RFID i forsyningskæden – konference 28-02-2006

Benyt lejligheden til at blive opdateret fra en af Europas førende kæder på RFID–området:

Metro Group´s RFID Innovation Center, Manager Philip Blome, vil på konferencen den 28–02–2006 på Teknologisk Institut give en indføring i
The Metro (DE) – RFID experience:

Metro Germany is one of the major actors in RFID in Europe. The upstart from November 2004 and present status per February 2006, including the further rollout plans for suppliers to Metro Germany

– Lessons learned from the start up till now, pallet tagging now leading to case tagging
– EPCglobal GEN1 and GEN2
– Demands to suppliers (also Danish).
– Experiences learned in the testing lab: typical failures, useful tricks to overcome difficulties etc.

Det vil blive en spændende og erfaringsmættet dag, hvor også en række interessante danske og svenske RFID cases og erfaringer vil blive gennemgået f.eks.,

Arla Foods´ logistikdirektør Aksel Poulstrup vil gennemgå deres erfaringer fra pilotprojektet LOGG
– Forsvarets Materieltjeneste v/major Jens–Jørgen Mølvig vil belyse hvorledes data fra RFID skal læses ind i ERP systemer, tale om de specielle sikkerhedsforhold, som er unikke for Forsvaret, samt fortælle om eksperimenterne med AKTIV RFID.
– Fra IKEA rapporteres om et pilotprojekt, som Lunds Tekniska Högskola har medvirket til samt deres erfaringer med RFID på centrallageret i Helsingborg.

RFID er et stykke fra at være en problemfri teknik, der kan købes hyldefærdig, og det er en kendt sag, at RFID–signaler kan være vanskeligt læsbare i forbindelse med især væsker og metaller. De fysiske forhold som lagerindretning, emballagens udformning, placering af RFID–tags og læseudstyr påvirker læsbarheden, og der er derfor stort behov for at fastlægge metoder og fysiske omstændigheder, som sikrer 100 % læsbarhed.

På temadagen vil der endvidere blive givet et overblik over den internationale udvikling inden for RFID teknologien og EPCglobal standarden.

Teknologisk Institut, Emballage og Transport åbnede i 2005 et EPCglobal test–center, hvor virksomheder kan få afprøvet egne produkter, for at sikre sig at de valgte løsninger virker. Der vil blive lejlighed til at besøge det nye RFID test–center og se en demonstration af teknologien.

Besøg hjemmesiden http://www.teknologisk.dk/konferencer/17811, hvor tilmelding kan foretages og det samlede program kan ses.

Konferencen afholdes den 28–02–2006 på Teknologisk Institut, Indgang 8, lokale 80 – kl. 9 – 17.
 

Læs mere her

Trådløs logning af vogn-ID og temperatur

Elpro–Buchs AG, der i Danmark repræsenteres af Metric Industrial A/S, er på banen med en datalogger, som er målrettet til transport, forsendelse og indkøbsområder med mange fryse– og kølemontre. Systemet ventes at revolutionere tidsforbruget til den systematiske overvågning af temperaturer.

Hamster–R er en multifunktion datalogger, der med høj hastighed kan sende en identitetskode og en serie temperaturmålinger via en driftsikker højfrekvensforbindelse til en central computer. De store mængder af opsamlede data kan f.eks. komme fra en kølevogn, der ankommer til en ferskvare– eller frostterminal. Data kan skrives eller læses fra loggeren enten automatisk eller efter behov, alt efter brugerens ønske.

Dataloggeren er indstøbt i et robust kabinet og er designet til at arbejde i arbejdsmiljøer som f.eks. produktionsområder og i forbindelse med udendørs applikationer. Loggerens kabinet er hermetisk lukket og tåler endda neddykning i vand og den kan modstå store fysiske chok.

Anvendelsen af loggeren er primært tiltænkt følgende tre områder, man kan naturligvis også bruges i et utal af andre applikationer.

· Kølevogne. Manuel og automatisk kontrol, detektering og udlæsning af dataloggeren. Via denne funktion kan der automatisk genereres dagsprotokol for alle detekterede kølevogne. Herefter kan der udføres detailanalyse med softwarepakken elproLOG. Alt kan gennemføres uden at chaufføren skal røre en finger!
· Forsendelse af produkter. Pak en Hamster–R logger med i pakken. Kommunikationen passerer ubesværet gennem pap og emballage. Måledata kan vises på en skærm eller sendes til en anden modtager. Alarmbetingelser, der er opsat på forhånd, kontrolleres automatisk ved modtagelsen af en forsendelse. Herefter downloades temperaturdata automatisk.
· Indkøbshallen indeholder mange køle– og frostmontre. Montrerne er placeret med stor indbyrdes afstand. Loggersystemet kan trådløst monitorere et område på 30×50 meter og udføre "online"–monitorering, dokumentation og alarmer for alle køle/frost enheder i et lokale på ét centralt sted.

Loggeren anvender UHF radiobølgeteknik og modtageren arbejder problemfrit i afstande på op til 100 m. Loggeren er forsynet med et langtidsholdbart batteri, der giver mere end 5 års levetid. Logger medsender selv en rapport om batteriets tilstand, så der effektivt kan planlægges batteriskift på servicecenteret.

Software skal der til. Med systemet leveres softwarepakken elproLOG, der kan arbejde under styresystemerne Windows® 2000 og Windows® XP. Programmet kontrollerer opsætning, drift og dataoverførsel i opsamlingssystemet. Alle data kan vises grafisk eller i tabel. En overvågningsfunktion viser automatisk detekterede nye loggere og "tager afsked" med udgående loggere. "Real–time"–data opdateres periodisk og alarmer indikeres.

Elpro–Buchs AG (ch) er grundlagt i den østlige del af Schwiz i 1986. Firmaet er specialiseret i dataloggere til kontinuerlig overvågning af temperatur og relativ fugtighed. Virksomhedens 30 ansatte og en produktionen på i gennemsnit 350 dataloggere om måneden vidner om kvalitet en omfattende kvalitetskontrol sikrer, at kun pålidelige produkter forlader fabrikken. Ca. 40 % af produktionen afsættes til den farmaceutiske industri, 30 % til fødevaresektoren og resten til forskellige tekniske applikationer. Se i øvrigt www.elpro.com.
 

Læs mere her

Morgendagens renovationsvirksomheder

Tre IT–leverandører til renovationsbranchen tilbyder samlet koncept

Det handler om at være effektiv. Det handler også om bedre og mere detaljeret dokumentation. De tre firmaer TetraSoft, Comlog og Idel, har slået sig sammen om at tilbyde et integreret IT–system til renovationsbranchen. Tilsammen kan de tre firmaers systemer klare en lang række opgaver: ruteplanlægning, flådestyring, vejning af affald og registrering af mængder, tømningstidspunkter m.v. De tre systemer virker sammen uden mærkbare grænser og barrierer.
Det samlede system opfylder på forhånd alle myndighedskrav om dokumentation og kan indrettes efter den enkelte kommunes renovationssystem. Samtidig giver de nye IT–værktøjer mulighed for løbende driftsovervågning og effektiv vognudnyttelse.

For nylig præsenterede TetraSoft, Comlog og Idel deres koncept på et velbesøgt seminar i Odense. – Vi ser et stort potentiale i at sælge de tre firmaers systemer under ét, siger Anders Møller Jørgensen, salgschef hos TetraSoft. Alle kunder vil dog have brug for en vis grad af tilretning ud fra den valgte buket af faciliteter og delsystemer. Dette har vi allerede gode erfaringer med at løse i fællesskab. – Besparelserne med at bruge moderne IT–redskaber ligger generelt på 10–20 pct. af omkostningerne, siger Christian Johnstad–Møller, account manager hos Comlog. De vigtigste gevinster kan hentes i administrationen og i optimeret vognudnyttelse. – I flere og flere kommuner vælger man af lade borgerne betale for renovationen efter vægt, siger Flemming Kristoffersen, Idel. Moderne IT–løsninger er næsten en betingelse for at få den slags systemer til at fungere. Det integrerede system bygger på en fælles EWS–database.
Til fuldt udbyggede løsninger for dagrenovation anvendes som brugerflader MapBooking sammen med Comlog Axis, den mobile IPC–computer samt Idels registrerings– og vejesystem.
Til fuldt udbyggede løsninger for industrirenovation anvendes som brugerflader MapBooking til ruteplanlægning og Comlog II terminalen til styring og registrering sammen med Idels taglæser og vejesystem.

Hver af de tre leverandører havde på seminaret inviteret en kunde til at fortælle om deres erfaringer med de enkelte komponenter og delprodukter. RenoVest og MapBooking

Ruteplanlægningssystemet MapBooking og flådestyringssystemet MapFleet fra TetraSoft har i et års tid været i brug hos RenoVest, som varetager dag– og industrirenovationen i 10 kommuner i Himmerland. – Vi gik efter en IT–system, som var enkelt og dynamisk, siger Susanne Nielsen, RenoVest. – Vi har sparet mange planlægningstimer ved at planlægge indsamlingsruterne i MapBooking.

RenoVest har først og fremmest sparet meget tid på planlægningen, da et nyt indsamlingssystem for dagrenovationen blev indført for nylig. Udnyttelse af biler og mandtimer er desuden blevet effektiviseret betydeligt. – MapBooking gav os nogle helt andre kombinationer, end vi havde tænkt på, siger Susanne Nielsen. Vi har først og fremmest sparet køretid, og det har betydet, at vi har haft skraldemændene med os hele vejen i processen. Ingen skal normalt komme og fortælle et skraldemandsteam, hvordan de skal køre.

Også storskraldsordningen og industrirenovationen er blevet væsentligt effektiviseret. – Vi registrerer alle stop på storskraldsruterne, og hvad der indsamles, fortæller Jan Boel Nielsen, RenoVest. Vi får løbende en stor datamængde om "den virkelige verden", om hvordan tømningen faktisk foregår.

Registreringen og flådestyringen forgår i TetraSofts flådestyringssystem MapFleet. I MapFleet kan RenoVest kontinuerligt følge med i hvor den enkelte bil er og hvilke tømninger der er udført og hvornår den er udført.

Samtidig med en forbedret planlægning, giver det også en støtte af medarbejderne i klager fra borgerne. Hos RenoVest har man hidtil haft en del problemer med dette, men nu er klagebehandlingen blevet effektiviseret.
– Mange klager om manglende tømning kan tilbagevises på baggrund af vore kørselsdata, siger Jan Boel Nielsen.
– MapFleet har endvidere, for få midler, givet os et utroligt overblik over de faktiske forhold i marken.

– I den integrerede løsning bruger vi data fra det eksisterende administrative system til beregning af alle de planlægte ruter og gemmer også alle udførte kørselsdata her, siger Anders Møller Jørgensen, TetraSoft. Det betyder at alle delsystemer henter deres data fra ét og samme sted. Det er meget arbejdsbesparende og det øger driftssikkerheden. Meldgaard og Comlog flådestyring

Hos Meldgaard–gruppen bruges Comlogs AXIS–udstyr i afdelingerne "Miljø og genbrug" samt i den selvstændige afdeling Meldgaard Fyn, som er opkøbt for kort tid siden. Derudover anvender Meldgaard den internetbaserede flådestyringsløsning COMLOGFleet sammen med COMLOG II terminalen i vognmandsafdelingen. Hos Meldgaard Miljø og Genbrug har man i et stykke tid anvendt Comlog Axis i kombination med Idels ID–brik – og vejesystem. I hver skraldebil er der installeret en computer, som registrerer alle data.

Flemming Kristoffersen, Idel, udviklede systemet til Tinglev kommune for ca. 13 år siden. Det var det første af sin art og var baggrunden for, at Tinglev kommune kunne indføre afregning efter affaldets vægt. – Det væsentlige er, at vi på en nem måde kan registrere ID–brikker på affaldsspande og, hvor meget skrald der indsamles fra hver spand, siger Tina Bagge Bonnichsen, Meldgaard Miljø og Genbrug. Alle data registres i vores eget administrative system og indrapporteres til den pågældende kommune. Vægtoplysningerne bruges som grundlag for afregning, så det er meget vigtigt, at alt registreres og overføres korrekt.

På mange af skraldebilerne er der faktisk monteret et dobbelt registreringssystem, fordi der findes to forskellige placeringer af ID–brikken på affaldsspandene. – Fordelen ved systemet er er først og fremmest, at der næsten ikke er nogen administration ved dataoverførslen, siger Tina Bagge Bonnichsen , Meldgaard Miljø og Genbrug.

Comlog Axis benytter en EWS–database til registrering af alle adresse– og affaldsdata. COMLOGFleet, en online–flådestyringsløsning, benyttes af Meldgaards vognmandsforretning, hvor det er væsentligt at køre så effektivt som muligt. COMLOGFleet drives af COMLOG som service og Meldgaard logger på systemet med en adgangskode via Internettet. Det er især håndteringen af de hurtige kørselsordrer samt overblikket over bilernes kørsel via GPS–systemet som gør COMLOGFleet her til et effektivt redskab. Frits Andersen & Søn og Idel

Idels chipsystem (ID–brikker) til registrering af affaldscontainere bruges også af vognmandsforretningen Frits Andersen & Søn fra St. Heddinge. Firmaet varetager dagrenovation i fem sydsjællandske kommuner samt indsamler industriaffald fra 2500 firmakunder.
Dagrenovationen i Fakse Kommune kører efter stort set samme principper som i de 22 andre kommuner hvor IDEL´s ID system anvendes (heriblandt Tinglev Kommune leveret i 1991).
– Vi får adresselisten fra kommunen læst ind i bilen, fortæller Leo Andersen, fra Frits Andersen & Søn. – Ruten er som regel den samme som sidste gang, men den kan mandskabet i princippet selv fastlægge.

På hver beholder er der en radiobrik, der aflæses af bilens vægtsystem. Beholderen vejes både fyldt og tom, og begge vejninger registreres i bilens computer. – Første gang en spand tømmes, skal ID–nummeret på brikken indtastes, hvis den ikke findes i systemet, fortæller Leo Andersen. – Det tager 10–15 sekunder at veje og tømme en beholder.

Hvis der er afvigelser fra den almindelige arbejdsgang, kan mandskabet indtaste en talkode for fejlen, f.eks. 11 for "manglende adgang til affaldsspand" eller 13 for "overfyldt spand". – Affald er et følsomt emne, siger Leo Andersen Det er helt utroligt, så mange mennesker, der kan finde på at lyve om deres affaldstømning eller typisk manglende tømning. Men når vi eller kommunen kan fremlægge dokumentationen, kommer de fleste heldigvis på andre tanker.

I EWS systemet er der registreret en omfattende historik på affaldsindsamlingen, som først og fremmest har forbedret planlægningen og klagebehandlingen.

Idels registreringssystem er netop opdateret til at følge den nye DIN 30745–standard. Briklæserne vil kunne håndtere både de nye og de gamle systemer i lang tid fremover, siger Flemming Kristoffersen, Idel. Vi vil kun bruge den nye norm i systemer til nye kunder. – Vore system er efterhånden grundigt afprøvet, siger Flemming Kristoffersen. Vi anvender kun kendt og driftssikker teknologi. Vores system er skræddersyet til renovationssystemer, som bygger på betaling efter vægt

Fakta om TetraSoft.
Softwarehuset TetraSoft markedsfører bl.a. styringsværktøjerne MapBooking og MapFleet.

MapBooking er i dag et af de mest effektive og kraftfulde optimeringsværktøjer på markedet. Virksomheder som integrere MapBooking i deres kørselsplanlægning oplever typisk en besparelse på mellem 10 og 25 procent i deres kørselsomkostninger. MapBooking integreres fuldt ud i virksomhedernes eksisterende administrative systemer. Hvilket gør løsningerne enkle og brugervenlige.

MapFleet sætter helt nye standarder for flådestyring. MapFleet kan kommunikere med langt de fleste terminaler som i dag anvendes i bilerne. Terminalerne kan være alt fra mobiltelefoner til store PC baserede terminaler. Dette gør MapFleet utrolig fleksibel og gør det muligt at skræddersy løsningerne til den enkelte vognmand og den enkelte bil.

Der er fuld integration mellem Mapbooking og MapFleet, hvilket gør det enkelt at overføre resultaterne fra kørselsplanlægningen i MapBooking til flådestyringen i MapFleet og ud på den enkelte terminal i bilerne.

På kontoret kan man altid følge med i hvor den enkelte vogn er i forhold til den planlagte rute.

Yderligere oplysninger på www.mapbooking.dk og www.mapfleet.dk

Fakta om Comlog

LH COMLOG A/S er en af Europas førende udbydere af flådestyringssystemer til transport–, service– og industrivirksomheder og er med sine mere end 11 års erfaring én af pionererne på området. I 2003 blev COMLOGFleet, en Internetbaseret flådestyringstjeneste som fritager kunden for anskaffelse, drift og vedligeholdelse af kontordelen, introduceret på det danske marked.
Yderligere oplysninger om LH COMLOG findes på www.comlog.com

Fakta om IDEL, mobil IPC mobilcomputer og briklæser

IDEL er Danmarks førende leverandør af ID–briksystemer til renovations branchen.
ID brikken er oprindeligt udviklet til vaskeri branchen hvor den sys ind i tøjet og gennemgår høje temperaturer, kemikalier mv. Chippen anvendes i øjeblikket i ca. 5 mio. beklædningsdele i Danmark.
Chippen findes også som en lille glasampul der anvendes til kæledyr, hvor den sprøjtes ind under huden, som erstatning for øretatovering.
Flemming Kristoffersen, der ejer IDEL, har en baggrund i vægtbranchen, og har derfor et grundigt fagligt kendskab til vejning, identificering og integrerede løsninger.
IDEL kan som de første i Danmark levere læseudstyr der er fremtidssikret, da udstyret er baseret på den nye DIN–norm.
Gennem de sidste 7 år har IDEL leveret ID–systemer til 22 kommuner, der anvender IDEL´s teknologi. ID–systemet kan sammen kobles med alle vægttyper, og de fleste dataopsamlingssystemer.
 

Læs mere her

Klar til nye miljøkrav

I de kommende måneder indføres også miljøzoner for lastvogne og busser i Odense og Århus. Det mærkes hos Truckcenter Midtjylland i Hjøllund, der lige nu oplever stor efterspørgsel efter partikelfiltre.

Københavns og Frederiksberg kommuner indførte allerede i efteråret 2008 en såkaldt miljøzone for tunge køretøjer. Siden fulgte Aalborg trop, og nu bliver zonerne også indført i Odense og Århus. Således vil partikelfilter inden for et halvt år være lovpligtigt i de fire største byer for lastvogne og busser over 3,5 tons, der ikke som minimum lever op til emissionsstandarden Euro 4. Det giver travlhed på værkstederne.

Rigtig mange vognmænd må forholde sig til, at også Odense og Århus indfører miljøzoner. Derfor henvender mange sig i denne tid for at søge råd, fortæller lagerchef Flemming Sølvsten fra Truckcenter Midtjylland, der er beliggende ud til hovedvej 13 mellem Vejle og Viborg. Han oplever det som vigtigt, at vognmanden får individuel rådgivning til at vælge den optimale løsning og i øvrigt sammenligner priser.

Der er mange muligheder, og nogle løsninger er mere miljøvenlige end andre. Desuden er der meget store prisforskelle fra værksted til værksted, siger lagerchefen, der selv leverer og monterer coatede Dinex partikelfiltre til lastvogne op til 480 hk for 42.000 kr. ex. moms. Til busser op til 380 hk ligger priserne inkl. montering typisk på ca. 40.000 kr., og rensning af et filter beløber sig til 2.500 kr.

Med eller uden væsketilsætning
Ifølge Flemming Sølvsten kan de fleste med fordel vælge et coated filter, som ikke kræver løbende tilsætning af væske. Filtre uden additiv er dyrere i anskaffelse, men alligevel det bedste valg til de fleste danske lastvogne. Merprisen tjener sig hurtigt hjem, fordi den månedlige udgift på ofte over 1.000 kr. til væsketilsætning kan spares, forklarer lagerchefen, der i de fleste tilfælde anbefaler produkter fra danske Dinex. De er godkendt til kørsel i alle europæiske miljøzoner og giver samtidig besparelser på vejskatten i Tyskland.

Dinex koncept fjerner dokumenteret 99,9% af partikeludledningen og erstatter den normale lyddæmper. Derfor er det i mange tilfælde et godt valg, siger Flemming Sølvsten. Der er også mulighed for at låne en såkaldt DiNLOG inden køb af partikelfilter. Den monteres på udstødningen i en uges tid og registrerer kørselsmønster samt varmeudvikling. Herefter kan vognmanden se, om udstødningen bliver varm nok til, at han kan gøre brug af den anbefalede løsning uden additiv, eller om han må vælge en additivbaseret løsning, fortsætter lagerchefen, der melder om støt stigende efterspørgsel efter partikelfiltre hos både Truckcenter Midtjylland og søsterafdelingen, Truckcenter Padborg.

Støttekroner brugt
Miljøstyrelsen har gennem en periode medfinansieret op til 15.000 kr. ved eftermontering af partikelfilter i lastvogne og busser. Styrelsen betegner ordningen som en succes, og de til puljen afsatte midler er nu brugt.
Det er selvfølgelig ærgerligt, at ordningen ikke består; men til gengæld kan man spare mange penge ved at købe og rense filtret det rigtige sted, slutter lagerchefen.

Fakta:

Miljøzoner indføres i disse år i en lang række europæiske storbyer herunder 22 steder i Tyskland.

Herhjemme er zonerne foreløbig gældende i København og på Frederiksberg (siden september 2008) samt i Aalborg (siden februar 2009). 1. juli hhv. 1. september i år følger Odense og Århus trop.

www.miljozone.dk

Truckcenter Midtjylland A/S (tidl. Midtland Auto) har siden midten af firserne drevet forretning i Hjøllund ud til hovedvej A13.

Centret er autoriseret DAF serviceværksted samt certificeret efter ISO 9001 og 14001. Man servicerer lastvogne, sættevogne og busser af alle mærker og står døgnet rundt til rådighed for udkald med service- eller blokvogn.

Ud over mekanisk værksted tilbyder truckcentret bl.a. hydraulikservice, opbygning, syn, bilvask og tankrensning. Desuden forhandles og serviceres produkter fra bl.a. Euromaster, Sachs og VBG.

www.truckcentermidtjylland.dk

Links til højopløselige billeder:

www.epicent.dk/Pressemateriale/TCM-DPF.JPG
www.epicent.dk/Pressemateriale/TCM-TGA.JPG
www.epicent.dk/Pressemateriale/TCM-FLS.JPG

Læs mere her

Variant lancerer maskintrailer med parabolske bladfjedre

Ny, danskproduceret trailer skal gøre transport af minigravere og maskiner mere behagelig. Hemmeligheden ligger i bladfjedrene, der muliggør hårdere belastning, bedre kørekomfort og billigere vedligeholdelse.

Efter mange måneders udvikling, konstruktion og afprøvning præsenterer Variant nu markedets første danskproducerede maskintrailere med parabolske bladfjedre. Serien, der går under navnet MAXI LOAD, spås af fabrikken stor popularitet blandt entreprenører og håndværkere.

Man vælger også serien på grund af den ekstra lave læssehøjde på ned til 37 cm samt de kraftige, skridsikre trædeplader på hver side af ladkassen, der gør det nemt at stige af og på. Mest populær er udgaven på 400 cm, fordi det ekstra store lad giver plads til maskiner eller redskaber ud over minigraveren eller minilæsseren, lyder det fra salgschef Andreas Buhl, der især fremhæver MAXI-LOAD-trailernes slidstyrke og kørekomfort.

De nye MAXI-LOAD-produkter kan klare endnu hårdere belastning end tidligere udgaver. Affjedringen er kraftigt forbedret takket være gennemgående aksler med parabolske bladfjedre og de store bremsetromler med lukkede lejer. Det giver langt bedre kørekomfort ved forhindringer eller på hullet vej, også med tom trailer. Samtidig reduceres slitagen og dermed reparationsbehovet.

Ifølge salgschefen har først og fremmest brugerne æren for, at Variant nu kan fremvise den første danskproducerede maskintrailer med parabolske bladfjedre. Vi har valgt at tage idéen op efter talrige opfordringer fra vore kunder, fortæller han.

Nemmere og sikrere arbejdsdag

Inden introduktionen har traileren været igennem en lang række hårde tests, hvor der bl.a. er blevet fokuseret på affjedring, bremsekraft og rampestyrke. De mange tests er gennemført i samarbejde med en af Europas førende aksel- og bremseproducenter.

MAXI LOAD kommer med en række gennemtænkte funktioner, der skal bidrage til en nemmere og sikrere arbejdsdag, siger Andreas Buhl. Han fremhæver, at alle ståldele er helsvejste og varmgalvaniserede. Det gælder både chassis, vanger, trækstang og den 130 cm høje læsserampe med kraftig støddæmper og justerbare støtteben. Desuden er de lukkede stålsider standard.

Alle seriens fem modeller er godkendt til synsfri sammenkobling og leveres med solide, gennemtestede kuglekoblinger, ekstra kraftigt næsehjul samt redskabsplatform i fronten. MAXI LOAD fås med en ladlængde fra 260 til 400 cm, en bredde på 150 eller 180 cm samt en totalvægt på enten 2.000, 2.700 eller 3.500 kg, hvoraf sidstnævnte udgave leveres med støbte koblinger og indbygget lås.

Den ny MAXI-LOAD-serie fås lige nu hos Variants mere end 150 forhandlere i Danmark til særlige introduktionspriser. Fabrikken henviser til nærmeste forhandler på tlf. 75 72 04 00 samt www.variant.dk.

Fakta:

Variant, der blev grundlagt i 1975, producerer et stort udvalg af både hobbytrailere og påhængsvogne til professionel brug. Bag mærket står De Forenede Trailerfabrikker A/S, der er den største danskejede trailerproducent. Al montage foregår på fabrikken i Vejle, der også rummer svejseri og jernhal. www.variant.dk

Billedtekster:

Billede 1: MAXI LOAD fra Variant er markedets første danskproducerede maskintrailere med parabolske bladfjedre.

Billede 2: Serien byder på en læssehøjde ned til 37 cm samt kraftige, skridsikre trædeplader på hver side af ladkassen. Mest populær er udgaven på 400 cm.

Billede 3: Den nye MAXI-LOAD-serie kan i kraft af de tekniske forbedringer klare hårdere belastning end tidligere udgaver. Samtidig reduceres slitagen, og kørekomforten forbedres.

Læs mere her

Alectia køber konsulent- og logistikfirmaet Logisys

Rådgivningsvirksomheden ALECTIA styrker logistikområdet med opkøbet af den danske konsulentvirksomhed LOGISYS. Logistikfirmaet har i 25 år rådgivet de fleste danske fødevareproducenter med at gøre distributionen til detailhandlen til en væsentlig konkurrenceparameter, når det gælder kampen om hyldeplads.

Med 25 års erfaring er den danske konsulentvirksomhed LOGISYS en fortrukken rådgiver inden for optimering af logistik- og emballeringsløsninger inden for dagligvarer, fødevarer, bryggerier, byggevarer, medicinal og sundhed, industri og det offentlige. Stort set alle fødevare- og byggevareproducenter herhjemme har gennem årene trukket på LOGISYS viden om kundefokuseret og intelligent logistik.

ALECTIA er en af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder, og LOGISYS er det niende strategiske opkøb siden 2005. Adm. direktør i ALECTIA Jens Moberg siger:

LOGISYS er en spændende og fagligt yderst kompetent konsulentvirksomhed, der kan styrke os på logistik og business consulting-området. LOGISYS kunder er primært fødevare- og byggevareproducenter, og i de sidste par år har de udviklet fremtidens strategi for vareforsyning på flere hospitaler. ALECTIA står stærk i disse brancher i forvejen, så vi kan uden tvivl i fællesskab udnytte synergierne, skabe endnu bedre løsninger for vores kunder og vækste yderligere.

Yderligere informationer
Adm. direktør i ALECTIA, Jens Moberg, mail jemo(at)alectia.com og tlf. 40 90 41 05.

Managing Director i LOGISYS, Claus Fabricius, mail cf(at)logisys.dk og tlf. 23 71 10 50.

Læs mere her

Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser går ud over kunderne

For tredje dag i træk har DSB’s håndværkere i DSB Vedligehold her til morgen besluttet at gå hjem og fortsætte deres overenskomststridige arbejdsnedlæggelse. Og det får nu den beklagelige konsekvens for DSB’s kunder, at en del togafgange allerede fra i dag vil blive aflyst.

»Det er helt uacceptabelt, at DSB’s håndværkere med en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse tager kunderne som gidsler. Jeg vil derfor opfordre dem til øjeblikkeligt at genoptage arbejdet,« siger DSB’s konstituerede administrerende direktør Jacob Kjær.

Han noterer sig, at der nu foreligger et fællesmødeprotokollat fra arbejdstagersiden, altså fra blandt andet LO og Dansk Metal. Her hedder det blandt andet, at ‘arbejdstagersiden erkendte, at arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig og pålagde medlemmerne at genoptage arbejdet snarest og senest den 14. december 2011, ved normal arbejdstids begyndelse’.

Reduceret togtrafik
Da det nu er tredje dag med arbejdsnedlæggelser på værkstederne, er DSB nødt til at reducere trafikken, fordi flere tog nu er ude af drift, når de ikke kan komme til eftersyn på værkstederne.

Morgentrafikken i dag er forløbet fornuftigt, såvel hvad angår S-tog som fjern- og regionaltog. Men arbejdsnedlæggelserne betyder, at togtrafikken med virkning fra i eftermiddag vil blive reduceret.

»Det er dybt beklageligt, at det nu går ud over vores kunder. Men dels er mange tog allerede ude af drift på grund af den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, og dels har DSB set sig nødsaget til at tage andre tog ud af køreplanen for ansvarligt at sikre muligheden for at kunne afvikle en fornuftig juletrafik, hvis konflikten skulle blive langvarig,« siger Jacob Kjær.

Grunden til, at DSB er nødt til at tilbageholde yderligere tog, er, at der ellers vil ophobe sig en endnu større pukkel af tog, som skal vedligeholdes, før de kan komme i drift. Dermed ville juletrafikken kunne komme i fare, hvis ikke DSB sørger for at have nok tog til julen.

Se mere om de trafikale ændringer på www.dsb.dk

Læs mere her

200.000 flyrejsende fra Polen til CPH

SAS har netop føjet millionbyen Lodz til rækken af direkte ruter fra Polen til København. Dermed er Københavns Lufthavn forbundet med syv polske byer. Det betyder omkring 200.000 primært polske rejsende til og fra hovedstaden. Flertallet rejser videre ud i verden. Det styrker CPH s position som trafikknudepunkt.

SAS’ rutekort i Polen har vokseværk. Polske forretningsrejsende og turister kan nu rejse med SAS til Københavns Lufthavn og videre ud i Europa fra seks byer: Gdansk, Lodz, Katowice, Poznan, Wroclaw og Warszawa.

Også det polske flyselskab LOT flyver til Warszawa to gange dagligt, mens Norwegian betjener Krakow tre gange om ugen. Det giver i alt 86 ugentlige afgange fra Polen til København.

Senest fik SAS tilføjet Polens tredjestørste by Lodz til sit polske rutenet.

“Polen, som er inden for nær afstand til København, er et vigtigt marked for os. Vi kan tilbyde flere direkte ruter og mange transfermuligheder for SAS’ kunder, som kommer fra eller skal til Polen,” siger Per Møller Jensen, vice president for brand, marketing og EuroBonus i SAS.

Udvide oplandet
For Københavns Lufthavn er de mange små ruter fra Polen til København også en helt afgøren
de udvikling. Den nye World Class Hub strategi betyder, at Københavns Lufthavn arbejder målrettet på at udvide oplandet med Polen, Baltikum og Nordtyskland for at blive Nordeuropas førende trafikknudepunkt.

Flyruter er den direkte vej til vækst og arbejdspladser. Og hvis Danmark og Københavns Lufthavn skal være Nordeuropas trafikknudepunkt, så kræver det, at vi har en masse mindre ruter fra Polen, Skandinavien og Baltikum, der kan føde passagerer ind til de europæiske og ikke mindst interkontinentale ruter. siger salgs- og markedsdirektør i Københavns Lufthavn, Carsten Nørland.

Mere vækst i vente
Størstedelen af SAS-passagerne fra Polen flyver direkte videre fra Københavns Lufthavn og ud i verden. Men Københavns Lufthavn forventer at cirka 22.000 af de rejsende bliver i Danmark som forretningsrejsende eller turister.

Følger man Visit Denmarks regnemodeller betyder det en ekstra omsætning i Danmark på 54 millioner kroner og cirka 70 nye arbejdspladser.

Og vi tror, der er potentiale for endnu mere vækst. Det kan tage forholdsmæssig lang tid for polakker at komme fra de større provinsbyer til Warsawa for at flyve ud i verden. Her er en direkte rute til København ofte et langt bedre alternativ, siger Carsten Nørland.

Læs mere her