidige fælles tærskelværdier for flyvninger i europæisk luftrum i en tilsvarende situation.
Håndhævelsen af passagerrettighederne har været en central problemstilling under askekrisen. Flere ministre lagde vægt på at balancere hensynet til dels den europæiske luftfartsindustri, som har været hårdt ramt af lukningen af luftrummet, og dels en fortsat sikring af passagerernes rettigheder.

Flere lande bad Kommissionen om at skabe klarhed over, hvorvidt den reducerede flyveaktivitet under askekrisen, som særligt ramte Nord- og Vesteuropa, bør få konsekvenser for fordeling af gratis emissions-kvoter, når det europæiske kvotehandelssystem træder i kraft for luftfarten.
Kommissionen arbejder nu videre med de forskellige aspekter af sagen.

På mødet undertegnede EU’s transportministre og USA desuden en luftfartsaftale mellem EU og USA, der giver øget gensidig markedsadgang og øgede gensidige muligheder for investering i luftfartsindustrien.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

– Det er helt centralt for vores håndtering af fremtidige lignende kriser, at EU-landene reagerer på samme måde. Det glæder mig, at der siden askeskyen er kommet gang i de nødvendige videnskabelige analyser, der kan sikre basis herfor.

– Det ligger mig på sinde, at passagererne får den nødvendige bistand og assistance også fremover.

– Drøftelserne med mine kollegaer i dag viser, at der er vilje til at skabe et grundlag for at håndtere en lignende krise i fremtiden.

Læs mere her

Regeringen vil hæve hastighedsgrænsen for busser fra 80 til 100 km/t på motorveje

Fremover skal busser, som opfylder en række særlige betingelser til sikkerhed og indretning (Tempo 100-busser), have lov at køre med 100 km/t mod i dag 80 km/t. Det mener justitsminister Morten Bødskov og transportminister Henrik Dam Kristensen.

Justitsminister Morten Bødskov har derfor sendt et lovudkast om Tempo 100-busser i høring. Med lovforslaget imødekommer regeringen et ønske fra busvognmændenes brancheforening.

Justitsminister Morten Bødskov siger:

Vi skal løbende overveje, om vores hastighedsgrænser er tidssvarende. Men det skal selvfølgelig altid være sådan, at hensynet til færdselssikkerheden vægtes højt. Det er det afgørende for mig.

I de senere år er det blevet mere sikkert at færdes på de danske veje. Samtidig er busserne blevet mere moderne og langt bedre udstyret.

Derfor finder vi i Justitsministeriet og Transportministeriet det helt forsvarligt at hæve hastighedsgrænsen til 100 km/t for Tempo 100-busser. Herved lægger vi os på niveau med den hastighedsgrænse, der gælder i de fleste andre EU-lande.

Transportminister Henrik Dam Kristensen siger:

Jeg er glad for, at vi med det lovforslag, der nu er sendt i høring, kan imødekomme et ønske fra branchen om at hæve hastighedsgrænsen for busser på motorvej til 100 km/t, sådan som tilfældet også er i de fleste andre EU-lande.

Jeg lægger stor vægt på, at indførelse af regler om Tempo 100-busser vil kunne være med til at forbedre buspassagerers mobilitet og styrke busselskabers konkurrenceevne i forhold til andre transportformer. Desuden vil danske busvognmænd blive stillet lige med busvognmænd i andre EU-lande i forhold til investering i busser, der opfylder kravene til Tempo 100-kørsel. Danske busvognmænd vil således fremover også vil kunne anvende Tempo 100-busser til kørsel med 100 km/t på motorvej på hjemmemarkedet – altså i Danmark.

I dag må hastigheden for busser, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, ikke overstige 80 km/t. Dette gælder også på motorvej. I de fleste andre EU-lande gælder der i dag en hastighedsgrænse på 100 km/t for busser.

Danske Busvognmænd har derfor tidligere fremsat et ønske om, at det også bliver muligt for busser at køre 100 km/t på danske motorveje.

Justitsministeriet og Transportministeriet har vurderet, at dette ønske fra branchen bør imødekommes, hvis busserne opfylder nogle særlige betingelser til indretning og udstyr. Transportministeren vil efter tysk forbillede fastsætte disse betingelser.

Baggrund

Det lovudkast, der nu er sendt i høring, skal skabe grundlag for, at busser kan køre med op til 100 km/t på motorvej (mod 80 km/t i dag), hvis bussen opfylder en række betingelser for indretning og sikkerhed mv.

Det er i færdselslovens § 42, stk. 2, fastsat, at hastigheden på motorvej ikke må overstige 130 km/t. I færdselslovens § 42, stk. 5, er det fastsat, at der dog for en vejstrækning, hvor det ikke vil være forsvarligt eller ønskeligt at tillade kørsel med hastigheder svarende til den generelle hastighedsgrænse, kan fastsættes en lavere grænse. En sådan lavere hastighedsgrænse vil være angivet med skilte.

I færdselslovens § 43, stk. 1, er det fastsat, at for busser, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, må hastigheden dog uanset § 42 aldrig overstige 80 km/t. Denne hastighedsgrænse gælder også på motorvej.

En tilsvarende hastighedsgrænse på 80 km/t på motorvej gælder for bl.a. biler, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg (lastbiler), visse vogntog, påhængskøretøjer samt biler med tilkoblet campingvogn mv.

Udviklingen i de senere år er gået i retning af et højere færdselsmæssigt sikkerhedsniveau, når det gælder indretningen af busser. En moderne bus er således typisk udstyret med en lang række sikkerhedsforanstaltninger, såsom antiblokeringssystem (ABS), der modvirker udskridning, elektronisk stabilitetssystem (EPS), der øger bussens stabilitet, friktionsbremser, laserafstandsmåler, automatisk nedbremsningssystem og sporassistent.

I Tyskland er der indført en hastighedsgrænse for busser på 100 km/t ved kørsel på motorvej, hvis bussen lever op til en lang række krav til sikkerhedsudstyr mv. (Tempo 100-busser). Tilsvarende hastighedsgrænse gælder i de fleste andre EU-lande.

Kørsel med op til 100 km/t vil forudsætte, at bussen er særskilt godkendt hertil, hvilket kræver, at bussen opfylder en række tekniske forskrifter til sikkerhed, indretning, udformning mv., som fastsættes af Transportmini-steriet. Fastsættelsen af disse forskrifter vil basere sig på de krav, der gælder for godkendelse af Tempo 100-busser i den tyske delstat Schleswig-Holstein, hvor man pr. 8. december 2007 valgte, at Tempo 100-godkendte busser som udgangspunkt skulle opfylde de tekniske krav i direktiv 2001/85/EF (busdirektivet).

Justitsministeriet og Transportministeriet har vurderet, at den foreslåede nye hastighedsgrænse på 100 km/t af færdselssikkerhedsmæssige grunde ikke også bør gælde for bl.a. biler med tilkoblet campingvogn mv.

Lovudkastet indeholder i øvrigt også et forslag til en ændring, som har til formål at ligestille civile prøvesagkyndige i politiet med ledende køre-dommere i forsvaret, når det gælder muligheden for at få en kørelærergodkendelse fornyet

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Emil Melchior, telefon 4037 6737

Læs mere her

Endnu et resultat for det danske EU-formandskab på søfartsområdet

Det danske formandskab har netop forhandlet en aftale på plads i EU, der sikrer bedre uddannelser for søfarende.

Det danske EU-formandskab har ledet forhandlingerne mellem Rådet og Europa-Parlamentet, som nu har resulteret i en aftale om at ændre EU s direktiv om minimumsuddannelsesniveauet for søfarende.

Aftalen sikrer, at de seneste ændringer til FN s søfartsorganisations (IMO s) konvention om uddannelse af søfarende, sønæring og vagthold indføres i EU-lovgivningen. Dermed forpligtes EU-landene til at leve op til de internationale regler. Det vil medvirke til at sikre bedre uddannelser, sundhedstjek, ændrede regler om hviletid samt indførelse af promillegrænser for søfarende.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

– Med denne aftale styrker vi de europæiske søfolks kompetencer gennem bedre uddannelse. De nye regler er med til at sikre, at vi også i fremtiden har mange dygtige søfolk fra de europæiske lande. Kompetente søfarende er afgørende for, at vi kan fastholde vores konkurrenceevne inden for søfart. Det betyder, at vi fortsat kan skabe vækst i et ikke mindst for Danmark vigtigt væksterhverv.

Aftalen vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet senere i år, hvorefter aftalen udmøntes i ændringer til direktivet om minimumsuddannelsesniveauet for søfarende.

Læs mere her